Basisschool De Bijenkorf

In 2012 hebben de gemeente en de Woningstichting afgesproken dat zij samen met basisschool De Bijenkorf gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe school in de wijk. Omwonenden zijn op hun verzoek betrokken bij het overleg voor verdere planuitwerking.
Inmiddels zijn de juridische kaders en afspraken vastgelegd en op 11 oktober 2016 hebben de gemeente en de Woningstichting de realisatie- en koopovereenkomstgetekend. Dus kunnen deplannen verder uitgewerkt worden.

Terrein Westerhofschool

Het plangebied voor de nieuwe school bestaat uit het terrein van de voormalige Westerhofschool.

Basisschool De Bijenkorf

Samen met de basisschool en betrokken partijen gaat de Woningstichting een nieuwe basisschool ontwikkelen op de locatie van de voormalige Westerhofschool. Om plaats te maken voor de school wordt de Westerhofschool gesloopt en daar de nieuwe basisschool De Bijenkorf (circa 770 m2) gebouwd. Om de nieuwe basisschool De Bijenkorf snel te kunnen bouwen is besloten deze te ontwikkelen binnen het huidig geldende bestemmingsplan.

Sociale woningbouw

Voor de huidige locatie van basisschool De Bijenkorf gaat de Woningstichting een plan uitwerken voor 12 sociale huurwoningen en 24 sociale huur appartementen. Om dit plan te kunnen realiseren moet er een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden.

Het vervolg

Nu de overeenkomsten zijn gesloten kan de planontwikkeling van de nieuwbouw verder.  Nu gaat de Woningstichting kijken naar de definitieve inrichting van het plan en de tekeningen. Dat gebeurt in overleg met een werkgroep waarin vertegenwoordigers van omwonenden, het schoolbestuur, de gemeente, Solidez en de Woningstichting participeren. De gemeente doet nog dit jaar een onderzoek naar de verkeerssituatie in de wijk, in verband met de verkeersdruk en veiligheid. De uitkomsten hiervan worden besproken met de omwonenden en meegenomen in de planontwikkeling.

Start van de ontwikkelingen

Naar verwachting wordt na de zomervakantie van 2017 gestart met de bouw van de nieuwe school. De verwachte oplevering vindt een jaar later plaats. 
Na de oplevering van de nieuwe basisschool kan de huidige basisschool De Bijenkorf worden gesloopt. Vervolgens start de bouw van 12 woningen en 24 appartementen. Naar verwachting is het gehele plan in het begin van het 2e kwartaal van 2020 gerealiseerd.