Planschade, schadevergoeding

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of loopt u door deze maatregel inkomsten mis? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

U dient het verzoek tot tegemoetkoming schriftelijk in bij de gemeente. In dit verzoek moet u aangeven:

 1. Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, eventueel telefoonnummer)
 2. Eventuele machtiging voor degene die namens u de aanvraag indient
 3. Aanduiding van de planologische maatregel waardoor de schade wordt veroorzaakt
 4. Welke schade wordt geleden (inkomen, waarde woning)
 5. Schriftelijke opgaaf van de reden waarom u denkt voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen
 6. Het bewijs van eigendom en andere relevante schriftelijke bewijzen en foto’s ter ondersteuning van de claim

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

 • u schade heeft geleden, in de vorm van inkomensdaling of waardedaling van uw onroerende zaak (bijvoorbeeld woning), die buiten het normale maatschappelijke risico valt
 • u die schade niet kon voorzien toen u de onroerende zaak kocht
 • de schade niet al op andere wijze is vergoed
 • de schade is veroorzaakt door een planologische maatregel
 • u de aanvraag indient binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden

Procedure

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de oude planologische maatregel.

Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van een aanvraag voor planschade een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in. De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag.

De procedure is vastgelegd in de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade (PDF, 868 kb).

De wettelijke bepalingen vindt u in de Wet ruimtelijke ordening (Hoofdstuk 6) en het Besluit ruimtelijke ordening (Hoofdstuk 6).

De termijn van afhandeling is ongeveer een jaar.

Kosten

U betaalt € 300,- voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u de tegemoetkoming krijgt toegekend.