Tot nu toe

Achtergrondinformatie over het proces tot nu toe

December 2014

Provincie Gelderland publiceert de uitkomsten van een verkeersstudie naar de bereikbaarheid van Wageningen.

Ze concludeert dat er 2 mogelijke oplossingen zijn:

  • Variant A: verbeteren van het bestaande tracé Mansholtlaan en Nijenoord Allee;
  • Variant B: een nieuwe route vi ade Kielekampsteek en Dijkgraaf (het zogenaamde ‘Rondje Campus’).

Belanghebbenden kunnen reageren op het rapport en de conclusies. 180 mensen maken hier gebruik van.

Februari 2015

De gemeente Wageningen heeft een voorkeur voor het verbeteren van de bestaande infrastructuur en vraagt de provincie hiervoor te kiezen.

Maart 2015

De provincie Gelderland geeft aan hiertoe bereid te zijn, mits de gemeente kan aantonen dat deze oplossing net zo robuust en betrouwbaar is als het ‘Rondje Campus’. De gemeente krijgt hier een half jaar de tijd voor. De gemeente pakt de verkeersstudie verder op.

Juni en juli 2015

De problemen en mogelijke oplossingen worden besproken in een projectgroep en een klankbordgroep. Het bedrijfsleven, de Wageningen UR, provincie, inwoners, fietsersbond en natuur- en milieuorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd.

September 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2015 geconcludeerd dat het opwaarderen van de bestaande wegen, inclusief flankerende maatregelen, de beste oplossing is om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Het college heeft dus de voorkeur voor Variant A. Aan de gemeenteraad is gevraagd deze conclusie te onderschrijven.

Oktober 2015

In de raadsvergadering van 26 oktober beslist de raad in meerderheid om de conclusies van het onderzoek te onderschrijven. Hiermee spreekt de gemeenteraad zich uit voor variant A, het optimaliseren van de bestaande infrastructuur.

November 2015 tot en met maart 2016 

In deze maanden is er door een klankbordgroep/werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van woonwijken, ondernemers, WUR, fietsersbond, natuur- en milieuorganisaties en gemeente en provincie) intensief gewerkt aan een schetsontwerp. Dit schetsontwerp is een verdere uitwerking van Variant A (optimaliseren bestaande infrastructuur), zoveel mogelijk rekening houdend met technische (on)mogelijkheden en met leefbaarheidsaspecten. Eind maart is het schetsontwerp gepresenteerd aan de stad tijdens een informatieavond.

Mei 2016

De Wageningse gemeenteraad en Provinciale Staten van de provincie Gelderland moeten beslissingen nemen over het beschikbaar stellen van budget voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Hiervoor hebben zij het schetsontwerp ontvangen, inclusief kostenramingen. De provincie beslist eind juni over de financiën, de gemeenteraad begin juli. Zodra de budgetten bekend zijn, kan aan het definitieve ontwerp gewerkt gaan worden.

Juni/juli 2016

Eind juni heeft Provinciale Staten van de provincie Gelderland besloten € 9,5 miljoen te reserveren voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. De gemeenteraad van Wageningen heeft begin juli besloten het reeds gereserveerde budget van € 5,25 miljoen in stand te houden en ook nog extra geld vrij te spelen voor de aanpak van de bereikbaarheid. De gemeenteraad houdt vast aan eerdere besluiten om de bereikbaarheid te verbeteren via de bestaande infrastructuur. Ze kozen daarbij wel voor een soberder oplossing, die onder andere inhoudt:

  • realiseren van een ongelijkvloerse kruising Bornsesteeg/Nijenoord Allee;
  • aanpassen kruising Mansholtlaan/Nijenoord Allee;
  • het niet verdubbelen van de Nijenoord Allee, waarbij een betere, gelijkvloerse fietsoversteek bij Hoevestein mogelijk blijft, met een logisch aansluitend fietspad op de Campus.

De gemeenteraad geeft hierbij aan wel open te staan voor alternatieven en roept het college op om in goed overleg te blijven met de provincie.

September/oktober 2016

De gemeente heeft extra onderzoeken laten uitvoeren om in beeld te krijgen wat het niet-verbreden van de Nijenoord Allee voor effect heeft op de doorstroming van het verkeer in de stad. Uit de resultaten blijkt dat zowel de doorstroming als de leefbaarheid in diverse buurten verslechteren. Dit laatste vanwege een forse toename van sluipverkeer. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de Nijenoord Allee toch te verbreden. Op maandag 7 november stelt de gemeenteraad de Begroting 2017 vast. Dit is het moment waarop de raad een beslissing kan nemen over de inhoudelijke plannen en/of de financiën.

November 2017

Bij de behandeling van de Begroting 2017 stelt de gemeenteraad het gereserveerde budget voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen vast. De raad spreekt echter geen voorkeursvariant uit maar neemt een motie aan om alternatieven over/langs de Campus te onderzoeken. Hierbij moet bijzondere aandacht zijn voor de afstand tussen het tracé en de bebouwing van Noordwest, voor het Dassenbos en voor de aansluiting op de busbaan en/of Nijenoord Allee. Ook is gevraagd om rekening te houden met onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen (= voorkomen of verminderen van overlast). De gemeente en provincie Gelderland gaan samen met de klankbordgroep aan de slag met de nieuwe opdracht.

April 2017

Het college van B&W stelt de gemeenteraad om de variant ‘Campus op het maaiveld’ verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp en gelijktijdig een MER-traject op te starten.

Juli 2017

Op 3 juli besluit de gemeenteraad van Wageningen de bereikbaarheid van Wageningen toekomstbestendig te maken door een nieuwe weg aan te leggen over de Wageningen Campus. De raad heeft een aantal aanpassingen gedaan op het voorstel vanuit burgemeester en wethouders. Zo besluit zij dat de nieuwe weg niet door het Dassenbos mag lopen maar ten oosten daarvan, en dat de nieuwe weg zo ver mogelijk van het stiltegebied af komt te liggen. Als reactie op dit raadsbesluit laat de provincie weten over te willen gaan tot een inpassingsplan.

November 2017

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om optimaal in te zetten op het inbrengen van de lokale, Wageningse belangen in het project Beter Bereikbaar Wageningen nu de provincie de regie heeft overgenomen. Dit kan, volgens B&W, door voor de 1e fase in te gaan op de uitnodiging van de provincie om samen te blijven werken in dit project. De gemeenteraad van Wageningen besprak het raadsvoorstel voor tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen november 20. Een besluit wordt verwacht tijdens de Politieke Avond van a.s. 11 december.