Direct naar de content

Vergunning voor grote bouwplannen zoals meerdere woningen of bedrijfspand

Ben u van plan om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden? Of wilt u woningen bouwen? Deze grote en ingewikkelde bouwplannen noemen we in de omgevingswet een complex initiatief. In de tekening hieronder ziet u hoe het proces van een vergunningsaanvraag voor een complex initiatief verloopt.

Aanvraag proces complex initiatief: start, intake, verkennen, globaal ontwerp, definiteif ontwerp en aanvragen

Initiatief indienen en intake tafel

U dient uw initiatief in via het online omgevingsloket. Daarna wordt aan de intaketafel onderzocht of uw initiatief meewerkt aan de visie van de gemeente. En of deze binnen het omgevingsplan valt. U kunt dit zelf controleren op Regels op de kaart(Externe link) .

Na de intaketafel hoort u binnen 6 weken of uw initiatief op hoofdlijnen wenselijk is. Dan weet u of het zinvol is om uw plan verder uit te werken.

Participatie: de omgeving betrekken bij uw plannen

Als uw plan wenselijk is bevonden door de gemeente moet u de mensen die in de buurt wonen en andere belanghebbenden betrekken bij uw plannen. U brengt in kaart hoe zij over uw plan denken. Hoe u de participatie organiseert, bepaalt u zelf. De gemeente kan u wel hulpmiddelen aanreiken, zoals de omgevingstafel.

Omgevingstafel

De omgevingstafel is een informeel vooroverleg over uw plan samen met alle belangrijke gesprekspartners. De gesprekspartners zijn: omwonenden en andere belanghebbenden, ambtenaren van de gemeente en andere deskundigen (zoals het waterschap, de provincie, de omgevingsdienst en de VGGM). Aan de omgevingstafel zoeken we samen naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken, binnen de geldende kaders en regels. Dit doen we meestal in drie rondes: verkennen, globaal ontwerp, definitief ontwerp.

Aan de omgevingstafel worden geen besluiten genomen en u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Uitnodigen deelnemers omgevingstafel

U krijgt een casemanager van de gemeente. De casemanager bespreekt met u welke ambtenaren en andere deskundigen worden uitgenodigd. U moet zelf omwonenden en andere belanghebbenden uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan belangengroepen. We adviseren u om in ieder geval een vertegenwoordiging uit te nodigen vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van uw initiatief.

Omgevingsvergunning aanvragen

Na de gesprekken aan de omgevingstafel werkt u uw plan verder uit en vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket(Externe link) . De gemeente beslist in acht weken over de aanvraag. Dient u het initiatief in zoals besproken aan de omgevingstafel? Dan is de kans groot dat de gemeente positief beslist op uw aanvraag.

Tegen het besluit van de gemeente kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Veelgestelde vragen