Gebiedsvisie Wageningse Eng

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied aan de rand van Wageningen en op de westflank van de Veluwse stuwwal. De Eng kenmerkt zich door een glooiend landschap, waardevolle cultuurhistorische elementen en een diversiteit aan gebruikers die genieten van de vele natuur- en landschapskwaliteiten van de Eng. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt er een visie opgesteld voor de Wageningse Eng. Met de bewoners van de Eng, bedrijven en natuurorganisaties wordt samengewerkt aan het ontwikkelen deze visie waarin een toekomstbeeld voor de Eng wordt vastgelegd.  In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan, 'Veegplan Buitengebied'.

Klankbordgroep

Er zijn veel eigenaren en gebruikers actief op of betrokken bij de Wageningse Eng. Zij hebben allen verschillende ideeën over de toekomst van de Wageningse Eng. Om deze verschillende belangen eigenaren en gebruikers beter te betrekken bij het proces van de visie is begin dit jaar gestart met het samenstellen van een klankbordgroep. Een klankbordgroep heeft tot doel onderlinge tegenstijdigheden naar elkaar uit te spreken en gezamenlijk tot een oplossing te komen om zo te komen tot een meer gedragen visie.

De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groepen (in willekeurige volgorde):

 1. Volkstuinders
 2. Pluktuinen/kwekerijen
 3. Sportverenigingen
 4. Natuur- en milieuorganisaties
 5. Grondeigenaren
 6. Agrariers/dierenhouders
 7. overige ondernemers
 8. Bewoners
 9. Omwonenden Bennekom
 10. TAWE
 11. SWE
 12. Gemeente

Verslag 1e klankgroep 6 maart 2019 
Verslag 2e klankgroep 17 april  2019 
Verslag 3e klankgroep 16 mei 2019 

Ontwerpvisie

Het afgelopen half jaar is samen met de klankborggroep gewerkt aan een aangepaste ontwerpvisie. De klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende gebruikers- en belangengroepen, hebben er voor gezorgd dat de verschillende belangen een goede plek kregen in het proces. De reeds opgehaalde informatie uit het eerdere proces en de reeds bestaande documentatie hebben hierbij gediend als vertrekpunt.

De visie is teruggebracht tot een visie op hoofdlijnen waarbij vanuit een positieve grondhouding wordt geredeneerd. De visie kent daardoor weinig tot geen verboden en geboden en is compacter van opzet. De basis is gelegen in het behouden van waarden en kernkwaliteiten die voor de Eng zijn benoemd en onderverdeelt in vier thema’s:

 • een waardevol uniek landschap 
 • cultuurhistorische waarden
 • ecologische waarden en biodiversiteit
 • de ‘tuin van Wageningen’ 

Behoud en versterking door ontwikkeling is hierbij het motto.

Ontwerp Visie Wageningse Eng 
Bijlagen Visie Wageningse Eng 

Relatie met Visie Buitengebied Wageningen

In juni 2019 is gestart met een gemeentebrede visie voor het buitengebied. Voorliggende visie Wageningse Eng zal als een van de bouwstenen dienen voor deze visie Buitengebied. In de visie ‘Buitengebied’ zullen ook de gemeentebrede thema’s zoals de energietransitie worden afgewogen. Deze thema’s zijn in deze gebiedsvisie voor de Wageningse Eng dan ook niet meegenomen. Keuzes die gemeentebreed gemaakt moeten worden kunnen dan ook nog van invloed zijn op de Wageningse Eng. Voorliggende visie beperkt zich tot de thema’s die specifiek zijn voor de Wageningse Eng.

Terinzagelegging

De ontwerpvisie ‘Wageningse Eng’ zal vanaf 26 september 2019 tot en met 6 november 2019, ter inzage worden gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden kennis te nemen van de ontwerpvisie

Tevens zijn de stukken in papieren versie in te zien via Publiekszaken in het Stadhuis, Markt 22. Publiekszaken is op woensdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 19.00 uur. De stukken kunnen ook op afspraak worden ingezien tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Via de gemeentelijke website (www.wageningen.nl) kunt u een afspraak maken.

 

Inloopbijeenkomst 14 oktober 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben wij de visie aan de hand van verschillende themapanelen gepresenteerd. De verschillende panelen kunt u via onderstaande linken bekijken.

 1. Algemene lijn visie Wageningse Eng
 2. Thema volkstuinen
 3. Thema bereikbaarheid
 4. Thema houden van dieren
 5. Thema ondernemen
 6. Thema wonen
 7. Proces en procedure

Inspraakreactie

Tot en met 6 november 2019 kan iedereen zijn of haar inspraakreactie ten aanzien van de ontwerpvisie ‘Wageningse Eng’ indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u onder vermelding van 'Inspraakreactie ontwerpvisie Wageningse Eng’ sturen naar het college van B&W van de gemeente Wageningen, postbus 1, 6700 AA Wageningen of per email naar: gebiedsvisieEng@wageningen.nl