In- of uitrit

Als u een inrit/uitrit wilt aanleggen of aanpassen bij uw woning of bedrijf, dan moet u dit bij de gemeente melden (PDF, 52 kb).

Benodigde stukken:

  • situatieschets van de gewenste inrit/uitrit (schaal 1:100)
  • foto van de bestaande situatie. 

Criteria

De gemeente bekijkt of:

  • het verkeer in gevaar wordt gebracht
  • de aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
  • het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast
  • of er al een andere inrit/uitrit ligt waarvan gebruik kan worden gemaakt

Voorwaarden

De aanleg van de inrit/uitrit wordt aangelegd door een (door de gemeente goedgekeurd) aannemers-/stratenmakersbedrijf. De betaling regelt u met de aannemer.

Als de gemeente een lantarenpaal of boom moet weghalen, dan zijn de kosten hiervan voor u.

De eigenaar van het terrein moet toestemming geven (als u zelf geen eigenaar bent).

Procedure

De gemeente controleert of uw gegevens correct en compleet zijn ingediend. Na ontvangst van uw (volledige) melding beoordeelt de gemeente of de inrit/uitrit mag en kan worden aangelegd.

Als u geen bericht krijgt, mag de inrit/uitrit dus worden aangelegd. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij Publieke Dinestverlening, cluster Ruimte, tel. (0317)  49 29 11 of loketruimte@wageningen.nl

Klic-melding

Degene die de inrit/uitrit aan gaat leggen is op grond van de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (grondroerdersregeling) verplicht een klic-melding te doen.