Direct naar de content

Jaarverslag bezwarencommissie 2021

Inhoudsopgave

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de bezwarencommissies Algemene Zaken en Sociale en Maatschappelijke Zaken van de gemeente Wageningen. In dit jaarverslag kijken de bezwarencommissies terug op de instroom en afhandeling van bezwaarschriften in 2021 en leggen zij verantwoording af over hun werkzaamheden.

Het jaar 2021 was, net als 2020, anders dan de jaren ervoor. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel hoorzittingen digitaal plaatsgevonden. En in sommige gevallen, als dat gewenst was, schriftelijk.

Dit verslag geeft informatie over het aantal ingediende bezwaarschriften en de uitkomst van de bezwarenprocedures. De bezwaarschriften worden per bezwarencommissie besproken en voor zover mogelijk per regelgeving uitgesplitst. Ook al zijn de bezwarencommissies niet betrokken bij een (hoger) beroepsprocedure, wordt in dit jaarverslag wel inzicht gegeven in deze procedures. In dit jaarverslag kijken de bezwarencommissies ook terug op de aanbevelingen die zij vorig jaar hebben gedaan en doen zij (aantal) nieuwe aanbeveling(en).

De bezwarencommissies hopen dat het jaarverslag bijdraagt aan de kwaliteit van de primaire  besluitvorming.

Wij wensen u veel leesplezier.

maart 2022,

namens de bezwarencommissies,

de heer mr. D. Meloni
voorzitter bezwarencommissie Algemene Zaken

de heer mr. J.M.N. Packbier
voorzitter bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken    

                                          

Naar boven

Samenvatting

Bezwarencommissie Algemene Zaken

In 2021 zijn 71 bezwaarschriften binnengekomen (in 2020 waren dat 80 bezwaarschriften). Deze bezwaarschriften hadden betrekking op 54 besluiten. De meeste bezwaren waren gericht tegen besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wegenverkeerswet.

De bezwarencommissie heeft in 2021 maar 6 fysieke hoorzittingen in het stadhuis kunnen houden. Dit heeft te maken met de maatregelen die met het oog op de verspreiding van corona (COVID-19) zijn genomen. De commissie heeft 7 keer een digitale hoorzitting gehouden.

In 2021 zijn 82 bezwaren afgehandeld. Daarvan zijn 26 bezwaren ingetrokken. De commissie heeft in 56 zaken een advies gegeven. De commissie heeft 22 keer geadviseerd een bezwaar ongegrond te verklaren, 14 keer een bezwaar gegrond te verklaren, 9 keer een bezwaar deels gegrond te verklaren en 11 keer niet-ontvankelijk te verklaren. Alle adviezen van de bezwarencommissie Algemene Zaken zijn door het beslissende bestuursorgaan – meestal het college van burgemeester en wethouders – overgenomen.

Van de 82 afgehandelde zaken zijn er 25 buiten de wettelijke beslistermijn afgehandeld. In de zaken die te laat zijn afgehandeld is het college in 1 zaak in gebreke gesteld. In die zaak is alsnog binnen 2 weken op het bezwaar beslist. Er zijn geen dwangsommen betaald door te laat genomen besluiten op bezwaar.

Het aantal beroepszaken, hoger beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening is in 2021 ten opzichte van vorige jaren gedaald. Er is 5 keer beroep ingesteld en 3 keer hoger beroep. Er zijn ook 3 verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank.

De aanbevelingen van de commissie uit 2020 zijn overgenomen. Daaraan is zoveel mogelijk uitvoering gegeven. Ze blijven wel punt van aandacht.

Bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken

In 2021 zijn 45 bezwaarschriften ontvangen (in 2020 waren dat er 37). Tegen besluiten die gaan over de Participatiewet wordt het meest bezwaar gemaakt.

Op 4 donderdagen hebben er hoorzittingen in het stadhuis plaatsgevonden. Daarnaast waren er 4 digitale hoorzittingen. In totaal is er in 9 zaken een hoorzitting gehouden. Daarnaast zijn 12 zaken via een schriftelijke tweede ronde afgehandeld.

In 2021 zijn 48 bezwaren afgehandeld (9 uit 2020 en 39 uit 2021). Daarvan zijn 13 bezwaren ingetrokken. De commissie heeft in 35 zaken een advies gegeven. In de afgelopen jaren heeft het college het advies van de commissie opgevolgd. Dat was ook in 2020 het geval.

Van de 48 afgehandelde zaken zijn er 8 buiten de wettelijke beslistermijn afgehandeld. In de zaken die te laat zijn afgehandeld is het college 2 keer in gebreke gesteld. Het college heeft in 1 zaak alsnog op tijd een beslissing op het bezwaar genomen. In de andere zaak was de ingebrekestelling te vroeg ingediend. Er zijn geen dwangsommen betaald door te laat genomen besluiten op bezwaar.

In 2021 is 4 keer beroep ingesteld tegen een beslissing op bezwaar van het college. Er zijn 2 hoger beroepen ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. Er zijn geen verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank.

De aanbevelingen van de commissie uit 2020 zijn overgenomen. Daaraan is zoveel mogelijk uitvoering gegeven. Ze blijven wel punt van aandacht.

Ontvangen bezwaarschriften in 2021

Hieronder treft u een overzicht aan met het aantal ontvangen bezwaarschriften per bezwarencommissie.

Tabel Aantal ontvangen bezwaren

JaarBezwarencommissie Algemene zaken Bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke zaken
20217145
20208037
20195657
201816368

Naar boven

1. Inleiding

1.1. De bezwarencommissies

Binnen de gemeente nemen de gemeenteraad (de raad), de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders (het college) besluiten met rechtsgevolg voor belanghebbenden. Is een belanghebbende het niet eens met het genomen besluit, dan kan deze beroep indienen bij de rechtbank. Voordat beroep kan worden ingediend, moet eerst bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dit het college. Maar ook de burgemeester en de raad nemen besluiten. De bezwaarprocedure heeft tot doel het inhoudelijk heroverwegen van het besluit en het herstellen van (juridische) gebreken van dat besluit. De bezwaarprocedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

De bezwarencommissie Algemene Zaken en de bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken zijn adviescommissies, zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Naar boven

1.2. De samenstelling van de bezwarencommissies

De bezwarencommissies zijn onafhankelijke externe adviescommissies. Zij bestaan uit deskundigen die niet in dienst zijn van de gemeente Wageningen. Er zijn in totaal 12 onafhankelijke leden, 6 per commissie. Bij elke hoorzitting zijn een voorzitter en 2 leden aanwezig.

De bezwarencommissies worden ondersteund door 2 ambtelijk secretarissen van de gemeente Wageningen. De secretaris maakt geen deel uit van de commissie, maar ondersteunt de commissie in haar werkzaamheden.

Bezwarencommissie Algemene Zaken

 • Voorzitter: de heer mr. D. Meloni
 • Plaatsvervangend voorzitter: de heer mr. R. Orie
 • Leden:  
  • mevrouw mr. Y. Sieuwerts
  • mevrouw mr. M.J.C.J. Evers
  • de heer mr. R. Oosterhuis
  • de heer D. Brouwer
 • Secretaris:     
  • mevrouw L. Tudorache (tot 1 april 2021)
  • de heer W.M. van der Burgt (vanaf 1 april 2021)

Bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken

 • Voorzitter: de heer mr. J.M.N. Packbier
 • Plaatsvervangend voorzitter: mevrouw mr. E. Heij
 • Leden:
  • mevrouw mr. K. Belkadi
  • mevrouw S. Klein Wolterink 
  • mevrouw M.J. Pilgram
  • de heer drs. A.M.J. Borgart
 • Secretaris: mevrouw B.J. van Hees-van der Klok

Naar boven

1.3 De werkwijze van de bezwarencommissies

Op 28 april 2021 is de ‘Verordening bezwarencommissies Algemene Zaken en Sociale en Maatschappelijke Zaken gemeente Wageningen 2021’ gepubliceerd. De oude verordening is ingetrokken. In de verordening staan de taken en de werkwijze van de bezwarencommissies beschreven.

Naar aanleiding van een ontvangen bezwaarschrift beoordeelt de bezwarencommissie het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. De commissie kijkt bijvoorbeeld of het bestuursorgaan in het betreffende besluit de wet en andere regelgeving correct heeft toegepast. Onderdeel van de beoordeling is de vraag of het bestuursorgaan in een specifiek geval tot het besluit heeft kunnen komen. In die zin wordt ook gekeken naar het beleid. De commissie geeft hierover een advies aan de raad, de burgemeester of het college. In haar adviezen gaat de commissie in op de ingediende bezwaargronden.

De hoorzitting

Een belangrijke taak van de bezwarencommissie is het horen van de bezwaarmaker(s). De bezwaarmaker krijgt de kans om het bezwaar mondeling toe te lichten bij de bezwarencommissie. Dit gebeurt in een hoorzitting. Ook eventuele derde-belanghebbenden en de vertegenwoordiger van de raad, de burgemeester of het college, worden voor de hoorzitting uitgenodigd. Zij mogen inhoudelijk reageren op het ingediende bezwaar.

De commissie ziet het mede als haar taak op de zitting te bevorderen dat bij partijen over en weer meer begrip voor elkaars standpunten ontstaat. En dat partijen ter zitting of daarbuiten zo mogelijk alsnog tot nadere afspraken of zelfs tot overeenstemming komen.

Na afloop van de hoorzitting overlegt de commissie. Dit gebeurt achter gesloten deuren. Vervolgens worden de adviezen gemaakt. En van elke hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Het advies van de bezwarencommissie

Voordat de commissie het bezwaar inhoudelijk bekijkt, beoordeelt de commissie of het bezwaar ontvankelijk is. Hierbij wordt onder meer bekeken of het bezwaar op tijd is, of het bezwaar is ondertekend en of degene die het bezwaar heeft gemaakt ook een belang heeft bij het bestreden besluit. Als het bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet, kan de commissie de inhoud van het bezwaar bekijken. Het advies van de bezwarencommissie richt zich in de eerste plaats op de rechtmatigheid van het besluit. De commissie bekijkt of het besluit inhoudelijk en procedureel op de juiste wijze tot stand is gekomen. In de tweede plaats kijkt de commissie naar de doelmatigheid van het besluit. Hiermee wordt bedoeld dat de commissie bijvoorbeeld kijkt naar beleid in brede zin, maatschappelijke opvattingen, effectiviteit en efficiency. Dit doet de commissie alleen als het gaat om besluiten met beleidsvrijheid. Door de commissie wordt gemiddeld genomen binnen 3 weken na de hoorzitting geadviseerd.

Het advies en het verslag van de hoorzitting worden aangeboden aan de raad, de burgemeester of het college. Degene die het advies ontvangt neemt een beslissing op het bezwaarschrift. Hierbij moet het advies van de bezwarencommissie in acht worden genomen. Het is niet verplicht om het advies van de commissie te volgen. Afwijken van het advies mag, maar dat moet dan wel goed gemotiveerd worden. Het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie worden als bijlage bij de beslissing op het bezwaarschrift aan de bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden gestuurd. Het advies en het verslag maken deel uit van de beslissing op het bezwaar.

Met het uitbrengen van haar advies is het werk van de commissie gedaan.

1.4. Bijzonderheden in 2021

Net als 2020 was 2021 anders dan de jaren ervoor. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel hoorzittingen digitaal plaatsgevonden. En in sommige gevallen, als dat gewenst was, schriftelijk.

Naar boven

2. Bezwarencommissie Algemene Zaken

De commissie Algemene Zaken behandelt alle bezwaarschriften, behalve de bezwaarschriften vanuit de sociale regelgeving en bezwaarschriften gericht tegen besluiten vanuit regels over belastingen of de Wet waardering onroerende zaken. De commissie adviseert over bezwaarschriften op het gebied van bouwzaken, ruimtelijke ordening, milieu, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Huisvestingsverordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en horeca- en verkeersbesluiten.

2.1. Bezwaarschriften

Werkvoorraad op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 waren er nog 20 bezwaarschriften in behandeling. 3 van deze bezwaarschriften zijn in 2021 ingetrokken en in de overige 17 zaken heeft de commissie in 2021 advies uitgebracht.

Nieuwe bezwaren in 2021

Op 1 januari 2021 waren er nog 20 bezwaarschriften in behandeling. 3 van deze bezwaarschriften zijn in 2021 ingetrokken en in de overige 17 zaken heeft de commissie in 2021 advies uitgebracht.

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn 71 bezwaarschriften binnengekomen. Deze bezwaarschriften hebben betrekking op 54 besluiten.

De verdeling van de bezwaarschriften naar wet ziet er zo uit.

Tabel Verdeling naar onderwerp van bezwaarschriften

OnderwerpAantal
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht27
Overig17
Wegenverkeerswet16
Handhaving5
Geen besluit5
Wet openbaarheid van bestuur1

Wat valt op?

 • De meeste bezwaren waren in 2021 ook gericht tegen besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar wel fors minder dan in 2020 (27 versus 62).
 • Het aantal bezwaren tegen besluiten op grond van de Wegenverkeerswet is wel gestegen, maar 7 van de bezwaren waren gericht tegen één aanwijzingsbesluit over vergunningparkeren.

Verloop ontvangen bezwaarschriften

In 2021 was de instroom aan bezwaren iets lager dan in 2020.

Tabel Totaal aantal bezwaarschriften

JaarAantal bezwaarschriften
202171
202080
201956
2018163
201797
2016127
2015127

Naar boven

2.2. Adviezen

De behandeling van 20 bezwaarschriften was op 31 december 2021 nog niet afgerond. I

In 2021 heeft de commissie in totaal 56 zaken een advies gegeven. De commissie heeft 22 keer geadviseerd een bezwaar ongegrond te verklaren, 14 keer een bezwaar gegrond te verklaren, 9 keer een bezwaar deels gegrond te verklaren en 11 keer niet-ontvankelijk te verklaren.

Wat valt op?

 • Maar liefst 23 keer is door de commissie geadviseerd een bezwaarschrift (deels) gegrond te verklaren;
 • 13 van de 14 zaken waar de commissie heeft geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren betroffen besluiten op grond van de Wegenverkeerswet. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 7 adviezen betrekking hadden op één aanwijzingsbesluit vergunningparkeren. De overige adviezen hadden betrekking op het wegslepen van voertuigen.

Tabel Soorten adviezen bezwarencommissie

Soort20202021
Ongegrond1922
Gegrond214
Gedeeltelijk gegrond169
Niet ontvankelijk1011

De behandeling van 20 bezwaarschriften was op 31 december 2021 nog niet afgerond. In 2 zaken was wel al advies uitgebracht, maar was de beslissing op bezwaar nog niet genomen. In 8 zaken heeft de hoorzitting in 2020 plaatsgevonden, maar moest de commissie in 2021 nog een advies uitbrengen. De overige 10 zaken (8 uit 2020 en 2 uit 2018) zijn volledig behandeld in 2021.

Naar boven

2.3. Intrekken, herroepen en nieuw primair besluit

Tabel Aantal intrekkingen bezwaarschriften

JaarAantal intrekkingen
202126
202021
201921
201843
201725
201625

Tabel Reden intrekking bezwaarschriften

JaarNieuw besluitOverig
2021719
2020516
20191011
20181330
20171011
2016618

Wat valt op?

 • In 2021 zijn 26 bezwaarschriften ingetrokken. Dat is meer dan in 2020.
 • Er zijn in 2021 7 bezwaarschriften ingetrokken in verband met een nieuw genomen besluit. Daarnaast zijn er 5 bezwaarschriften ingetrokken na een toelichting. 4 bezwaren zijn spontaan ingetrokken. Tot slot zijn er 10 bezwaren ingetrokken, omdat de kosten voor het wegslepen alsnog door het college zijn (terug)betaald aan bezwaarmakers.

Naar boven

2.4. (Contraire) collegevoorstellen

De raad, de burgemeester of het college kunnen het commissieadvies geheel of gedeeltelijk overnemen of contrair besluiten. Als wordt afgeweken van het advies van de commissie, moet dit, op grond van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, gemotiveerd worden.

In 2021 zijn bij alle bezwaarschriften de adviezen van de commissie opgevolgd.

Naar boven

2.5. Behandeltermijn bezwaarschriften

Het bestuursorgaan moet binnen 12 weken een beslissing op het bezwaar nemen. Deze termijn gaat in vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Wanneer het bestuursorgaan niet binnen deze termijn kan beslissen, kan het de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen. Daarnaast is verder uitstel mogelijk voor zover alle belanghebbenden daarmee instemmen of wanneer de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of wanneer dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

De secretaris van de bezwarencommissie kan alleen de afhandeltermijn van een bezwaarschrift opschorten (dit betekent uitstellen) als het bezwaarschrift onvolledig is. De eindverantwoordelijkheid voor de tijdige besluitvorming op de ingediende bezwaarschriften waarover de commissie adviseert, ligt bij de vakafdeling. Deze vakafdeling is ook verantwoordelijk voor het verzenden van verdagingsberichten.

Wat valt op?

 • In 2021 zijn 82 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan 57 binnen de termijn en 25 buiten de termijn. Het percentage tijdig afgehandelde bezwaarschriften is ten opzichte van 2020 gestegen van 57% naar 70%. In 30% van de afgehandelde zaken is te laat beslist. Dat wil zeggen dat deze bezwaren zijn niet binnen de wettelijke termijn door het bevoegd gezag afgehandeld.
 • Er is in het verslagjaar één keer beroep gedaan op de Wet dwangsom en beroep.

Tabel Behandeltermijn

JaarBinnen de termijnBuiten de termijn
202170%30%
202057%43%
201953%47%
201829%71%
201738%62%
201632%68%

*Annotatie over de cijfers in de voorgaande jaarverslagen (tot en met 2018): de commissie heeft haar cijfers over de behandeltermijn van de bezwaarschriften in de afgelopen jaren gebaseerd op een overzicht uit het bestuurlijk systeem Corsa waar de gemeente Wageningen mee werkt. Het is de commissie in 2019 gebleken dat de afhandeling van bezwaarschriften in dit systeem niet altijd consequent is gebeurd door de vakafdelingen, waardoor de in de voorgaande jaarverslagen genoemde cijfers niet helemaal betrouwbaar zijn. Het kan dan zijn dat de beslissingen op bezwaar wel op tijd zijn genomen en zijn verzonden aan belanghebbenden, maar niet als afgehandeld in het systeem zijn geregistreerd. Ditzelfde geldt voor het registreren van verdagingsbesluiten in Corsa. Wegens werkdruk was voor de commissie ondoenlijk de juiste gegevens te achterhalen. In 2019, 2020 en 2021 is dit door de commissie wel uitgezocht en heeft de commissie een eigen overzicht gemaakt van de afhandeling van de bezwaarschriften in die jaren. Aangezien Corsa binnenkort vervangen wordt door een ander zaaksysteem gaat de commissie ervan uit dat dit probleem binnenkort tot het verleden behoort. 

Naar boven

2.6 Beroepsprocedures en voorlopige voorziening

Beroep

In 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in 8 beroepen. 5 van deze beroepen zijn in 2020 ingediend en in 1 in 2019. In 3 zaken is het beroep ongegrond verklaard. 1 beroep is niet-ontvankelijk verklaard. Verder zijn 2 beroepen gegrond verklaard en is 1 zaak gedeeltelijk gegrond verklaard. In 1 zaak is alleen uitspraak gedaan over de proceskostenvergoeding. Daarnaast is in 1 zaak uit 2020 een tussenuitspraak gedaan.

In het verslagjaar 2021 is 5 maal beroep bij de rechtbank ingesteld. In 2 van deze zaken is door de rechtbank in 2021 uitspraak gedaan.

Op 1 januari 2022 staan er nog 6 beroepen open (waarvan 3 beroepen uit 2020 en 3 uit 2021).

Tabel Aantal ingediende beroepen

JaarAantal ingediende beroepen
20215
202011
201912
201822
201721
201616

Hoger beroep

Tevens is er 3 maal hoger beroep bij de Raad van Stage ingesteld. Al deze zaken zijn nog in behandeling.

Aantal ingediende hoger beroepen

JaarAantal ingediende hoger beroepen
20213
20203
20193
20189
20172
20163

Voorlopige voorziening

Er is in 2021 3 maal een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. 2 verzoeken zijn afgewezen en 1 verzoek is toegewezen.

Aantal ingediende voorlopige voorzieningen

JaarAantal ingediende voorlopige voorzieningen
20213
20201
20193
201810
20175
20166

Naar boven

3.Bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken

De bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken behandelt bezwaren tegen besluiten over de sociale wetgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

In 2020 kregen we te maken met een crisis door corona. In 2021 was deze crisis nog niet voorbij. De regering wilde door deze crisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom heeft de regering een economisch noodpakket aangekondigd. Twee van deze maatregelen zijn de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Bezwaren tegen besluiten die gaan over de Tozo of de TONK, worden ook door de bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken behandeld.

Naar boven

3.1. Bezwaarschriften

Werkvoorraad op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 waren er nog 10 bezwaarschriften in behandeling (1 uit 2019 en 9 uit 2020). Hiervan zijn er 9 in 2021 afgerond. De andere zaak wordt behandeld in 2022. De behandeling van deze zaak duurt langer vanwege een nader onderzoek.

Nieuwe bezwaren in 2021

In 2021 heeft de bezwarencommissie 45 bezwaarschriften ontvangen. De verdeling van de bezwaarschriften naar wet ziet er zo uit.

Tabel Verdeling bezwaarschriften naar wet

AantalVerdeling bezwaarschrift naar wet
37Participatiewet
8Wmo 2015

De verdeling van bezwaren tegen besluiten op grond van de Wmo 2015 is als volgt.

Tabel Verdeling bezwaren op grond van de Wmo 2015

AantalOnderwerp Wmo 2015
1Hulpmiddel
1Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
3Huishoudelijke hulp
3Begeleiding

De verdeling van bezwaren tegen besluiten op grond van de Participatiewet is als volgt.

Tabel Verdeling bezwaren op grond van de Participatiewet

AantalOnderwerp
3Tozo
2TONK
3Invordering
6Herziening
5Bijzondere bijstand
2Vrijwilligerspremie
4Toekenning en afwijzing
1Maatregel
1Opschorting
4Terugvordering
3Individuele inkomenstoeslag
2Geen besluit
1Plan van aanpak

Verloop ontvangen bezwaarschriften

De instroom is in 2021 hoger dan in 2020.

JaarAantal
202145
202037
201957
201868
201764
201659

Naar boven

3.2. Adviezen commissie

In 2021 hebben op 8 donderdagen hoorzittingen plaatsgevonden. Dit was 4 keer op het stadhuis en 4 keer digitaal. In totaal zijn er 9 bezwaarschriften behandeld tijdens deze hoorzittingen. In 8 zaken is in 2021 advies afgegeven. Daarnaast is het bezwaar in 1 zaak tijdens de hoorzitting ingetrokken.

Verder zijn er 12 zaken via een schriftelijke tweede ronde afgehandeld.

Daarnaast is in 13 zaken een advies afgegeven zonder hoorzitting of schriftelijke tweede ronde. In deze zaken is afgezien van het horen door bezwaarmaker. Of het bezwaar was kennelijk niet-ontvankelijk.

In 2021 zijn in totaal 48 bezwaren afgehandeld. In 35 zaken heeft de bezwarencommissie het college geadviseerd. Daarnaast zijn 13 bezwaren ingetrokken.

In de grafiek hieronder is te zien hoe de commissie heeft geadviseerd.

Tabel Soorten adviezen bezwarencommissie

SoortAantal
Gegrond3
Ongegrond22
Niet-ontvankelijk10

Wat valt op?

 • In 10 zaken heeft de commissie geadviseerd om het bezwaar (kennelijk) niet-ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat het bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld. 5 bezwaren zijn te laat ingediend, zonder verschoonbare termijnoverschrijding. In 4 zaken was er geen besluit waartegen bezwaar gemaakt kon worden. En in 1 zaak was er geen sprake van een belanghebbende die bezwaar indiende.

Naar boven

3.3. Intrekken, herroepen en nieuw primair besluit

Het college bestudeert het bezwaarschrift. Het kan dan zo zijn dat het college een fout ziet in het bestreden besluit. Dan kiest het college ervoor om een nieuw besluit te nemen. Dat besluit komt dan in de plaats van het eerdere besluit. Het bezwaar richt zich dan tegen dit nieuwe besluit. Vaak komt dit nieuwe besluit helemaal tegemoet aan het bezwaar. In het grootste deel van de gevallen is bezwaarde daar tevreden mee. In dat geval trekt bezwaarde zijn bezwaar in. De commissie hoeft dan ook geen hoorzitting meer te houden en geen advies meer te geven. Het nemen van een nieuw besluit maakt de bezwaarprocedure stukken korter.

In 2021 zijn 13 bezwaren ingetrokken. In 12 gevallen is dit door een nieuw besluit. Daarnaast is 1 bezwaar spontaan ingetrokken.  

Tabel Aantal intrekkingen

AantalReden intrekking
12Nieuw besluit
1Spontaan

Het aantal intrekkingen afgezet tegen het aantal afgehandelde zaken ligt in 2021 procentueel gezien een stuk lager dan in 2020.

Tabel Percentage intrekkingen van afgehandelde zaken

JaarPercentage intrekkingen
202127%
202040%
201948%
201843%
201747%
201649%

Naar boven

3.4. Beslissing op bezwaar

Het college neemt een beslissing op het bezwaar. In 2021 heeft het college 35 beslissingen op bezwaar genomen. In de afgelopen jaren heeft het college de adviezen van de commissie overgenomen in de beslissingen op bezwaar. Dat was ook in 2021 het geval.

Naar boven

3.5. Behandeltermijn bezwaarschriften

Het college moet binnen 12 weken een beslissing op het bezwaar nemen. Deze termijn gaat in vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Wanneer het college niet binnen deze termijn kan beslissen, kan het de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen. Daarnaast is verder uitstel mogelijk voor zover alle belanghebbenden daarmee instemmen of wanneer de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of wanneer dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

De secretaris van de bezwarencommissie kan alleen de afhandeltermijn van een bezwaarschrift opschorten (dit betekent uitstellen) als het bezwaarschrift onvolledig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen gronden zijn ingediend of als de handtekening onder het bezwaarschrift ontbreekt. De eindverantwoordelijkheid voor de tijdige besluitvorming op de ingediende bezwaarschriften ligt bij de vakafdeling (in dit geval het Team Sociale Dienstverlening). Deze vakafdeling is ook verantwoordelijk voor het op tijd verdagen van de beslissing op bezwaar.  

Tabel Percentage afgehandelde bezwaren binnen de termijn

JaarAfgehandeld binnen de termijn
202183%
202065%
201990%
201884%
201775%
201677%

Wat valt op?

 • In 2021 zijn 48 bezwaren afgehandeld. Daarvan zijn er 8 te laat afgehandeld. Dat betekent dat de beslissing op bezwaar in 8 zaken niet binnen de beslistermijn is afgegeven.
 • In de meeste zaken die te laat zijn afgehandeld is de beslistermijn niet (op tijd) verdaagd.
 • In 2021 is het college in 2 zaken in gebreke gesteld. Na het ontvangen van de ingebrekestelling heeft het college de beslissing op bezwaar binnen 2 weken afgegeven. Er hoefde dus geen dwangsom betaald te worden.

Naar boven

3.6 Beroepsprocedure en voorlopige voorziening

Beroep

In 2021 is tegen 4 beslissingen op bezwaar beroep ingesteld. Deze beroepen zijn gericht tegen beslissingen op bezwaar over de Participatiewet. Deze beroepen zijn niet behandeld in 2021.

In 2021 zijn de 3 beroepszaken uit 2020 afgehandeld. In 2 zaken is het beroep ongegrond verklaard. Het andere beroep is ingetrokken, omdat het college een nieuw besluit heeft genomen.

Het aantal ingediende beroepen is in 2021, vergeleken met 2020, gedaald.

Tabel aantal ingediende beroepen

JaarAantal
20214
20205
20191
20185
201710
201611

Hoger beroep

In 2021 is tegen 2 uitspraken van de rechtbank hoger beroep aangetekend.

Tabel Aantal ingediende hoger beroepen

JaarAantal
20212
20200
20192
20181
20172
20163

Op 1 januari 2022 is nog 1 hoger beroep in behandeling uit 2019 en 2 hoger beroepen uit 2021.

Voorlopige voorziening

In 2021 zijn geen verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank.

Tabel Aantal ingediende voorlopige voorzieningen

JaarAantal
20210
20202
20190
20181
20172
20160

Naar boven

4. Terugblik, aanbevelingen en ontwikkelingen

4.1. Terugblik 2021 en aanbevelingen 2022, commissie Algemene Zaken

Het jaarverslag 2020 en de aanbevelingen van de commissie zijn door de voorzitter van de bezwarencommissie Algemene Zaken besproken met de burgemeester. De commissie heeft kennisgenomen van de positieve reactie van de organisatie op de aanbevelingen van de commissie in het jaarverslag 2020. Een aantal aspecten komt terug bij de aanbevelingen voor 2022.

Aanbevelingen voor 2022

De commissie wil met haar aanbevelingen een bijdrage leveren aan mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van door het bestuur genomen besluiten en in de relatie tussen de burgers en bestuur.

Kwaliteit verkeersbesluiten

De commissie vraagt met name aandacht voor de kwaliteit van verkeersbesluiten. Het gaat dan met name om de volgende aspecten:

 1. Een gedegen motivering van het primaire besluit, met vooraf een afweging van alle betrokken belangen;
 2. De besluiten worden genomen door daartoe bevoegde personen en op basis van de actuele wet- en regelgeving.

Verdagen en opschorten van de beslistermijn

Alhoewel het percentage tijdig afgehandelde bezwaarschriften in 2019 en 2020 is gestegen (met de kanttekening dat een deel van de stijging veroorzaakt wordt door een andere manier van tellen), vraagt de commissie aandacht voor het tijdig beslissen op bezwaar en ook voor het tijdig verdagen van de beslistermijn. Dit gebeurt op dit moment te weinig.

Naar boven

4.2 Ontwikkelingen 2022, commissie Algemene Zaken

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid van kracht. De Wet openbaarheid van bestuur geldt dan niet meer.

In 2021 is de nieuwe Bomenverordening vastgesteld en in werking getreden. De Beleidsregels Bomenverordening worden in 2022 aangepast.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023.

Naar boven

4.3. Terugblik 2021 en aanbevelingen 2022, commissie Sociale en Maatschappelijke Zaken

De commissie heeft kennisgenomen van de positieve reactie van de organisatie op de aanbevelingen van de commissie in het jaarverslag 2020.

Ook in 2021 zijn er weer bezwaarschriften ingetrokken. Hoewel het percentage in 2021 lager ligt dan in de jaren ervoor, vindt de commissie dat de informele aanpak zijn vruchten afwerpt.

In het jaarverslag over 2020 heeft de commissie aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen. Dit zijn: het op tijd verdagen of uitstellen van de beslistermijn en de publicatie van de beleidsregels. De commissie heeft gemerkt dat het Team Sociale Dienstverlening probeert om deze punten te verbeteren. Het percentage van afgehandelde zaken binnen de termijn is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Op de publicatie van beleidsregels is men alert.

Aanbevelingen voor 2022

Verdagen en opschorten van de beslistermijn

In 2021 was in de meeste zaken de beslissing op bezwaar binnen de beslistermijn afgegeven. In een aantal zaken is dit toch niet gebeurd. Het op tijd verdagen en/of opschorten van de beslistermijn blijft daarom een punt van aandacht. Ook dit jaar zijn er geen financiële gevolgen geweest, omdat er geen dwangsommen betaald hoefden te worden.

Naar boven

4.4. Ontwikkelingen 2022, commissie Sociale en Maatschappelijke Zaken

Hoorzittingen

De planning voor 2022 is dat de hoorzittingen eens in de 3 weken plaatsvinden. Als er veel meer bezwaren binnenkomen, dan wordt de planning aangepast.

Door de maatregelen vanwege corona hebben een aantal hoorzittingen digitaal of schriftelijk plaatsgevonden. Als er geen fysieke hoorzittingen mogen plaatsvinden, dan heeft het de voorkeur van de commissie om digitale hoorzittingen te houden. Mocht het digitaal niet lukken, dan is de laatste optie om het schriftelijk te doen.

Naar boven