Uitkomsten onderzoek naar varianten over/langs de Campus

Opdracht raad: onderzoek varianten over/langs de Campus

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad werd in eerste instantie alleen gekeken naar het aanpassen van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Deze oplossingen bleken echter vrij kostbaar en de raad had behoefte aan vergelijkingsmateriaal. Vandaar dat in november 2016 de raad opdracht heeft gegeven aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) om ook varianten over en langs de Wageningen Campus te onderzoeken, inclusief het plan Ruggengraat 2.0 dat door een coalitie van inwoners is ingediend.

Samen met de klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners uit diverse wijken, ondernemers, Wageningen UR, Idealis, NIOO en diverse belangenpartijen) is een aantal mogelijke routes bedacht en onderzocht. Drie routes werden geselecteerd en zijn verder uitgewerkt:

  1. langs de Campus ‘op maaiveld’, door het Dassenbos heen
  2. langs de Campus ‘verdiept’, met verdiepte ligging langs de bebouwing van Noordwest
  3. Ruggengraat 2.0 (ingediend door een coalitie van Wageningse inwoners)

De gevolgen voor verkeer, milieu & leefbaarheid en de kosten zijn in beeld gebracht. Daarbij is onder meer gekeken naar verkeersafwikkeling, gemak voor fietsers, geluid, lucht en ecologie.

Deze drie varianten zijn nu te vergelijken met al eerder uitgezochte varianten:

  1. variant A Kostenefficiënt
  2. variant A Sober geoptimaliseerd
  3. variant B, Rondje Campus (is door de provincie verder uitgewerkt).

In onderstaand overzicht ziet u hoe de varianten ‘scoren’ qua kansrijkheid op de verschillende aspecten. In de laatste regel vindt u de eindconclusie gebaseerd op de gestelde kaders, financiën en eerder standpunt gemeenteraad. Op basis hiervan stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om Campusroute 1 (op maaiveld) verder uit te werken.

Samenvatting Kansrijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 mei: inloopbijeenkomst

Op donderdag 11 mei 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor inwoners en andere geïnteresseerden. Deze vindt plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in de raadzalen van het stadhuis, Markt 22.
Op panelen worden de ontwerpschetsen gepresenteerd en posters met de effecten qua verkeersafwikkeling, gevolgen en gemak voor fietsers, natuur en ecologie, leefbaarheid en kosten. Medewerkers van de gemeente, provincie en RHDHV zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom!

Voorstel college van B&W aan gemeenteraad

Op 25 april hebben B&W een besluit genomen. B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de variant ‘Campus op maaiveld’ verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp en gelijktijdig een m.e.r.-trajectop te starten. Het college concludeert dat deze variant het meest kansrijk is omdat het verkeerskundig voldoet aan de gestelde eisen èn binnen het beschikbare budget blijft. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing over welke variant verder wordt uitgewerkt. Er staat al budget gereserveerd, bij zowel gemeente als provincie.

Wanneer de gemeenteraad dit onderwerp behandelt, ziet u op: https://wageningen.raadsinformatie.nl/. Op 2 mei wordt de precieze planning duidelijk; naar verwachting wordt het onderwerp voor het eerst besproken tijdens de Politieke Avond van 15 mei 2017.
Als u mee wilt praten over dit onderwerp, moet u zich hiervoor aanmelden. U kunt dat doen tot 9.00 uur op de dag zelf via raadsgriffie@wageningen.nl.

Effecten varianten op verschillende aspecten