Direct naar de content

Adviescommissies

Adviescommissies adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. Er zijn verschillende adviescommissies die zich richten op verschillende onderwerpen. Zij werken onafhankelijk. Dat betekent dat de leden niet bij de gemeente werken.

Bergcommissie

De Bergcommissie geeft het college van burgemeester en wethouders advies over onderwerpen die op de Wageningse Berg spelen. Bijvoorbeeld over recreatie. Of hoe we erosie op de berg kunnen tegenhouden.

Bezwarencommissies

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in veel situaties bezwaar maken. De onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert de gemeente over het behandelen van bezwaarbrieven. In Wageningen zijn er 2 bezwarencommissies. De bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken en de bezwarencommissie Algemene zaken.

Cliëntenraad Samenleving

De Cliëntenraad Samenleving is een onafhankelijke raad. Zij komt op voor het belang van de inwoners van Wageningen. Er zitten personen in die ook cliënt zijn bij de gemeente. Zij vallen bijvoorbeeld onder de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Sociale Werkvoorzieningen of de Jeugdwet. De Cliëntenraad Samenleving houdt in de gaten hoe de gemeente haar taken over zorg en ondersteuning uitvoert. De leden vragen aan inwoners hoe zij vinden dat de gemeente haar taken doet. De Cliëntenraad Samenleving geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Jongerenraad

De Jongerenraad(Externe link) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dat doet zij ook aan andere organisaties binnen de gemeente Wageningen. De Jongerenraad wil van Wageningen een leukere stad maken om in te wonen.  Zij zorgt ervoor dat jongeren beter hun mening over de beslissingen van de gemeente kunnen geven. De Jongerenraad geeft advies, draagt ideeën aan en organiseert activiteiten.

Commissie Omgevingskwaliteit Wageningen

De Commissie Omgevingskwaliteit Wageningen (COW) geeft advies over welstand en erfgoed. Zij voert de welstandscontrole uit bij plannen voor nieuwbouw en verbouwingen. De commissie geeft ook advies over monumenten en bij structuurplannen. Ook geeft de commissie advies bij de plannen die de gemeente heeft met een bepaalde plek en bij landschapsplannen en stedenbouwkundige plannen.

Sociaal Beraad Wageningen

Het Sociaal Beraad Wageningen is een netwerk van burgers. Sociaal Beraad is een gesprekspartner en adviseur van de gemeente. Zij praat over sociale beleidsthema’s zoals:

  • Gezondheid
  • Welzijn
  • Hoe je goed in een wijk kunt leven
  • Wonen
  • Werken
  • Armoede
  • Inburgering

De leden geven invulling aan hun werk vanuit een algemeen en overstijgend belang. Zij hebben direct contact met de medewerkers van de gemeente die nieuw (sociaal) beleid voorbereiden en uitvoeren. Hun opmerkingen en adviezen zijn ideeën voor het maken van beleid en de beslissingen daarover. Heeft u vragen? Stuur een mail naar sociaalberaad@gmail.com.

Sportraad

De Sportraad(Externe link) komt op voor de belangen van de Wageningse sportverenigingen.  De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de medewerkers die het beleid over sport maken. Zowel in het sociale domein als naar het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad. De Sportraad controleert ook de uitvoering van het beleid.

Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente een speciale commissie in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng. De gemeente vraagt de commissie altijd advies bij vergunningaanvragen. De commissie heet de Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng, afgekort als TAWE.