Burgemeester en wethouders 'Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen provincie is onacceptabel'

Burgemeester en wethouders (B&W) zijn op woensdag 12 juli geïnformeerd door de provincie dat zij willen overgaan tot een inpassingsplan in het project Beter Bereikbaar Wageningen. B&W vinden dit onacceptabel.
Wethouder Han ter Maat: 'De gemeenteraad heeft vorige week het besluit genomen dat de bereikbaarheid van de stad wordt verbeterd door het aanleggen van een nieuwe weg over de Campus. Dat is een grote en belangrijke stap in dit langlopende dossier waarin grote belangen spelen. De provincie moet ons als college op z’n minst de tijd geven om dit raadsbesluit op haalbaarheid te onderzoeken. Dat kan deze zomer nog afgerond zijn waardoor de gemeenteraad in september over de uitkomsten kan beschikken. Als B&W vinden we het onacceptabel dat de provincie ons die tijd niet gunt, ondanks ons aandringen daarop. We bezinnen ons dan ook op mogelijke (juridische) stappen'.

Uitvoering raadsbesluit

Op 3 juli heeft de gemeenteraad besloten de bereikbaarheid van Wageningen toekomstbestendig te maken door een nieuwe weg aan te leggen over de Wageningen Campus. De raad heeft een aantal aanpassingen gedaan op het voorstel vanuit burgemeester en wethouders. Zo is onder andere besloten dat de nieuwe weg niet door het Dassenbos mag lopen maar ten oosten daarvan, en dat de nieuwe weg zo ver mogelijk van het stiltegebied af komt te liggen.
Wethouder Han ter Maat: 'Het is onaanvaardbaar dat de provincie binnen anderhalve week na het raadsbesluit beslist tot een inpassingplan. Hierdoor voelen wij ons als lokaal bevoegd gezag niet serieus genomen. Er ligt een besluit van de raad, daar moeten wij als B&W mee aan de slag en de provincie ontneemt ons die mogelijkheid. Eind september hadden we de resultaten beschikbaar kunnen hebben voor de raad waarna er duidelijkheid zou zijn over welke varianten we nader zouden uitwerken in het m.e.r.-traject. Wat ons betreft is de beslissing van Gedeputeerde Staten om in te grijpen veel te prematuur genomen. We leggen ons hier dan ook niet bij neer'.