Direct naar de content
Wageningen van boven

College van B&W wil 3000 nieuwe woningen bouwen voor 2030

Gepubliceerd op:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op verschillende plekken in de stad te onderzoeken of er extra woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat om onder meer de omgeving van de Stadsbrink, de omgeving Mansholtlaan/Nijenoord Allee en een uitbreiding van Wageningen aan de westkant. Daarnaast stelt het college verschillende andere acties voor om het aantal woningen in Wageningen te verhogen, waaronder een onderzoek naar de mogelijkheden om op kleine schaal bedrijven in de Nude om te bouwen naar woningen. De gemeenteraad behandelt het voorstel na de zomer.

Als de gemeenteraad positief besluit, start de gemeente met de uitvoering van de plannen. Omwonenden en andere betrokkenen worden betrokken bij dit proces.

Behoefte aan betaalbare woningen is groot

Anne Janssen, wethouder bouwen en wonen: “Er is grote behoefte aan betaalbare woningen in Wageningen, vooral tot 2030. Daarom staat in het coalitieakkoord dat we 3000 nieuwe woningen willen bouwen voor 2030. Om dat te bereiken, moeten we op nieuwe plekken woningbouwplannen maken. Het versnellen van bestaande bouwplannen zoals op de Dreijen fase 2 en Costerweg 5 is niet genoeg. Met dit raadsvoorstel willen we zorgen dat iedereen in Wageningen een betaalbaar thuis heeft.”

Ruimte nodig

Uit een eerste verkenning die de basis vormt voor de voorgestelde plannen, blijkt dat beperkt bouwen aan de stadsranden (uitbreiding) niet te vermijden is om 3000 betaalbare woningen te kunnen bouwen voor 2030. Binnen de stadsgrenzen is ook ruimte nodig voor groen en andere maatschappelijke gebouwen zoals scholen, zorginstellingen en winkels. Het college vindt het uitbreiding belangrijk om te kijken naar nieuwe woonbuurten met hogere dichtheden (meer woningen per hectare), gezamenlijk groen, plek voor ontmoeting en duurzame mobiliteitsconcepten zoals deelauto’s.

Omvangrijk pakket aan maatregelen

Het college wil ook op andere manieren het aantal woningen in Wageningen verhogen. Als er buiten bovengenoemde gebieden kansen liggen voor transformatie van gebouwen, wil het college deze met spoed bekijken. Ook moet het mogelijk worden om grote woningen op te splitsen. Daarnaast wil het college samen met de Woningstichting kijken of in verouderde buurten en wijken woningen omgebouwd of toegevoegd kunnen worden. Tot slot wil het college onderzoeken wat de toekomst van de haven is. Dit zou een mooie plek kunnen zijn voor een nieuwe woonbuurt aan het water. Maar eerst wil het college verkennen wat de toekomst van de haven in Wageningen is.

Eerste verkenning

De gemeente is in het najaar van 2021 begonnen met het verkennen van kansen voor nieuwe locaties voor woningen in Wageningen. Daarbij werd onder meer gekeken op welke plekken voldoende en betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.

Samenwerken met provincie en landelijke overheid noodzakelijk

Het college waarschuwt dat het een uitdaging wordt om bestaande en nieuwe bouwplannen echt uit te voeren. De bouwkosten zijn enorm gestegen, er is een tekort aan mensen – zowel in de bouw als in projectleiding bij de gemeenten- en de onzekerheid rondom stikstof is groot. Het is daarom nodig om voor bijvoorbeeld personeel en subsidies samen te werken met partners in de regio, de provincie en de landelijke overheid.