Vliegroutes Lelystad Airport

Woensdag 21 februari maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot 2020. Ook werd bekend dat de vliegroutes op verschillende punten zijn aangepast, waaronder ter hoogte van Wageningen. De vliegroute buigt ten noordoosten van Ede af richting het zuiden en ligt nu tussen Wageningen en Renkum in. Bekijk hier een overzichtskaart.

De gemeente Wageningen ziet het besluit om de opening uit te stellen als een stap in de goede richting, maar blijft zich verzetten tegen de route tussen Wageningen en Renkum.

Belevingsvlucht 30 mei

Op woensdag 30 mei heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een zogenaamde belevingsvlucht  van de vliegroutes Lelystad Airport georganiseerd. Dit gebeurde op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn gevlogen. De belevingsvlucht geeft een idee hoeveel geluid een vliegtuig maakt langs de nieuwe routes. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien.

Standpunt gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen is kritisch op de voorgestelde vliegroutes. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de leefomgeving van onze inwoners. Zij kunnen in de toekomst te maken krijgen met geluidsoverlast en een verminderde luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente Wageningen dat de plannen van het ministerie worden aangepast. Tot nu toe hebben wij ingezet op onderstaande punten:

 • Vlieghoogte: Deze is inmiddels verhoogd tot tenminste 2.700 meter (was in eerste instantie 1.800 meter). Wij willen dat de vlieghoogte nog verder wordt opgehoogd.
 • Milieu-impact: Op dit moment is onvoldoende inzicht in de impact die de vliegroutes hebben op de leefbaarheid en gezondheid binnen de woonkern. Ook de gevolgen voor de natuurgebieden waaronder het Renkums beekdal (toerisme en natuur) zijn onduidelijk. Wageningen wil nader onderzoek naar de gevolgen voor het milieu en pleit voor een goede nulmeting om de huidige situatie (zonder de nieuwe vliegroutes) in kaart te brengen.
 • Veiligheid: de voorgestelde route tussen Renkum en Wageningen heeft een ‘onnatuurlijk verloop”. Wij zetten vraagtekens bij de veiligheid.
 • Versnelde herindeling luchtruim: Wij dringen aan op een versnelde herindeling van het luchtruim zodat de nieuwe vliegroutes minder impact veroorzaken. Als er voor de herindeling al mogelijkheden zijn om de routes te verbeteren, moeten deze direct worden doorgevoerd. De minister geeft aan dat het nog jaren duurt totdat het luchtruim volledig kan worden heringedeeld. Wageningen vindt dat dit eerder moet plaatsvinden.

Acties van gemeente Wageningen

Tot nu toe heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen de volgende acties ondernomen:

 • Samen met de provincie en Gelderse gemeenten roept Wageningen de Tweede Kamer op om hogere vliegroutes te kiezen. Ook pleiten we voor een versnelde herindeling van het luchtruim. Zie de brief van 15 september aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.
 • Samen met de FoodValley-gemeenten pleit Wageningen bij de provincie voor meer ondersteuning in de lobby naar het ministerie en om meer inzicht te krijgen in de gevolgen die de vliegroutes hebben voor het milieu. Zie de brief van 25 september aan de provincie Gelderland.
 • Gemeente Wageningen sluit zich aan bij gemeente Ede bij het aanvragen van cijfers over de ontwikkeling van het aantal vliegtuigen dat boven Edes grondgebied en op welke hoogte zij vliegen. Deze cijfers hebben we aangevraagd bij Luchtverkeersleiding Nederland.
 • Het inleveren van drie inzichten en verbetervoorstellen bij het ministerie:
 1. in samenwerking met gemeenten uit de Regio FoodValley;
 2. in samenwerking met de provincie Gelderland en andere Gelderse gemeenten;
 • De regio FoodValley stuurde op 19 december een brief aan de minister. Daarmee pleiten we voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open gaat. Dat is noodzakelijk om het het vertrouwen te herstellen.
 • Op maandag 5 februari was minister Van Nieuwenhuizen op werkbezoek bij de gemeente Ede. Zij sprak in het Raadhuis met bestuurders, waaronder Wageningse en bewoners van de Veluwe.
 • Maandag 19 maart heeft er nog een gesprek plaatsgevonden tussen medewerkers van het Ministerie I & W en bestuurders waaronder een Wageningse en inwoners.
 • Tijdens de belevingsvlucht op 30 mei laten we op 2 locaties in onze gemeente geluidsmetingen uitvoeren. De resultaten van deze metingen komen op www.belevingsvlucht.nl te staan.

Internetconsultatie

Tot en met 2 november was er de mogelijkheid om verbeteringen voor te stellen en meningen door te geven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal heeft het ministerie ruim 6.700 reacties ontvangen. Op 1 december heeft minister Van Nieuwenhuizen een overzicht van de reacties en beantwoording op het consultatie- en adviestraject rondom de aansluitroutes voor Lelystad Airport aangeboden aan de Tweede Kamer. U kunt de stukken hier bekijken.

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de uitbreiding van Lelystad Airport en de aansluitende routes. Bekijk hiervoor ook de website van de provincie Gelderland en de website van de Rijksoverheid.

Alderstafel

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft begin 2009 een advies gevraagd over de ontwikkeling van vliegveld Lelystad aan de zogeheten Alderstafel. Aan deze overlegtafel nemen belanghebbenden en overheden uit de regio rond Lelystad deel. De minister vroeg samen te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad kan groeien en welke gevolgen dat heeft voor mensen die in de buurt wonen, economie en milieu.

Als resultaat heeft de Alderstafel Lelystad in 2012 een advies uitgebracht dat door het kabinet is overgenomen. In twee fases mag de luchthaven groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Eén vliegbeweging is één vertrekkend of landend vliegtuig. Er is afgesproken dat voor de ontwikkeling van Lelystad Airport de vliegtuigen minimaal 1.800 meter boven het ‘oude land’ moeten vliegen. Dat zijn de provincies Gelderland, Friesland, Overijssel.

Luchthavenbesluit

Het luchthavenbesluit voor het uitbreiden van Lelystad Airport (vastgesteld in 2015) geeft de aansluitingen op het ‘oude land’ aan. Op basis daarvan zullen de vliegtuigen gaan vliegen (zogenaamde B+ routes). Het aantal vliegbewegingen naar Lelystad zal de komende paar jaar groeien naar 10.000 vliegbewegingen per jaar, en uiteindelijk naar 45.000 per jaar. Om deze groei te aan te kunnen, is een herindeling van het luchtruim nodig.

Omdat er fouten zitten in de Milieu Effect Rapportage (MER) werkt het ministerie nu aan een partiële herziening van het Luchthavenbesluit. Dat betekent dat zij een deel van de MER gaan aanpassen. Na het zomerreces heeft u inspraak. Dan kunt u zienswijzen indienen. Kijk hier voor meer informatie over het Luchthavenbesluit.

Aansluitroutes hogere luchtruim

In juni heeft het Rijk een eerste ontwerp bekend gemaakt voor de aansluitroutes van het hogere luchtruim op de start- en landingsroutes (B+ routes) naar Lelystad Airport. Hierbij hebben ze zich aan de volgende afspraken gehouden:

 • Geen overlapping met Schipholverkeer
 • Geen overlapping met de militaire luchtvaart
 • Een vlieghoogte van tenminste 1800 meter boven Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland (het ‘oude land’)
 • Het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen
 • Een vlieghoogte van tenminste 900 meter boven Natura 2000-gebieden.

Na de bekendmaking van deze aansluitroutes hebben de provincies Overijssel en Gelderland hun zorgen geuit over de gevolgen van deze routes voor vliegveld Teuge en voor het zweefvliegen op Lemelerveld. Daarom vroeg toenmalige staatssecretaris Dijksma onderzoeksbureau Helios om dit opnieuw te onderzoeken. Het bureau zoekt uit hoe de aansluitroutes tot stand gekomen zijn. Lees meer over de antwoorden op de Kamervragen en het onderzoek van Helios op de website van de rijksoverheid.

Duidelijk is wel dat dit onderzoek geen invloed zal hebben op de ligging van de aansluitingen op het ‘oude land’. Die zijn al in 2015 vastgesteld in het Luchtvaartbesluit en liggen vast (B+ routes).

Wat gaat Wageningen daarvan merken?

Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan die in de aanloop naar de opening in 2020 wordt verlengd en verbreed. Deze baan wordt straks in twee richtingen gebruikt, afhankelijk van de windrichting. Er komen geen start- en landingsbanen bij. De start- en landingsbaan mag van 6.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt, met een uitloop tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen.

Voor de ontwikkeling van het aantal vliegtuigbewegingen wordt voorzien in een ingroeipad van 4.000-7.000-10.000 vliegtuigbewegingen per jaar voor de periode 2020 tot 2023. Dat betekent dat er niet vanaf de opening in een keer 10.000 vliegbewegingen per jaar zullen zijn. Voor een verdere groei voorbij de 10.000 vliegtuigbewegingen is een herziening van het Nederlands luchtruim noodzakelijk.

Zienswijze indienen aangepast MER-rapport en luchthavenbesluit

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kunt u de aangepaste MER-rapportage en het aangepaste Luchthavenbesluit Lelystad Airport inzien. U vindt de documenten op de website van de Rijksoverheid. Daar staat ook een instructie voor het insturen van uw zienswijze. Ook wij sturen een zienswijze in. Deze bereiden wij samen met de Gelderse partijen voor. Onze insteek is: eerst een oplossing voor het laagvliegen en dan pas opening van Lelystad Airport.

Heeft u vragen over de stukken? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert verschillende informatiebijeenkomsten over het ontwerpbesluit. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de stukken die in te zien zijn. Waar en wanneer deze plaats vinden, leest u op de website van de Rijksoverheid.