Wijzigen bestemmingsplan

De gemeente Wageningen kent diverse bestemmingsplannen.

De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Het komt ook voor dat een burger of een bedrijf (bouw)plannen heeft die strijdig zijn met het bestaande bestemmingsplan.

Herziening bestemmingsplan

U kunt als burger of bedrijf in zo'n geval een verzoek om herziening van het bestemmingsplan indienen bij de gemeente. De gemeente heeft geen verplichting om mee te werken. Als de verandering past in het beleid zal de gemeente daar wel eerder toe bereid zijn. Het verzoek tot herziening moet u schriftelijk indienen.

Principeverzoek

Voordat u een herziening van het bestemmingsplan indient, is het verstandig om vooraf bij de gemeente een principeverzoek in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen. Ook wordt bij een principeverzoek bekeken of er misschien een kortere procedure gevolgd kan worden.

Bij uw (principe)verzoek voor een herziening van het bestemmingsplan moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • Uw naam en adres
 • De locatie
 • Beschrijving van wat er gaat komen. Denk hierbij aan:
  - bestaande en toekomstige gebruik
  - hoeveelheid benodigde oppervlakte
  - bouwhoogte
 • Situatietekening: tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
 • Motivering van uw verzoek

Termijn

De gemeenteraad neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek tot herziening een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Er zijn geen termijnen verbonden aan de reactie van het college op uw principeverzoek. Deze termijn is korter dan het nemen van een besluit op een verzoek tot herziening. 

Kosten

De kosten voor een principeverzoek en een herziening van het bestemmingsplan zijn bepaald in de Legesverordening van de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen tegen een advies op uw principeverzoek. Tegen het besluit van de gemeenteraad over uw verzoek tot herziening van het bestemmingsplankunt u in beroep bij de Raad van State. Doe dit binnen 6 weken.