Direct naar de content

Plannen voor wonen en werken in de KennisAs Ede-Wageningen

Gepubliceerd op:

In de KennisAs Ede-Wageningen komt ruimte voor wonen, kennisintensief werk en onderzoek, onderwijs, natuur en recreatie. Deze week stelden de colleges van B&W van beide gemeenten de startnotitie KennisAs vast. In april wordt dit document besproken in de gemeenteraden van Ede en Wageningen.

De KennisAs is de benaming voor het gebied tussen station Ede-Wageningen, het World Food Center in Ede, de campus, het Business en Science Park Wageningen, het busstation, de haven en het centrum van Wageningen. Wij zien dit gebied als een visitekaartje voor onze regio: hier willen we in praktijk brengen wat het kennis- en landbouw- en bedrijvencluster ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, innovatie en het versterken van de brede welvaart. De gemeentes Ede en Wageningen en de provincie Gelderland werken al enkele jaren intensief samen aan de versterking van het kennishart van Foodvalley: een uniek cluster van kennis en innovatie op het gebied van Agrofood.

Nieuwe woningen

In de regio is een fors aantal nieuwe woningen nodig. Komende jaren wordt daarom onderzocht wat er mogelijk en wenselijk is in het gebied van de KennisAs. Er wordt uitgegaan van tussen de 4.000 en 9.000 woningen en tussen de 27 tot 50 hectare voor bedrijvigheid en kennisontwikkeling rondom Agrofood.

Groene metropool

De plannen zijn ook onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley. Deze strategie beschrijft, met als leidend motto ‘Meer landschap, meer stad’, de bouwstenen voor een groene en gezonde leefomgeving, goede bereikbaarheid en balans tussen wonen en werken. De ambitie is om toe te groeien naar een groene metropool. Naast wonen en werken wordt daarom ook ingezet op natuur en recreatie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt extra gelet op het thema biodiversiteit door het maken van
verblijfplaatsen voor diersoorten en ruimte voor groen.

De startnotitie is de uitwerking van eerder gemaakte afspraken in het kader van de Verstedelijkingsopgave, de Omgevingsvisie Ede 2040, de Visie Buitengebied Wageningen en de opmaat naar de Visie Bebouwde Kom Wageningen 2045. De startnotitie markeert het begin van de ontwikkelingen van de KennisAs. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt waarbij belanghebbenden actief worden betrokken.