Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in 1x regelen. U dient één aanvraag in voor een complete procedure.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf kijken of er een omgevingsvergunning nodig is. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Check van tevoren ook de Welstandnota (pdf, 82 MB) en/of de interactieve welstandskaart. Ook voor de verhuur van kamers kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Komt u er niet uit, dan kunt u mailen naar loketruimte@wageningen.nl.

De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn verruimd. Op de website van de Rijksoverheid (www.wetten.overheid.nl) kunt u de regels raadplegen.

Snelservice Vergunningaanvraag dakkapel of bijgebouw

De vergunning voor het bouwen van een dakkapel of een bijgebouw (o.a. schuur, berging of garage) kunt u aanvragen via de Snelservice Vergunningaanvraag (BLITTS). Met deze service is het mogelijk uw vergunning binnen 5 werkdagen te ontvangen en om zelf eenvoudig online uw bouwtekening te maken.

  • De Snelservice Vergunningaanvraag is beschikbaar indien u binnen de bebouwde kom van Wageningen woont (behalve in het Centrum, in de wijk Kortenoord, aan de Generaal Foulkesweg of aan de Lawickse Allee). 
  • Woont u in een monument, dan is de snelservice niet geschikt en kunt u een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Door het invullen van slechts een paar gegevens wordt snel duidelijk of u gebruik kunt maken van de Snelservice. 

Heeft u geen vergunning nodig? Check het voor de zekerheid! U kunt een vergunningvrij-verklaring via de Snelservice opvragen.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u met uw digid aan via het Omgevingsloket.
Voor het invullen is het handig om te weten dat Wageningen geen Beschermd stads- of dorpsgezicht kent.

Is het niet mogelijk voor u om de aanvraag digitaal in te dienen?
Print dan het aanvraagformulier van de website Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar de gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. 

Als een initiatief niet past binnen de geldende regels van het bestemmingsplan vragen wij aan u of u voorafgaand aan de in te dienen aanvraag omgevingsvergunning het plan uitwerkt en met de bewoners en gebruikers van de direct omliggende panden bespreekt. Een verslag waaruit blijkt hoe u 'dit gesprek met de buurt' heeft gevoerd, met wie er gesproken is en wanneer en of er al dan niet bezwaren zijn ten aanzien van het plan, dient onderdeel te zijn van de stukken bij de formele aanvraag omgevingsvergunning.

Kosten omgevingsvergunning

De leges zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. Raadpleeg daarvoor onze legesverordening.

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

De uitgebreide procedure is voor complexe aanvragen. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Vooroverleg

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een vooroverleg aanvragen. Op het gebied van welstand, bestemmingplannen etc. vindt dan vooraf een toets plaats en wordt bekeken of uw plan haalbaar is.

Gegevens vooroverleg

Bij de aanvraag voor een vooroverleg, voegt u 2 pdf-documenten toe (bestaande & nieuwe situatie) met de:

  • situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing)
  • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
  • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

Gaat het om een monument?

Voeg dan ook toe

bij een inpandige wijziging:

  •  tekeningen en foto's van het interieur

bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:

  • gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
  • restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)

let op: er zijn legeskosten verbonden aan een vooroverleg 

Ter inzage

Aanvragen die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2 x 6 weken ter inzage. Het gaat dan meestal om aanvragen voor milieu.