Bodemsanering Veerstraat

Project Bodemsanering Veerstraat 110 t/m 118 en Veerstraat 130 t/m 140a

Op donderdag 6 september 2018 is in goed overleg met de Woningstichting besloten om de bodemsanering te laten uitvoeren door de aannemer NTP MILIEU Enschede te Enschede.

Start en einddatum
In de week van 17 september 2018 start de aannemer met zijn werkzaamheden. In deze week zal begonnen worden met het inrichtten van het werkterrein en zullen spullen uit de tuinen naar de opslag verplaatst worden.
In de week van 24 september 2018 worden de schuttingen, houten tuinhuisjes, beplanting en verhardingen uit de achtertuinen verwijderd.  Als de tuinen hiervan ontdaan zijn kunnen de graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. De aannemer begint eerst bij het blok Veerstraat 130 t/m 140a. De einddatum van al de werkzaamheden staat ook al vast. Deze is 31 oktober 2018.

Afsluiting Grebbedijk
In verband met de uitvoering van bodemsaneringswerkzaamheden en het herstel van de tuinen bij de Veerstraat 110 t/m 118 en Veerstraat 130 t/m 140a zal het aangrenzende deel van de Grebbedijk hiervoor afgesloten worden voor het overige verkeer. Dit gedeelte van de Grebbedijk wordt gebruikt door voetgangers en (brom)fietsers. Deze worden nu via verkeersborden omgeleid via Spijk, Rustenburg en Veerstraat.

Bodemsanering
In verband met het hoogteverschil en het wel of niet aanwezig zijn van stenen bergingen wijkt de aanpak tussen de twee blokken iets van elkaar af. Er worden twee blokken onderscheiden, namelijk blok Veerstraat 110 t/m 118 en blok Veerstraat 130 t/m 140a.

Blok Veerstraat 110 t/m 118

Veerstraat blok 110-118
De vervuilde achtertuinen worden ontgraven (dan wel opgehoogd) tot vlak aan de achtergevel van de woningen. Zie het gearceerde gebied op de tekening. Vrijkomende grond wordt herschikt op het lager gelegen gedeelte van de achtertuin. Vervolgens wordt er een leeflaag aangebracht die bestaat uit grond die voldoet aan de klasse AW2000. Deze leeflaag moet overal een dikte hebben van 1 meter om blootstelling te voorkomen. Dat betekent dat het laagst gelegen achtergedeelte ongeveer 1,5 m hoger komt te liggen dan nu het geval is. Na saneren zijn de blootstellingsrisico’s weggenomen.

Blok Veerstraat 130 t/m 140A

Veerstraat blok 130-140A
De vervuilde achtertuinen worden ontgraven tot vlak aan de achtergevel van de woningen. Zie het gearceerde gebied op de tekening. Vervolgens wordt er een leeflaag aangebracht die bestaat uit grond die voldoet aan de klasse AW2000. Deze leeflaag moet overal een dikte hebben van 1 meter om blootstelling te voorkomen. In verband met het aanwezig zijn van stenen bergingen, die niet verwijderd worden, zal in de bergingen een adequate verharding aanwezig moeten zijn om blootstelling te voorkomen. Na sanering zijn de blootstellingsrisico weggenomen.

In verband met de toekomstige versterking van de Grebbedijk heeft het Waterschap geëist om alvast een strook met zogenaamde dijkenklei aan te brengen. Deze strook loopt vanaf de voet van de Grebbedijk onder een gedeelte van de achtertuinen door en wordt aan het oppervlak afgedekt met teelaarde. Hiermee hopen we te voorkomen dat over enkele jaren deze tuinen weer op de schop moeten in verband met de toekomstige versterking van de Grebbedijk. Tevens is de verwachting dat de kleilaag een betere waterhuishouding met zich meebrengt doordat kwelwater onder de Grebbedijk afgeremd wordt. Het hoofddoel van de strook dijkenklei is dat bij hoogwater overslaande golven de Grebbedijk niet ondergraven.

Vragen
Met vragen kunt u contact opnemen met de heer Th. Balk, telefoon (0317) 492 702.