Algemene informatie

Het COA heeft in 2015 de gemeente gevraagd om tijdelijk 300 extra vluchtelingen op te vangen aan de Bosrandweg 20 in Wageningen. Staatsbosbeheer (eigenaar van het pand) is bereid om de locatie voor maximaal vijf jaar voor noodopvang beschikbaar te stellen.

Aan de Bosrandweg is een tweede procesopvanglocatie (POL) gerealiseerd, dat betekent dat hier tijdelijk asielzoekers kunnen worden opgevangen. De mensen starten hier met hun asielprocedure en verblijven hier een beperkt aantal weken. De locatie is op dit moment niet in gebruik; COA houdt het achter de hand als reservelocatie.

Komt er crisisnoodopvang in Wageningen (= opvang voor maximaal 72 uur)?

Burgemeester en wethouders zijn geen voorstander van crisisnoodopvang. Deze vorm van opvang biedt de mensen namelijk geen rust en ook geen start van hun procedure. Vandaar dat wij ons richten op andere, meer duurzame vormen van opvang. Anderzijds zullen we ook geen mensen op straat laten staan, dus als de nood echt hoog is en het Rijk doet een persoonlijk en dringend beroep op ons, dan zullen wij uiteraard meewerken aan kortdurende crisisnoodopvang. 

Kan het bestaande AZC uitgebreid worden?

De bestaande locatie heeft een maximale capaciteit van 330 personen. Het AZC bevindt zich in een natuurgebied waarbinnen het erg lastig is om het bestemmingsplan aan te passen. We hebben aangeboden om de capaciteit op deze locatie tijdelijk met 100 personen te verhogen door het plaatsen van tijdelijke woonunits mogelijk te maken. Het COA heeft dit aanbod afgewezen omdat zij dit een onrendabele optie vonden.

Maak ik nu zelf minder kans op een sociale huurwoning in Wageningen?

De gemeente zet zich ervoor in om de kansen op een woning in de sociale huursector niet verder onder druk te zetten. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld onderzocht hoe meerdere statushouders (dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning) in één woning te huisvesten zijn. Dat blijkt mogelijk te zijn en dus worden alleenstaande en alleengaande statushouders sinds januari 2016 kamergewijs gehuisvest voor een periode van maximaal 5 jaar (daarna hebben ze recht op zelfstandige woonruimte, mits hun verblijfsvergunning een langduriger verblijf toestaat). Dit heeft de gemeente samen met o.a. de Woningstichting en Idealis, als pilot uitgewerkt als onderdeel van een regionale samenwerking  in Food Valley op het gebied van het huisvesten van statushouders.

Bij kamergewijze plaatsing worden meerdere mensen in één appartement of flat gehuisvest. Ze hebben een eigen slaapkamer, maar delen bijvoorbeeld de woonkamer, keuken en het sanitair. In de regio wordt verder gekeken of het aantal goedkope sociale huurwoningen kan worden uitgebreid, al dan niet tijdelijk. Die uitbreiding is bedoeld voor alle doelgroepen die een beroep doen op de sociale huursector. 

Hoe kunnen we vluchtelingen bij onze stad betrekken?

  • 'Welkom in Wageningen’  is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen en statushouders. U kunt contact met hen opnemen om te bespreken wat u kunt doen.
  • Inwoners kunnen zich als vrijwilliger melden bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen. Zij coördineren de inzet van vrijwilligers. Alle hulp wordt enorm op prijs gesteld! Het kan hierbij ook gaan om tijdelijke hulp. U kunt zich hiervoor ook registreren op de website http://www.ready2help.nl/ van het Rode Kruis.

Kan ik spullen doneren?

Er zijn inmiddels vier inleverpunten in de gemeente Wageningen. Hier kun je de kleding en goederen inleveren voor de vluchtelingen. Meer informatie over de locaties en openingstijden.

Kan ik asielzoekers in huis nemen?

  • In Wageningen is hospitakamerverhuur mogelijk, vooor maximaal 2 personen extra per woning. Alleen statushouders kunnen hiervan gebruik maken, dat zijn mensen die de asielprocedure al hebben doorlopen en een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen.
  • Kijk op http://www.coa.nl/ voor uitgebreide informatie over asielzoekers, huisvesting en wet- en regelgeving.
  • Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het landelijke beleid, rechten en plichten etc.