Planontwikkeling fase 1 van De Dreijen van start

Wageningen University (WUR) wil samen met Kuin Vastgoed bv en Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv een globale visie voor het totale gebied van De Dreijen opstellen met een stedenbouwkundige uitwerking voor de locatie De Dreijen. Het gebied ligt tussen de Ritzema Bosweg, Arboretumlaan, Dreijenlaan en Vijverweg. Burgemeester en wethouders hebben op 26 september 2017 besloten om de gemeenteraad te vragen hieraan medewerking te verlenen.

De gemeenteraad heeft in 2015 de eerder vastgestelde kaders voor de planontwikkeling van De Dreijen ingetrokken. Daarbij heeft de raad aangegeven, dat bij het opstellen van nieuwe uitgangspunten in de toekomst de buurt en andere belanghebbenden uitdrukkelijk betrokken moeten worden. De WUR heeft samen met twee ontwikkelaars het initiatief genomen om de verdere planontwikkeling van De Dreijen op te pakken. De voorgestelde uitgangspunten voor de planontwikkeling zijn in hoofdlijnen opgenomen in onder andere de structuurvisie, de woonvisie, het groenbeleidsplan en het duurzaam bouwen beleid. De WUR en de ontwikkelaars betrekken de buurt en andere belanghebbenden nauw bij het opstellen van de globale visie en de stedenbouwkundige uitwerking. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp in december.