Direct naar de content

Adviescommissies

Adviescommissies adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

Bezwarencommissies

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of vindt u dat uw belangen worden geschaad door een besluit van ons, dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. De onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert de gemeente over ingediende bezwaarschriften. In Wageningen zijn er 2 bezwarencommissies:

Bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken

De bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken behandelt bezwaren tegen besluiten over de sociale wetgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. De bezwarencommissie geeft het college, de gemeenteraad of de burgemeester advies over de afhandeling van het bezwaar. Het is een onafhankelijke commissie die bestaat uit zes leden. De leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Wageningen. Heeft u vragen over deze commissie? Neem dan contact op met de secretaris van de bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken via (0317) 49 29 11.  

Bezwarencommissie Algemene zaken

De bezwarencommissie Algemene Zaken behandelt vooral besluiten op het gebied van omgevingsrecht (zoals besluiten over omgevingsvergunningen en handhavingsverzoeken), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).  Heeft u vragen over deze commissie? Neem dan contact op met de secretaris van de bezwarencommissie Algemene Zaken via (0317) 49 29 11.

Sociaal Beraad Wageningen

Het Sociaal Beraad Wageningen is een platform van burgers, dat optreedt als onafhankelijk sparringpartner en adviseur van de gemeente rond sociale beleidsthema’s zoals gezondheid, welzijn, leefbaarheid, wonen, werken, armoede, inburgering etcetera.

De leden van het Sociaal Beraad zijn gemotiveerde en betrokken inwoners van Wageningen met kennis van en met affiniteit op 1 of meer van deze thema’s. Zij geven invulling aan de rol van het Sociaal Beraad vanuit een algemeen en overstijgend belang van inwoners van de stad.

De leden hebben rechtstreeks contact met medewerkers van de gemeente, die zich bezighouden met de voorbereiding en uitvoering van (nieuw) sociaal beleid. De feedback en adviezen van het Sociaal Beraad dienen als input voor beleidsvorming en besluitvorming daarover.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar sociaalberaad@gmail.com.

Cliëntenraad Samenleving

De Cliëntenraad Samenleving is een onafhankelijke raad die bestaat uit personen die cliënt zijn bij de gemeente via de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Sociale Werkvoorzieningen of de Jeugdwet. De raad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een onafhankelijke secretaris. Het doel van de raad is de belangen te behartigen van alle inwoners van Wageningen op het gebied van het sociaal domein. Zij volgt actief hoe de gemeente haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg en ondersteuning van haar inwoners oppakt en uitvoert, hoe inwoners te woord worden gestaan en of inwoners het gevoel hebben dat hun zaken goed worden behartigd. Hiervoor praten de leden geregeld met de achterban en geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder op de website van Cliëntenraad Samenleving.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geeft advies over welstand en erfgoed. Zij voert de welstandscontrole uit bij plannen voor nieuwbouw en verbouwingen. Daarnaast geeft de commissie advies over monumenten en ruimtelijk advies bij bijvoorbeeld structuurplannen, bestemmingsplannen, landschapsplannen en stedenbouwkundige plannen. Lees verder op de pagina Welstand en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.