Direct naar de content

Recht op privacy

De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Daarom houden wij ons aan regels als wij persoonsgegevens van u gebruiken. Deze regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u recht op privacy. Op deze pagina vindt u een overzicht van uw rechten, hoe de gemeente omgaat met uw gegevens en wat u moet doen als u een recht wilt gebruiken.

Hoe komt de gemeente aan mijn gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan de gemeente. Bijvoorbeeld via een formulier op deze website, via DigiD of per e-mail. In sommige gevallen mogen wij landelijke informatiesystemen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen. Ook komt het soms voor dat de gemeente persoonsgegevens krijgt van andere partijen.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wanneer u een aanvraag doet dan staat op het formulier duidelijk waar wij uw gegevens voor gebruiken. In het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen staat welke persoonsgegevens wij voor welk doel gebruiken. Wilt u dit register bekijken? Stuur een e-mail naar privacy@wageningen of bel (0317) 49 29 11.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wanneer het nodig is met organisaties of bedrijven die ons helpen. Die organisaties of bedrijven helpen de gemeente bijvoorbeeld bij het verwerken van persoonsgegevens of bij het verstrekken van een voorziening. De organisaties ontvangen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Met wie wij gegevens delen, verschilt per proces. In ons register is aangegeven welke organisaties persoonsgegevens ontvangen. Als wij persoonsgegevens delen, dan hebben wij vooraf afspraken gemaakt over het zorgvuldig en veilig omgaan met deze gegevens.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Wageningen bewaart gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van haar taken en voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te bewaren ook nadat uw aanvraag al is afgehandeld. Bijvoorbeeld als de wet dit verplicht. Wij volgen in dat geval de bewaartermijnen uit de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten waarmee u invloed houdt op uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten worden ook wel ‘de rechten van de betrokkene’ genoemd:

• Inzagerecht
U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te bekijken. Zo kunt u controleren of de persoonsgegevens kloppen en of wij de persoonsgegevens op de juiste manier gebruiken.

• Recht op rectificatie
U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen als uw persoonsgegevens niet kloppen of niet compleet zijn.

• Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht)
U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens (digitaal) naar u te sturen of door te sturen naar een andere organisatie die uw gegevens nodig heeft.

• Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan niet altijd. U moet kunnen aantonen dat de verwerking voor u persoonlijk nadelige gevolgen kan hebben.

• Recht op menselijke blik bij een besluit
Heeft de gemeente automatisch, bijvoorbeeld met de computer, een besluit genomen dat over u gaat en voor u gevolgen heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om uw besluit opnieuw door een medewerker te laten bekijken.

• Recht op het intrekken van toestemming
Als u de gemeente eerder toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om dat te annuleren.

Indienen van verzoek

Als u gebruik wilt maken van 1 of meerdere van bovengenoemde rechten, dan geldt het volgende:

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen (per brief) bij gemeente Wageningen.
Stuur uw brief naar:

Gemeente Wageningen
Postbus 1
6700 AA Wageningen.

• In het kader van uw verzoek kan het nodig zijn contact met u op te nemen. Wilt u daarom, naast uw postadres ook contactinformatie (telefoonnummer of e-mailadres) in het verzoek zetten?

• Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, is het noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen. U moet zich als wij daarom vragen kunnen legitimeren.

• Wij behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij nog 2 maanden extra.

• Als uw verzoek niet (voldoende) wordt uitgevoerd bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente. Of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees meer over bezwaar maken tegen een besluit.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat er niet zorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor gebruik maken van onze klachtenregeling. Lees meer over de klachtenregeling.

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die voor een andere persoon bedoeld zijn? Neem contact op met de gemeente. Bel (0317) 49 29 11.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Gemeente Wageningen heeft 2 functionarissen gegevensbescherming in dienst om te controleren dat wij goed omgaan met uw persoonsgegevens. Komt u er niet uit of heeft u vragen over uw privacy? Stuur een e-mail aan onze functionarissen gegevensbescherming via FG@wageningen.nl.

Beveiliging

Gemeente Wageningen neemt maatregelen om misbruik, verlies en ongewenste toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Technische ontwikkelingen gaan snel, innovatieve voorzieningen veranderen steeds en als overheid digitaliseren wij in een rap tempo. Dit zijn voor ons redenen om onze beveiligingsmaatregelen regelmatig te beoordelen en aan te passen. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen van een datalek? Neem contact op met de gemeente. Bel (0317) 49 29 11.

Beleid informatieveiligheid en privacy

De maatregelen die wij nemen en de beleidskeuzes die zijn gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, staan in ons beleid informatieveiligheid en privacy. Dit beleid is van toepassing op al uw gegevens binnen onze organisatie. Lees hier het beleid informatieveiligheid en privacy.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over privacy? Kijk op de website van de Autoriteit persoonsgegevens of stuur een e-mail naar privacy@wageningen.nl.