Direct naar de content

Lokale wetten, regels en beleid

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Wageningen vindt u op overheid.nl. Overig beleid zoals plannen, visies en nota’s vindt u op deze pagina of in het raadsinformatiesysteem.

2 soorten lokale wetten en beleidsregels

De gemeente heeft 2 soorten regels:

  • Een verordening: dit is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.
  • Een beleidsregel: hierin staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Dit is geen wet maar een richtlijn waar het college zich aan moet houden.

De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van burgemeester en wethouders (B&W) stelt beleidsregels vast. Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl.

Meest bezochte verordeningen en beleidsregels:

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bomenverordening

Doelgroepenverordening

Huisvestingsverordening

Legesverordening 2022

Structuurvisie Wageningen

Overig beleid zoals plannen, visies en nota’s

Meest bezocht:

Bouwen en wonen

Duurzaam Bouwen Beleid Wageningen 2022-2026

Duurzaamheidsprofiel nieuwbouw

Structuurvisie Wageningen

Woningmarktstrategie

Woonvisie

Groen

Beheerplan Wageningse Berg

Groenbeheerplan Wageningen-Hoog

Groenbeleidsplan

Visie buitengebied

Visie Wageningse Eng

Milieu, klimaat en energie

Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 tot 2040

Klimaatplan 2017-2021

Regionale Energiestrategie

Voedselagenda 2021-2030

Warmtevisie

Windvisie

Parkeren en verkeer

Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Netwerkvisie verkeersnetwerk Wageningen

Nota Parkeernormen Wageningen 2015

Parkeerplan Wageningen 2015

Beleidsregels fietsparkeren 2022 bij kamergewijze verhuur Nota parkeernormen Wageningen

Sociaal domein

Armoedemonitor

Kind Centraal

Samen Wageningen

Sport

Sport- en beweegakkoord

In het raadsinformatiesysteem vindt u alle plannen, visies en nota’s. Ga naar het raadsinformatiesysteem.

Bestemmingsplannen

In dit plan staat wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld waar woningen en bedrijven mogen komen. En of u mag aanbouwen bij uw woning. Lees verder op de pagina Bestemmingsplannen.

Bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe lokale wetten en regels of wijzigingen? Lees verder op de pagina Officiële bekendmakingen.