Woonvisie

De Woonvisie Samen Wonen telt 15 doelstellingen en een 40-tal bijbehorende maatregelen. Het is daarmee een ambitieus document.
De belangrijkste focus van de Woonvisie is gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van woningen voor de volgende doelgroepen:
- Ouderen
- Statushouders inkomen tot € 35.7381
- GGZ cliënten
- ‘Urgenten’2
- Studenten -
- (lagere) middeninkomens ((inkomen € 35.738 tot 43.786)
- PhD’ers en kenniswerkers

Het gaat hierbij niet alleen maar om het toevoegen of aanpassen van woningen. Met name de wijze waarop er wordt gewoond is belangrijk in deze Woonvisie. De thema’s maatwerk, differentiatie en duurzaamheid van de woningvoorraad spelen hierin een belangrijke rol. Het zijn de kernwaarden die weergeven hoe wij de mensen centraal stellen binnen de stenen en zijn hierbij een belangrijke focus. Voor meer informatie klikt u hier voor het document Woonvisie Wageningen 2016-2025 ''Samen Wonen''.