Rioolaansluiting

Een aansluiting van uw woning of (bedrijfs)gebouw op het openbaar riool moet u aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u de aansluiting wilt veranderen.

De rioolaansluiting dient in opdracht van u te worden aangelegd door een door de gemeente goedgekeurd en gecontroleerd aannemersbedrijf. De gemeente neemt vervolgens de aansluitleiding op openbaar terrein in beheer. 

Voorwaarden

Afhankelijk van de locatie waar uw woning of (bedrijfs)gebouw op het openbaar riool moet worden aangesloten, bestaat de rioolaansluiting uit:

  • twee aansluitleidingen naar het gescheiden rioolstelsel (stelsel waarbij vuilwater en hemelwater door gescheiden buizen worden afgevoerd).

Hemelwater en vuilwater van het pand moeten apart worden aangeleverd;

  • één aansluitleiding naar het gemengd rioolstelsel (stelsel waarbij vuilwater en hemelwater door dezelfde buis worden afgevoerd). In verband met gemeentelijk beleid om regenwater in de toekomst apart af te voeren, moet het eigen rioolsysteem van de nieuwbouw gescheiden worden uitgevoerd;
  • één aansluitleiding naar het vuilwater rioolstelsel (stelsel waarbij alleen vuilwater wordt afgevoerd). Uitsluitend het vuilwater van het pand wordt aangesloten. Hemelwater moet op eigen terrein worden geïnfiltreerd in de bodem c.q. worden afgevoerd naar oppervlaktewater;
  • één aansluitleiding op het drukrioolstelsel (stelsel waarbij alleen vuilwater onder druk wordt afgevoerd). Uitsluitend het vuilwater van het pand moet met behulp van een eigen pompinstallatie worden aangesloten op de drukriolering. Hemelwater moet op eigen terrein worden geïnfiltreerd in de bodem c.q. worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een rioolaansluiting is het aanvraagformulier (pdf, 119 kb) beschikbaar. Samen met het aanvraagformulier moet het volgende worden ingediend:

  • rioleringstekening pand
  • situatietekening

Kosten

Alle kosten van aansluiting op de riolering van uw woning of (bedrijfs)gebouw komen voor uw rekening. De aansluitkosten zijn sterk afhankelijk van de locatie waar de aansluiting(en) moet worden gemaakt.

Bij uit- en inbreidingsplannen zitten de kosten van de aansluitleiding(en) soms verwerkt in de grondprijs van de bouwkavel .

Eventuele herstelkosten van opgebroken asfaltverharding worden apart door de gemeente bij u in rekening gebracht.

Wetgeving

De aansluiting van het vuilwater van een pand op de openbare riolering is verplicht. Onder vuilwater wordt verstaan de afvoer bij droog weer, of wel droog-weer-afvoer (d.w.a.).

Een uitzondering van de aansluitplicht kan worden gemaakt bij een pand dat alleen tegen zeer hoge kosten aan te sluiten is op de riolering. In dat geval kan een IBA (installatie voor Individuele Behandeling Afvalwater) uitkomst bieden.

Het juridisch kader voor de aansluiting op de riolering wordt gevormd door:

  • Wet milieubeheer
  • Lozingenbesluiten bodem en oppervlaktewater
  • Bouwbesluit 2003
  • Bouwverordening Wageningen 1993, herziening 2010

Wetten

Wet milieubeheer

Woningwet

Bouwbesluit 2012

Regeling Bouwbesluit 2012

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, info@wageningen.nl