Kamer huren of verhuren in Wageningen

In Wageningen zijn veel mogelijkheden om een woning of een kamer te huren. Wageningen is een studentenstad. Hierdoor is de vraag naar kamers groot. Idealis is de grootste kamerverhuurder in Wageningen. Onder bepaalde voorwaarden mogen inwoners ook een of meer kamers verhuren. Hierdoor ontstaat meer keuzevrijheid voor studenten.

 

Drie varianten voor kamerverhuur

Er zijn drie varianten van verhuur van kamers:

1. Hospitaverhuur.

    In het gemeentelijk beleid heeft hospitaverhuur betrekking op de volgense situaties: 

     a. In een woning of appartement (welke conform de bestemming zijn toegestaan) wordt door de eigenaar (die daar tevens zijn hoofdverblijf heeft) maximaal twee kamers verhuurd aan maximaal één persoon per kamer;
     b. In een woning of appartement (welke conform de bestemming zijn toegestaan) van een toegelaten instelling zoals de Woningstichting wordt door de hoofdhuurder (die daar tevens woonachtig is) maximaal twee kamers verhuurd aan één persoon per kamer.

2. Kamerverhuur boven een ander pand dan een woning, bijv. boven winkels, horeca of kantoren.
Hier is sprake van een pand dat op de begane grond in gebruik is als winkel, horeca, kantoor of een andere niet-woonbestemming. Op de bovenliggende verdieping(en) worden een of meer kamers verhuurd aan maximaal één persoon per kamer. Deze vorm van kamerverhuur is vergunningvrij.

3. Kamergewijze verhuur in woningen, kantoren, horeca en/of winkels.
Deze vorm van kamerverhuur past niet binnen de geldende bestemmingsplannen in Wageningen. Daarom is een omgevingsvergunning vereist. Via het bestemmingsplan Kamergewijze verhuur -  update is het college bevoegd om voor hiervoor een vergunning te verlenen. Het college toetst de aanvraag aan de beleidsregels  ‘Beleidsregels kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2021’.

Wilt u een kamer verhuren?

Voor regelgeving verwijzen wij u naar het bestemmingsplan Kamergewijze verhuur – update. Zo ziet u direct de voorwaarden voor de verschillende varianten van kamerverhuur. Daarnaast ziet u wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een omgevingsvergunning kunt u rechtstreeks aanvragen bij het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

 

Bij de beleidsregels ‘Kamergewijze verhuur Gemeente Wageningen 2021’ is een kaart als bijlage toevegoegd die informatie geeft over het aantal woningen per straat en over de al verleende omgevingsvergunningen voor kamerverhuur.

 

Deze kaart is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt naar aanleiding van de informatie berekenen of in een straat het percentage van 5% kamerverhuurpanden al is bereikt of dat er nog mogelijkheden zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. De donker gekleurde panden geven aan waar vergunning is verleend voor kamergewijze verhuur. Houd er rekening mee dat naast de berekening van het toegestane percentage kamerverhuur het college van burgemeester en wethouders ook een leefbaarheidstoets zal uitvoeren zoals genoemd in de beleidsregels. Dit zou argumenten kunnen opleveren om de vergunningaanvraag te weigeren; ook als het toegestane percentage nog niet is bereikt.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen is bevoegd om een omgevingsvergunning te verlenen. Het college heeft echter beleidsvrijheid bij het nemen van het besluit (omgevingsvergunning verlenen of weigeren). Indien een aanvraag omgevingsvergunning kamerverhuur voldoet aan alle criteria uit de beleidsregels betekent dit niet dat de omgevingsvergunning moet worden verleend. Naast de criteria uit de beleidsregels dient het college een belangenafweging te maken tussen de aanvrager en belanghebbenden in de omgeving.

 

U kunt aan de informatie op deze kaart, zoals de rekentool geen rechten ontlenen. Evenmin kan de gemeente Wageningen aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie op deze kaart. Hoewel de gemeente Wageningen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de gemeente Wageningen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de algemene informatie op de kaart. Alle informatie en gegevens op deze kaart mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

 

Woning kopen voor kamergewijze verhuur

Koop niet zomaar een woning voor kamergewijze verhuur zonder een omgevingsvergunning. Wilt u zekerheid? Vraag dan eerst een omgevingsvergunning aan alvorens u overgaat tot het tekenen van het koopcontract. Pas een onherroepelijke vergunning biedt zekerheid.

 

Intrekking ongebruikte vergunningen

Het college is bevoegd om een omgevingsvergunning in te trekken die gedurende drie jaar niet is gebruikt. De gemeente zal dan actief de vergunning intrekken.

 

Handhavingsplan

In het Handhavingsplan Kamerverhuur gemeente Wageningen vindt u hoe de handhaving plaatsvindt m.b.t. kamergewijze verhuur van panden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en bij twijfel kunt u contact opnemen met het Loket Ruimte, tel. 0317 - 49 29 11 of via email publiekszaken@wageningen.nl.