Gebiedsvisie Wageningse Eng

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied aan de rand van Wageningen en op de westflank van de Veluwse stuwwal. De Eng kenmerkt zich door een glooiend landschap, waardevolle cultuurhistorische elementen en een diversiteit aan gebruikers die genieten van de vele natuur- en landschapskwaliteiten van de Eng. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt er een visie opgesteld voor de Wageningse Eng. Met de bewoners van de Eng, bedrijven en natuurorganisaties wordt samengewerkt aan het ontwikkelen deze visie waarin een toekomstbeeld voor de Eng wordt vastgelegd.  In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en waar mogelijk worden uitgangspunten vervolgens verankerd in een partiele herziening van bestemmingsplan Buitengebied, ook wel 'Veegplan Buitengebied' genoemd.

Visie vastgesteld.

Op 15 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Visie Wageningse Eng vast gesteld. De definitieve versie van de visie is hiermee een feit.

De visie is teruggebracht tot een visie op hoofdlijnen waarbij vanuit een positieve grondhouding wordt geredeneerd. De visie kent daardoor weinig tot geen verboden en geboden en is compacter van opzet. De basis is gelegen in het behouden van waarden en kernkwaliteiten die voor de Eng zijn benoemd en onderverdeelt in vier thema’s:

  • een waardevol uniek landschap 
  • cultuurhistorische waarden
  • ecologische waarden en biodiversiteit
  • de ‘tuin van Wageningen’ 

Behoud en versterking door ontwikkeling is hierbij het motto.

De stukken van de besluitvorming treft u hieraan:

  1. Definitief vastgestelde versie van de visie inclusief de bijlagen bij de visie
  2. De reactienota van de ontwerpvisie Wageningse Eng
  3. Het raadsbesluit met onderliggende stukken 
  4. De motie behorende bij het besluit tot vaststelling  

Klankbordgroep

De vastgestelde visie is tot stand gekomen door een lang en intensief proces waarbij vanuit verschillende belangen is meegedacht over de inhoud. Om de verschillende belangen goed te kunnen meewegen in het proces is een klankbordgroep samengesteld, welke een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de visie.. De klankbordgroep heeft er toe geleid dat onderlinge tegenstijdigheden naar elkaar besproken konden worden om tot een gezamenlijk oplossing te komen en uiteindelijk een meer gedragen visie.

De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groepen (in willekeurige volgorde): Volkstuinders, Pluktuinen/kwekerijen, Sportverenigingen, Natuur- en milieuorganisaties, Grondeigenaren, Agrariers/dierenhouders, ondernemers, Bewoners, Omwonenden Bennekom en de SWE.

Met de leden van de klankbordgroep en de SWE wordt gekeken of, en in welke vorm, deze constructieve samenwerking ook na de vaststelling van de Visie Wageningse Eng kan worden voortgezet.

Ontwerpvisie

In het najaar van 2019 heeft de ontwerpvisie ‘Wageningse Eng’ ter inzage gelegen. De reacties die wij hierop hebben ontvangen hebben (deels) geleid tot een aanpassing van de Visie. In de reactienota di bij de stukken van het raadsbesluit zitten kun u teruglezen of, en op welke wijze, de ingekomen reacties hebben geleidt tot een aanpassing van de visie. Mocht u de ontwerpversie nog terug willen lezen, dan vind u de stukken via onderstaand links:

Ontwerp Visie Wageningse Eng 
Bijlagen Visie Wageningse Eng 

Relatie met Visie Buitengebied Wageningen

In juni 2019 is gestart met een gemeentebrede visie voor het buitengebied. Voorliggende visie Wageningse Eng zal als een van de bouwstenen dienen voor deze visie Buitengebied. In de visie ‘Buitengebied’ zullen ook de gemeentebrede thema’s zoals de energietransitie worden afgewogen. Deze thema’s zijn in deze gebiedsvisie voor de Wageningse Eng dan ook niet meegenomen. Keuzes die gemeentebreed gemaakt moeten worden kunnen dan ook nog van invloed zijn op de Wageningse Eng. Voorliggende visie beperkt zich tot de thema’s die specifiek zijn voor de Wageningse Eng.