Kabels en leidingen plaatsen

Bij graafwerkzaamheden en werk aan leidingen in de grond maakt u een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Daarnaast meld u de voorgenomen werkzaamheden in MOOR. U mag kabels en leidingen in de grond alleen (aan)leggen met toestemming van de gemeente als de grond eigendom is van de gemeente. Is dat niet zo, dan moet u toestemming bij de eigenaar van de grond vragen.

De volgende regels gelden:

U kunt de voorwaarden voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de grond vinden in de AVOI en het handboek kabels en leidingen (PDF, 257 kb).

Aanvragen

Als het tracé langer is dan 25 meter (al dan niet aaneengesloten), vraagt u toestemming aan via MOOR-vergunningen. En u meldt de uitvoering van de werkzaamheden tijdig in MOOR-meldingen. Als het trace korter is dan 25 meter, is alleen een melding van de werkzaamheden in MOOR-meldingen voldoende.

U heeft de volgende gegevens nodig bij het aanvragen:

  • melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
  • plattegrond met daarop aangegeven de leiding die u wilt plaatsen
  • datum en tijdstip waarop u de kabels wilt plaatsen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.