Afwijking van het bestemmingsplan

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

1. Binnenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.

2. Buitenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. Hieronder valt ook een tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

3. Wabo-projectbesluit: afwijking die niet in bijlage II van artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht staat: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

Aanvraag

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Kruis hiervoor het vakje “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” aan.

Bij uw verzoek om afwijking geeft u de volgende gegevens door:

  • om welke locatie het precies gaat
  • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
  • de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Procedure

Een binnenplanse en buitenplanse afwijking wordt de reguliere procedure (acht weken) gevolgd. In geval van een Wabo-projectbesluit wordt de uitgebreide procedure (26 weken) gevolgd. Het kan ook voorkomen dat bij een binnenplanse of buitenplanse afwijking de uitgebreide procedure moet worden gevolgd, bijvoorbeeld als er sprake is van activiteiten zoals monumenten of milieu. Zie hiervoor onder de desbetreffende activiteiten.

Kosten

De kosten voor een afwijking van het bestemmingsplan zijn bepaald in de legesverordening van de gemeente. De kosten voor een ontheffing van het bestemmingsplan zijn afhankelijk van de afmeting van het bouwwerk (aantal m2), zie legesverordening. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.