Doe mee

 • Wij Wageningen

  De wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. Doel is de leefbaarheid in straten, buurten en wijken te behouden en te vergroten.

 • Wageningendoet.nu

  Wageningen doet is de ontmoetingsplek voor Wageningse (buurt)initiatieven. Wageningendoet.nu sluit aan bij wijkgericht werken.

 • Aan de slag met de binnenstad

  Bedoeld om de binnenstad samen levendig, aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken

 • Vertrouwen werkt

  De gemeente onderzoekt welke aanpak het beste werkt om mensen te laten participeren. Dat kan betekenen dat iemand weer aan het werk gaat, of dat iemand weer onder de mensen komt.

 • Grebbedijk versterking

  De komende jaren maakt het waterschap Vallei en Veluwe samen met de omgeving plannen voor het versterken van de Grebbedijk

 • Klimaatneutraal

  Samen op weg naar klimaatneutraal Wageningen. Doe mee! Lees hier hoe

 • Gebiedsvisie Wageningse Eng

  De Wageningse Eng is een bijzonder gebied aan de rand van Wageningen met grote cultuurhistorische waarde. Het omvat veel natuur- en landschapskwaliteiten en ligt binnen het Nationaal Landschap. Door de beperkte schaal van het gebied en de ontwikkelingen die er spelen, staat het gebied onder druk waarbij we te maken hebben met diverse belangen. Vooruitlopend op het veegplan bestemmingsplan Buitengebied is een visie op de Wageningse Eng cruciaal. De provincie Gelderland heeft ook aangegeven hier veel waarde aan te hechten en een visie zelfs als voorwaarde te stellen voor doorgang van het veegplan.

  Daarom en om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt er een visie opgesteld, waarin een toekomstbeeld voor de Eng wordt vastgelegd. Vervolgens wordt het toekomstbeeld verankerd in het bestemmingsplan “veegplan Buitengebied”.

  Met de bewoners van de Eng, bedrijven en natuurorganisaties wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van deze visie. Op deze pagina vindt u gedurende het proces alle informatie.

 • Beter Bereikbaar Wageningen

  Om prettig te blijven wonen en werken is een betere bereikbaarheid nodig. Het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ moet leiden tot een principekeuze over hoe we de bereikbaarheid van Wageningen waarborgen, nu en in de toekomst

 • Snelle Fietsroute Ede-Wageningen

 • Meer projecten

Uitgelicht