Nieuwbouw Marijkeweg (voormalige gemeentewerf)

De gemeenteraad heeft ingestemd met de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Marijkeweg 25-29. Hieronder kunt u lezen wat de voortgang is qua ontwikkeling van de lokatie:

  1. Het terrein is opgeschoond van het aanwezige afval dat er lag opgeslagen
  2. De aanwezige bebouwing is inmiddels gesloopt
  3. De sanering van de grond, die is vervuild door de voormalige brandstofpomp naast de brandweerkazerne, is afgerond. De aanpak van de grondwaterverontreiniging is momenteel nog volop aan de gang
  4. De nadere uitwerking van de terreinindeling is klaar
  5. Aanleg van de afwatering, leeflaagconstructie ter plaatse van de volleybalvelden en aanleg parkeerplaatsen zullen plaatsvinden van half juni tot en met eind juli.

De uitbouw aan de achterkant van de brandweerkazerne is ook gesloopt. Dit komt de algehele kwaliteit van het plan ten goede, omdat de sporthal hierdoor beter gesitueerd kon worden. De verontreiniging in de grond, direct naast de brandweerkazerne bij de voormalige brandstofpompen, is afgegraven. De drie ondergrondse brandstoftanks zijn verwijderd. Twee van de drie tanks bleken lek te zijn. Voor deze bodemsanering was het noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen door een grondwateronttrekking. Het grondwater is via een zuivering geloosd op de riolering.

Aansluitend is er, in nauw overleg met de brandweer, een biosparging-systeem aangelegd. Bij deze saneringstechniek wordt het grondwater gesaneerd door lucht in de bodem te injecteren. Dit stimuleert de biologische afbraak. Via monitoring houden we in de gaten of de afbraak voldoende snel optreedt. De brandweer mag hiervan geen hinder ondervinden en moet te allen tijde kunnen uitrukken.

De indeling van het sportveld is verder uitgewerkt, er is nu sprake van de aanleg van 4 volwaardige volleybalvelden, 2 jeu de boules terreinen, 2 velden voor beachvolleybal en een speelweide. Ook is de plek van de parkeerplaatsen bekend. 

Marijkeweg

Schoonmaak

Als gevolg van de activiteiten op de voormalige gemeentewerf is de grond en het grondwater verontreinigd geraakt. Een groot gedeelte van het terrein is verontreinigd met zware metalen en PAK’s. Ook is er sprake van een forse minerale olie-verontreiniging in de grond en het grondwater afkomstig van de voormalige brandstofafleverzuil en ondergrondse tanks. De verontreinigde grond wordt afgegraven en het grondwater wordt gesaneerd via ‘biosparging’.

Contact

Met inhoudelijke vragen over de bodemsanering, kunt u contact opnemen met de gemeente, dhr. Theo Balk, tel. (0317) 49 27 02.

Met vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Bram Aalders van Verhoeve, Milieu & Water bv, tel. 06 - 224 816 70. U bent van harte welkom bij het wekelijkse inloopspreekuur op dinsdag van 15.00 -16.00 uur en op vrijdag van 7.00 - 8.00 uur. Tijdens de inloop kunt u terecht in de werkkeet van Verhoeve Milieu & Water.

Marijkeweg