Direct naar de content

Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente een speciale commissie in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng. De gemeente vraagt de commissie altijd advies bij vergunningaanvragen. De commissie heet de Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng, afgekort als TAWE.

Gemotiveerde adviezen

De TAWE komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De TAWE bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en uit 4 onafhankelijke leden, elk met hun eigen deskundigheid. Bij al haar adviezen baseert de TAWE zich op de waarden van de Wageningse Eng: reliëf, uitzicht, historie en natuur. Uitgaande van het bestemmingsplan kunnen bijzondere voorwaarden worden verbonden aan bijvoorbeeld bouwen, beplanten, graven en verharden. Als er strijdigheid is met het algemene belang, kan de TAWE adviseren om geen vergunning verstrekken. De TAWE zal dit altijd gemotiveerd doen.

In 2020 is een visie op de Wageningse Eng(Externe link)  inclusief bijlagen(Externe link)  vastgesteld. De TAWE gebruikt de visie op de Wageningse Eng om aanvragen voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijzigingen hieraan te toetsen. 

Waarden Wageningse Eng

De kernkwaliteiten van de Eng zijn:

  • Een waardevol uniek landschap reliëfrijk, afwisseling besloten kamers, openheid en zichtrelaties;
  • Cultuurhistorische waarden historische verkaveling en wegenstructuur (zandpaden, houtwalstructuren en wildwal);
  • Ecologische waarden en biodiversiteit unieke diversiteit aan soortgroepen en biotopen;
  • De ‘tuin van Wageningen’ In contrast met de omliggende stedelijke bebouwing heersen hier de waarden relatieve rust, donkerte en stilte met diversiteit in agrarisch en kleinschalig grondgebruik en recreatief medegebruik in een landschappelijke omgeving.

De aard van deze waarden en kernkwaliteiten is niet overal op de Eng hetzelfde. Daarom zijn deelgebieden aan te wijzen.

Deze deelgebieden hebben de volgende onderscheidende te behouden en versterken kwaliteiten:

  • Het open middengebied in midden en zuidzijde;
  • Het groene kamers, linten- en houtwallengebied aan de noordzijde;
  • Het dynamisch lint aan de noordwestzijde, gelegen binnen het groene kamers, linten- en  houtwallengebied;
  • De bosrandzone aan de oostzijde.

Contact

De gemeente heeft een ambtelijk secretaris. Dat is Theo Wanders. Bij eventuele vragen kunt u het beste contact opnemen met de ambtelijk secretaris.