Effecten varianten op verschillende aspecten

Van alle varianten zijn de effecten onderzocht qua verkeer, milieu & leefbaarheid. De uitkomsten hiervan staan in een uitgebreide rapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 11 mei 2017 kunt u zich hierover uitgebreid laten informeren en uw vragen stellen.
Hieronder leest u een beknopte samenvatting.

Luchtkwaliteit

 • Alle varianten blijven binnen de wettelijk toegestane grenzen.
 • Aanpassen van bestaande wegen ‘scoort’ beter dan aanleggen van een nieuwe weg.
 • De weg verdiept aanleggen en verder weg van woningen leiden tot een betere score.
 • Effecten kunnen verder verminderd worden met bepaalde maatregelen (dit wordt verder uitgewerkt bij het Voorlopig Ontwerp).

Geluid

 • De wettelijke normen zijn bepalend (die zijn anders voor de aanleg van een nieuwe weg dan voor het aanpassen van een bestaande weg) en eventuele voorzieningen moeten ervoor zorgen dat hieraan wordt voldaan:
  • A-varianten: hogere of nieuwe schermen en geluidsarm asfalt.
  • Ruggengraat: maatwerk nodig op de Churchillweg, het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur is dan positief.
  • Campusroutes: aarden wal, schermen en/of verdiepte ligging zijn onderdeel van de plannen. Het verlagen van de snelheid en geluidsarm asfalt bieden kansen. Er zijn mogelijk extra voorzieningen nodig op de Rooseveltweg.

Bereikbaarheid

 • De aanpassingen ‘lokken’ het verkeer daadwerkelijk naar de bedoelde wegen en scoren goed, behalve bij de Ruggengraat vanwege de toename van de drukte op de Churchillweg.
 • Campusroutes leiden tot meer drukte op de Rooseveltweg, maar dat sluit aan bij de netwerkvisie en is geen probleem.
 • A Sober Geoptimaliseerd (waarbij de Nijenoord Allee één rijstrook per rijrichting houdt) biedt minder doorstromingskwaliteit en vraagt maatregelen om  sluipverkeer te voorkomen en is daardoor minder geschikt.
 • Alle andere varianten voldoen aan de gestelde eisen voor ‘doorstroming’ (= wachttijd bij stoplichten en de maximale lengte van de wachtrij).

Robuustheid (= voorkomen van extreme vertraging bij incidenten en de toekomstbestendigheid)

 • Alle varianten bieden meer robuustheid dan de huidige situatie.
 • Bij de A-varianten moet bij een calamiteit de busbaan open voor alle verkeer, dat is bij Campusvarianten en Ruggengraat niet (meteen) nodig.
 • Campusvarianten en Ruggengraat scoren goed qua aantal toegangswegen tot de Wageningen Campus.
 • Qua restcapaciteit (= hoeveel speling is er nog voor een weg tot op z’n maximale capaciteit wordt belast) scoort alles beter dan de huidige situatie, behalve variant A Sober Geoptimaliseerd vanwege de beperkte capaciteit als de Nijenoord Allee 2x1 rijstroken houdt.

Fietsoversteekbaarheid

Hierbij is gekeken naar de drukste fietsoversteken; de aanfietsroute door de Tarthorst is niet expliciet meegenomen.

 • Bij alle varianten verbetert de oversteekbaarheid voor fietsers. De A-varianten scoren beter vanwege de Luikse Oplossing bij de kruising Churchillweg/Nijenoord Allee/Bornsesteeg. De Ruggengraat scoort ook beter vanwege de ongelijkvloerse fietsoversteken die over de weg gaan.
 • De Campusvarianten leiden tot minder auto’s op de Nijenoord Allee, de bestaande oversteken voldoen. Er komt geen nieuwe verbinding vanaf Noordwest naar de Campus dus fietsers rijden via de bestaande kruising op de Mondriaanlaan of via de Kielekampsteeg.

Natuur & Ecologie

 • Geen enkele variant komt in de buurt van Natura 2000 gebieden.
 • Het Dassenbos is een belangrijk leefgebied voor vogels. Nader onderzoek is nodig, ook gezien de aanwezigheid van vleermuizen. Eventuele kap vereist herplant, daarin is voorzien.
 • In de Blauwe Bergen is kap toegestaan mits er herplant plaatsvindt.
 • Dit geldt ook voor de bomen langs de weg.
 • Ecologische verbindingszone: geluid & licht kunnen storend werken voor (weide)vogels in het Binnenveld.
 • De Ruggengraat scoort negatief gezien de effecten op de Blauwe Bergen en door het verbreden van de Mansholtlaan.
 • A-varianten scoren beperkt negatief vanwege het alleen verbreden van de bestaande infrastructuur.

Landschap

De scores zijn gebaseerd op het Binnenveld en op het Stedelijke groenstructuur

 • Het Binnenveld is waardevol cultuurhistorisch landschap. De A-varianten en Ruggengraat hebben geen nadelig effect; de Campusroutes wel omdat de landschappelijke beleving verandert: bredere weg, verlichting en minder openheid.
 • Recreatief netwerk:
  • A-varianten scoren negatief op tracé Dijkgraaf en positief op tracé Bornsesteeg en scoort dus uiteindelijk ‘neutraal’.
  • Ruggengraat: zelfde als A-varianten maar dan aangevuld met verplaatsing sportvelden en aantasting Blauwe Bergen. Uiteindelijke score is dus ‘negatief’.
  • Campusroutes: scoort negatief op tracé Bornsesteeg, Dijkgraaf, Kielekampsteeg en Plassteeg.
 • Stedelijk groenstructuur: De Blauwe Bergen wordt doorsneden. De Ruggengraat scoort daarom als enige negatief. Het Dassenbos is momenteel niet toegankelijk en is daardoor geen onderdeel van het Groenbeheerplan; daarom is het op dit onderwerp buiten beschouwing gebleven.

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Impact op ontwikkeling Born-Oost: A-varianten bieden door verbreding Mansholtlaan beperkt mogelijkheid voor een nieuwe, aansluiting. De Ruggengraat biedt juist goede aansluitmogelijkheden voor de Born-Oost.
 • Impact op ontwikkeling studentenhuisvesting: uitbreiding van studentenhuisvesting wordt lastiger door de Ruggengraat; de overige varianten creëren geen belemmeringen.
 • Impact op onderzoekslocaties proefvelden Wageningen U&R:
  • De A-varianten en Ruggengraat vormen geen probleem, wel moet er een oplossing gevonden worden voor de ongelijkvloerse fietsoversteek bij de Mansholtlaan .
  • De Campusroutes hebben negatief effect op proefvelden en de ontwikkelingsruimte ter plekke. Geluid en trillingen hebben mogelijk ook gevolgen voor de proeflocaties. Campusroute op maaiveld scoort extra negatief omdat het dichterbij de panden en velden van de Wageningen U&R ligt.