Procedure asielzoekerscentrum

Al decennia bevindt zich een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de Keijenbergseweg in Wageningen. In de volksmond het “asielzoekerscentrum (AZC)” genoemd. Officieel is het een POL (procesopvanglocatie): hier verblijven asielzoekers korte tijd voordat ze officieel aan hun asielprocedure beginnen. In deze korte tijd krijgen ze voorlichting en informatie.

Niet helemaal goed in bestemmingsplan

Gebleken is dat het pand, dat er al jaren staat, niet helemaal goed is opgenomen in het bestemmingsplan.

De gemeente heeft na een beroepsprocedure niet de juiste stappen gezet om de nieuwbouw van 1992 op een correcte wijze in het bestemmingsplan op te nemen.

De werkelijke bebouwing is groter dan in het bouwblok in het bestemmingsplan staat aangegeven. Dit gaat om bebouwing die al bestaat, het betreft dus geen verdere uitbreiding. De gemeente wil de huidige bebouwing goed opnemen in het bestemmingsplan. Oftewel: de gemeente wil de huidige situatie legaliseren.

Projectafwijkingsbesluit

Burgemeester en wethouders (B&W) kunnen via een ‘projectafwijkingsbesluit’ besluiten om af te wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor hebben B&W wel toestemming nodig van de gemeenteraad, via een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Belanghebbenden kunnen te zijner tijd een zienswijze indienen tegen het ‘ontwerp projectafwijkingsbesluit’, waarvan de ‘verklaring van geen bedenkingen’ deel uitmaakt. Om een ‘projectafwijkingsbesluit’ te kunnen nemen, moet het COA een ruimtelijke onderbouwing indienen. Dit bestaat uit een plantekening en een toelichting. Het COA heeft ervoor gekozen om deze ruimtelijke onderbouwing niet alleen voor de bestaande bebouwing in te dienen, maar ook voor de overige strijdigheden (o.a. de speeltoestellen, de uitbreiding van de fietsenstalling en van de verhardingen op het terrein en voor het basketbal- en volleybalveld).

De ruimtelijke onderbouwing wordt momenteel beoordeeld door de Omgevingsdienst De Vallei (OddV), de organisatie die de vergunningverlening, handhaving en toezicht uitvoert voor de gemeente. Als de onderbouwing wordt goedgekeurd, wordt het vervolgens aan de provincie gestuurd zodat zij hun advies kunnen geven. Dit zal op z’n vroegst na de zomer zijn.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. S. Polderman van de OddV, tel. 088 – 116 99 73 of per e-mail s.polderman@oddevallei.nl.

Op de hoogte blijven?

De gemeentelijke officiele bekendmakingen en mogelijkheden tot inspraak vindt u op www.overheid.nl en in De Stad Wageningen (gemeentenieuws).