Direct naar de content

Jaarverslag raad en griffie 2021

Inhoud

Het raadswerk in 2021

De raad van Wageningen bestaat uit 25 leden. Deze zijn als volgt verdeeld over negen fracties:

FractieAantal zetels
GroenLinks6  
Stadspartij Wageningen5  
D665  
VVD2  
PvdA2  
Connect Wageningen2  
ChristenUnie1  
CDA1  
SP1  
Totaal25  

Alweer een bijzonder jaar

2021 was opnieuw een jaar waarin het Coronavirus ervoor zorgde dat veel vergaderingen via MS Teams plaatsvonden. We waren al blij als we ze af en toe fysiek konden vergaderen op anderhalve meter, met alleen woordvoerders aan de raadstafel en de overige raadsleden op de plek van de publieke tribune.

Het jaar was eveneens bijzonder omdat de voorzitter van de raad, burgemeester Geert van Rumund, afscheid nam op 31 mei. Daarbij werd hij door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van Wageningen. Om zijn opvolger te kunnen laten benoemen is een vertrouwenscommissie actief geweest. Deze is veelvuldig bijeen geweest in 2021 (deze vergaderingen mochten volgens de wet niet online plaatsvinden) om een voordracht voor te bereiden voor de gemeenteraad voor de nieuwe burgemeester. Op 13 april besloot de gemeenteraad Floor Vermeulen voor te dragen als burgemeester. In de raadsvergadering van 18 juni 2021 werd Floor beëdigd en had Wageningen een nieuwe burgemeester.

De Politieke Avond

De Politieke Avond is de verzamelnaam voor de belangrijkste overleggen van de raad: rondetafel-, opinie- en consultatiegesprekken en de raadsvergadering. Normaliter vinden ook statafelgesprekken plaats tijdens de Politieke Avond. In verband met Corona is daar een alternatief voor bedacht.

De raad vergadert aan de hand van voorstellen. Bijna altijd komen deze voorstellen van het college, soms van bijvoorbeeld het Presidium of een individueel raadslid (initiatiefvoorstel). Over de voorstellen wordt besloten in de raadsvergadering. Voorstellen worden doorgaans voorbesproken in rondetafel- en opiniegesprekken.

In de rondetafelgesprekken vindt het overleg met de burgers en andere betrokkenen plaats, maar ook met de portefeuillehouder. Debat over de onderwerpen vindt plaats in opiniegesprekken. Over amendementen en moties bij voorstellen wordt in de raadsvergadering gedebatteerd. Met een amendement wijzigt het raadsbesluit (ten opzichte van het door het college voorgestelde besluit). Een motie is bedoeld om de raad een gevoelen uit te laten spreken en/of het college aan te zetten om een actie uit te voeren. Een motie kan bij een agendapunt worden ingediend maar kan ook gaan over een onderwerp dat niet staat geagendeerd.

Tussen de (rondetafel- en opinie)gesprekken en de raadsvergadering die tijdens de Politieke Avond plaatsvinden, is een pauze gepland. Deze pauze is bij de normale, fysieke vergaderingen bedoeld voor informele ontmoeting tussen raads- en steunfractieleden, burgers, vertegenwoordigers van organisaties, collegeleden en ambtenaren. Ook kan een burger of vertegenwoordiger van een organisatie die een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden wil brengen dat niet staat geagendeerd, dit in de pauze doen in een zogenaamd statafelgesprek. In 2021 is voor het statafelgesprek een digitaal alternatief bedacht.

De laatste raadsvergadering van 2021 online (13 december 2021)

Voor de pauze, tijdens de Politieke Avonden, heeft het college ook de mogelijkheid een presentatie te geven. Hiervan is acht maal gebruik gemaakt (in 2020 was dit vier maal). Soms worden ook consultatiegesprekken georganiseerd. Dit gebeurt meestal wanneer het college graag wil horen hoe de raad denkt over een onderwerp (bijvoorbeeld een beleidsnota in een vroeg stadium) zonder dat dit op dat moment tot besluitvorming in de raad leidt. Behandeling vindt dan meestal plaats aan de hand van een consultatienotitie.

In de raadsvergaderingen wordt over de raadsvoorstellen besloten, soms na een debat (over ingediende amendementen en moties). Verder kunnen raadsleden ook vragen stellen over onderwerpen die niet staan geagendeerd.

Aantal politieke avonden

20212020
2522

Er waren drie bijzondere raadsvergaderingen die in de telling hierboven zijn meegenomen: de raadsvergadering waarin tot de aanbeveling van de burgemeester werd besloten; de raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van burgemeester van Rumund en de installatievergadering van burgemeester Vermeulen.

Kengetallen politieke avonden

Soort20212020
Aantal behandelde voorstellen:
(voorstellen waar besluitvorming over heeft plaats gevonden, exclusief consultatienotities)
7063
– Waarvan initiatiefvoorstel:00
Totaal aantal ingediende amendementen:2937
Aantal aangenomen amendementen:1521
Totaal aantal ingediende moties:5540
Aantal aangenomen moties:3830
Aantal behandelde consultatienotities:67
Aantal mondelinge vragen in de raadsvergadering:1422
Aantal deelnemers aan statafelgesprekken:52
Aantal deelnemers aan rondetafelgesprekken:4948

Andere activiteiten van de raad

Naast mondelinge vragen kunnen raadsleden ook vragen op schrift stellen aan het college. Dit zijn de zogenaamde artikel 39 vragen (geregeld in artikel 39 van het Reglement van Orde) en de schriftelijke rondvragen. Het verschil tussen beide is dat over de antwoorden op artikel 39 vragen door het college wordt besloten omdat ze politiek/bestuurlijk complexer zijn, deze antwoorden vergen meer tijd dan de schriftelijke rondvragen waarbij de portefeuillehouder de antwoorden (na overleg met zijn/haar collega’s via de mail) geeft.

Kengetallen schriftelijke vragen20212020
Aantal artikel 39 vragen420
Aantal schriftelijke vragen1415

De raad kent een aantal bijzondere commissies met hun eigen taak:

 • De voorzitters van de negen vertegenwoordigde fracties in de gemeenteraad vormen gezamenlijk het Presidium. Het Presidium gaat vooral over de werkwijze van de raad.
 • De agendacommissie, waarin de voorzitter van de raadsvergadering en vier voorzitters van de rondetafel- en opiniegesprekken zitting hebben, stelt de agenda’s op voor de vergaderingen van de Politieke Avonden.
Floor Vermeulen oefent met de ambtsketen, voorafgaand aan de installatievergadering
Floor Vermeulen oefent met de ambtsketen, voorafgaand aan de installatievergadering
 • Bijzonder was dat in 2020 een vertrouwenscommissie uit de raad is benoemd die in 2021 actief was voor de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester. Deze vertrouwenscommissie heeft met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten uitgekozen uit de sollicitanten voor de burgemeestersvacature. Vervolgens heeft de commissie een aantal dagen uitgetrokken om de kandidaten goed te kunnen spreken. Daaruit is een voordracht voor twee personen naar de gemeenteraad gegaan, zoals dat is voorgeschreven. In een besloten raadsvergadering is over deze voordracht gesproken en is Floor Vermeulen voorgedragen door de raad.
 • De Rekenkamer is ingesteld door de raad om onderzoek te doen naar met name de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid. Hierin hebben drie mensen zitting die niet in de raad zitten. De Rekenkamer maakt zelf een jaarverslag waarin te lezen is welke onderzoeken er in 2021 zijn gedaan.
Kengetallen bijzondere commissies20212020
Aantal vergaderingen van het Presidium:76
Aantal vergaderingen van de vertrouwenscommissie (inclusief training)84
Aantal vergaderingen van de agendacommissie:1717
Aantal vergaderingen Rekenkamer:109

In 2019 werd het raadsspreekuur geïntroduceerd. De raad neemt dan statafels mee naar een bepaalde wijk en spreekt bewoners die langs komen. Helaas is dit vanwege Corona niet doorgegaan in 2020 en 2021.

Het Presidium heeft in 2019 besloten, na een bezoek aan de gemeenteraad van Zeist, een informeel overleg tussen raad en college in te voeren. Halverwege 2021 is dit overleg omgezet naar een openbaar overleg en kreeg het de naam ‘kort overleg’. Het kort overleg heeft in 2021 drie keer plaatsgevonden. Het informeel overleg voor de zomer zes keer.

Daarnaast zijn een aantal grote projecten (A-dossiers) gevolgd door groepen raadsleden. Deze procesgroepen kwamen bijvoorbeeld bijeen om te praten over de Omgevingsvisie en de visie op Goed Werk. De procesgroepen zijn vooral in het leven geroepen om er aan het begin van een proces voor te zorgen dat de raad een startnotitie kan maken over het onderwerp. Zo is de startnotitie over de bebouwde kom (onderdeel van de Omgevingsvisie) vastgesteld aan het begin van 2021. Voor de startnotitie Goed Werk zijn in 2021 twee expertmeetings gehouden om als raad informatie over het onderwerp te verkrijgen.

Daarna is in november een richtinggevend debat gehouden door de raad. Begin 2022 zal dit uitmonden in een vastgestelde startnotitie, waarna het college verder gaat met de uitwerking. Een aparte procesgroep was die voor de evaluatie Samen Wageningen. Vanwege tijdgebrek heeft de raad hiervoor geen startnotitie uitgewerkt maar het college gevraagd de leiding over dit dossier te nemen.

Door de procesgroep Samen Wageningen is dit proces wel nauwgezet gevolgd en advies gegeven aan de wethouder. Daarnaast is opdracht gegeven aan de griffier een second opinion te laten maken rond de vraag of er alternatieven voor aanbesteding van Samen Wageningen zijn. Begin 2021 is er ook een procesgroep bijeen geweest die het proces van de Regionale Energiestrategie (RES) heeft gevolgd.

Ook is een werkgroep actief geweest die voorstellen heeft gedaan voor verbetering van het proces van planning en control en voor documenten als kadernota, begroting en jaarstukken, de werkgroep financiële documenten.

Verder is de raad actief betrokken geweest bij het proces om te komen tot ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van Born Oost. Vijf adoptanten uit de raad hebben dit proces nauwgezet mede opgezet en gevolgd.

Kengetallen overige cijfers20212020
Aantal raadsspreekuren:
Aantal keer informeel/kort overleg:97
Aantal procesgroepen:43
Aantal werkgroepen:11
Aantal adoptietrajecten:11

Informatiepagina ‘Uit de raad’

De raad probeert inwoners en andere belangstellenden op de hoogte te houden van de behandeling van raadsvoorstellen en besluitvorming in de raad via de informatiepagina ‘Uit de Raad’. Meer informatie is doorlopend te vinden op wageningen.raadsinformatie.nl(Externe link)

Aantal uitgaven ‘Uit de raad’:

20212020
1917

Digitale nieuwsbrief de Raadsflits

De raads- en steunfractieleden worden van veel van hun inkomende post (brieven van burgers, uitnodigingen, brieven van het college en dergelijke) op de hoogte gehouden via een wekelijkse digitale nieuwsbrief, de Raadsflits.

Aantal uitgaven Raadsflitsen

20212020
4645

naar boven

De personele bezetting in 2021: raad, steunfractie, griffie

De bezetting van de raad is in 2021 één maal gewijzigd. Vanwege ziekte en zwangerschap was er aan het begin van het jaar wel sprake van tijdelijke vervanging van raadsleden. Mark Reijerman en Machteld Vos de Wael namen respectievelijk voor een korte tijd de plekken in van Melissa van der Lingen en Sara Panis.

Op 11 oktober werd Machteld Vos de Wael opnieuw raadslid. Op dat moment nam Micha Snijder afscheid als gemeenteraadslid.

Op 31 december 2021  bestond de raad uit:

FractieRaadsleden
GroenLinksErik-Jan Bijleveld Rosanne Groot Wim Haver Marisabel Pardo Merel Tieland Guido van Vulpen
Stadspartij WageningenLara Minnaard Rien Bor Marike van der Leeden Wilko Karel Klaas de Weerd
D66Laura Kaper Jan-Willem Lammers Sara Panis Paul Toxopeus Machteld Vos de Wael
VVDBart Rozemeijer Esther Koenders
PvdAJan Willem Kamerman Petra van Amersfoort
Connect WageningenMelissa van der Lingen Romy Stijsiger
ChristenUnieMonique Heger
CDAJan Dijkstra
SPMoomin Ait-Imchi

De fracties kunnen zich, in het eerste gedeelte van de Politieke Avond (de rondetafel- en opiniegesprekken), laten bijstaan door steunfractieleden. Per fractie kunnen dit er maximaal 6 zijn.

Steunfractieleden

Aan het einde van 2021 stonden 35 steunfractieleden geregistreerd, als volgt verdeeld over de fracties:

FractieAantal steunfractieleden
GroenLinks  3
Stadspartij Wageningen  3
D66  6
VVD  5
PvdA  5
Connect Wageningen  5
ChristenUnie  5
CDA  3
SP  –
Totaal in 2021:35

Bij de griffie is de formatie en de bezetting in 2021 gewijzigd. Door ziekte is één van de twee functies van griffiemedewerker tijdelijk ingevuld door twee personen na elkaar. Per 16 november is de functie definitief ingevuld en is de griffie weer op sterkte.

De griffie bestond eind 2021 uit:

 • twee griffiemedewerkers, Alette van Meijeren en, per 16 november, Josien van Loenen;
 • twee raadsadviseurs,  Suzanne van Dijk en Hanna Verhoeven;
 • en raadsgriffier Ellen Speet. 
Griffieoverleg op 23 december 2021
Griffieoverleg op 23 december 2021

naar boven

Het budget in 2021

De raad beschikt over een aantal eigen budgetten voor het raadswerk.

In 2021 is de raad nagenoeg binnen het budget gebleven voor het raadswerk. Een kleine overschrijding van het raadsbudget is ontstaan door vervanging van twee raadsleden.

naar boven

Stand van zaken visie op de griffie in 2021

Op 18 februari 2020 stelde het Presidium een nieuw griffieplan vast. Daarmee werd vastgelegd wat voor de komende tijd de werkzaamheden van de griffie zijn en de bijbehorende formatie. Het nieuwe plan was nodig omdat de gemeenteraad sinds deze raadsperiode op een andere wijze is gaan werken, waardoor het accent van het werk voor de griffie ook is verschoven.

Werkzaamheden griffie op een rij

1. Gestroomlijnde vergaderingen en vergaderstukken  

Werkzaamheden
 • Administratieve proces rond vergaderstukken
 • Beoordeling stukken
 • Advisering en ondersteuning voorzitters
 • Advisering amendementen/moties
 • Maken oplegnotities
 • Maatwerk vergaderingen
 • Nieuwe werkvormen
 • Kort overleg
Bijzonderheden

Ook dit jaar stond weer in het teken van Corona. Dat betekende veel online vergaderen. En als de maatregelen minder streng waren: zonder publiek in de raadzaal. Steeds wisselen (en vooral half fysiek/half digitaal vergaderen) brengt veel extra werk met zich mee voor de griffie.Het werken met nieuwe werkvormen voor rondetafel- en opiniegesprekken heeft in de Coronatijd geen prioriteit gekregen.

Dit jaar is de organisatie gestart met een planning voor de raadsvoorstellen. Dit maakt het voor de griffie en agendacommissie inzichtelijk wat geagendeerd moet worden. Na de verkiezingen worden de planningen beschikbaar gesteld.

2. Strategische advisering

Werkzaamheden
 • Advisering op processen, de raad helpen proactiever te worden
 • Maatwerkondersteuning van individuele raadsleden
 • Visieontwikkeling, met ambtelijk opdrachtgeverschap, meer organisatie, meer communicatie
 • Proces- en werkgroepen (meedenken en bijeenkomsten bijwonen)
Bijzonderheden

Er hebben diverse procesgroepen, een adoptiegroep en een werkgroep vergaderd. De griffie heeft een en ander voorbereid, ondersteund en/of gevolgd.

De startnotitie visieontwikkeling bebouwde kom is vastgesteld in 2021 en  die voor Goed Werk is in een vergevorderd stadium.

3. Professionalisering raad

Werkzaamheden
 • Voorstellen verbetering besluitvormingsproces
 • Voorstellen voor trainingen Inwerken (in het geval van nieuwe raad)
 • Jaarlijkse terugkomdag
Bijzonderheden

Begin 2021 heeft een bijeenkomst met raad en college plaatsgevonden waarin vooral aan de orde kwam: hoe kunnen we tijdwinst behalen door een aantal zaken sneller af te handelen zodat we tijd vrijspelen voor het werken met procesgroepen, werkgroepen en raadsadoptie

4. Communicatie burgers

Werkzaamheden
 • Informatieverstrekking via Uit de Raad
 • Stimuleren helder debat
 • Inbreng burgers stimuleren
 • Adviseren over communicatie met burgers
 • Regelen raadsspreekuur
Bijzonderheden

Helaas is het raadsspreekuur in 2021 niet doorgegaan vanwege Corona.

5. Coachende rol organisatie

Werkzaamheden
 • Vraagbaak voor schrijven van voorstellen en het betrekken van de raad in besluitvormingsprocessen
 • Bedrijfsvoeringstafel
 • Meer overleg met organisatie met name over agenderen van stukken (vroeg in proces) en over A-dossiers etc.
Bijzonderheden

De griffie adviseert doorgaans al over de raadsvoorstellen voordat ze aan het college worden aangeboden. Dit kost veel tijd. In 2021 is met bestuursadvies een alternatieve advisering besproken (in plaats van de bedrijfsvoeringstafel) die per 1 januari 2022 wordt ingevoerd: het spreekuur voor raadsvoorstellen waar een raadsadviseur en een bestuursadviseur bij aanschuiven. Hiermee wordt het moment van overleg met de organisatie naar voren gehaald.

6. Verbeteringen administratieve organisatie

Werkzaamheden
 • Efficiënter werken
 • Veel steunfractieleden (meer wisselingen, iPads, naambordjes, foto’s etc)
 • Diverse ondersteunende taken (verbeteren dienstverlening aan raad via digitale systemen, facturen afhandelen, AVG)
 • Agendabeheer in het raadsinformatiesysteem
 • Dossier raadsinformatiebrieven
Bijzonderheden

Er is een apart dossier voor raadsinformatiebrieven gemaakt, op verzoek van de raad. Er is op de griffie een overleg gestart om het agendabeheer in raadsinformatiesysteem te verbeteren. Communicatie via het raadsinformatiesysteem voor inwoners is verbeterd. Een aantal zaken achter de schermen zijn verbeterd. Helaas is door ziekte niet alles opgepakt wat eerder de bedoeling was.

7. Externe vertegenwoordiging

Werkzaamheden
 • Overleg in Foodvalleyverband
 • Regionaal beleid (bijv RES, Regiodeal)
 • VNG-commissie
Bijzonderheden

Er is veelvuldig overleg met de griffiers in Foodvalleyverband. Daarnaast is vanuit Wageningen het initiatief gekomen en mede uitgewerkt om een vorm te bedenken voor het uitwisselen van voorlopige standpunten bij grote regionale processen (RES, verstedelijkingsstrategie) tussen de raden onderling.

8. Communicatie organisaties/bedrijven

Werkzaamheden
 • Met name contacten met de WUR en actieve organisaties in Wageningen
Bijzonderheden

Eind 2021 is, ondanks Corona, de voorbereiding gestart voor een overleg van een aantal raadsleden met een vertegenwoordiger van het college van bestuur van de WUR. Dit gesprek zal begin 2022 plaatshebben.

naar boven

Doorkijkje naar 2022

In 2022 zien we als bijzonderheden:

 • De raadsverkiezingen. Op 14, 15 en 16 maart kunnen de inwoners van Wageningen de nieuwe gemeenteraad kiezen. Dat betekent een nieuwe raad, een nieuw college. De eerste regionale inwerkbijeenkomst zal al in januari 2022 plaatsvinden. In februari zullen er nog twee volgen en na de verkiezingen pakken we het inwerkprogramma binnen Wageningen op in een aantal avondbijeenkomsten en in een inwerkweekend.
 • Natuurlijk zal ook corona weer het raadswerk beïnvloeden.

naar boven