Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente een speciale commissie in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng. De gemeente vraagt de commissie altijd advies bij vergunningaanvragen. De commissie heet de Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng, afgekort als TAWE.

Gemotiveerde adviezen

De TAWE komt ongeveer zes maal per jaar bijeen. De TAWE bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en uit vier onafhankelijke leden, elk met hun eigen deskundigheid. Bij al haar adviezen baseert de TAWE zich op de waarden van de Wageningse Eng: reliëf, uitzicht, historie en natuur. Uitgaande van het bestemmingsplan kunnen bijzondere voorwaarden worden verbonden aan bijvoorbeeld bouwen, beplanten, graven en verharden. Als er strijdigheid is met het algemene belang, kan de TAWE adviseren om geen vergunning verstrekken. De TAWE zal dit altijd gemotiveerd doen.

De TAWE heeft haar uitgangspunten (PDF, 3.371 kb) beschreven. Het is raadzaam deze uitgangspunten te betrekken bij eventuele plannen met bouwen, beplanten, graven en verharden.

Contact

De gemeente heeft een ambtelijk secretaris benoemd. Dat is dhr. Theo Wanders. Bij eventuele vragen kunt u het beste contact opnemen met de ambtelijk secretaris.

Waarden Wageningse Eng

De Wageningse Eng kent bijzondere landschapsvormen, met de kenmerken van twee ijstijden. Dankzij het reliëf en het grotendeels open karakter van de Wageningse Eng wordt het landschap als bijzonder beleefd, met mogelijkheden tot verrassende vergezichten. De Wageningse Eng heeft een lange, rijke historie. Het gebied is bewoond geweest vanaf de Prehistorie. Bovenal is de Wageningse Eng een gaaf Middeleeuws landbouwgebied met talrijke cultuurhistorische kenmerken zoals de wildwal, veedriften en drenkplaatsen. De Wageningse Eng is bij uitstek een oud cultuurlandschap waarbij belangrijke natuurwaarden horen. De Eng is rijk aan karakteristieke planten en dieren die van oudsher voorkomen in kleinschalig cultuurlandschap op arme zandgronden.

 

Meer informatie