Maaien met oog voor natuur

Wageningen heeft een aantal mooie en voor de natuur waardevolle graslanden. In het groenbeleidsplan (2017) hebben we afgesproken dat we door natuurvriendelijk maaibeheer dit nog verder willen verbeteren. Hier in is de afgelopen jaren al een mooie basis gelegd. Op veel plekken zijn grasbermen en gazons omgevormd naar plekken met meer kruiden, bloemen en grassen. Dit is gunstig voor vogels, bijen en vlinders. Zij vinden er dan zowel nectarplanten (voedsel voor bijen en vlinders) als overwinteringsplekken.

Hoe doen we dat?

Het aanpassen van maaibeheer (de manier waarop het grasland onderhouden wordt) kost tijd. In 2019 zijn de eerste grote stappen gemaakt in natuurvriendelijk maaibeheer. Er is gekozen voor een aantal maaivormen afhankelijk van de locatie en kansen voor de natuur. Hierbij is te denken aan 1x of 2x per jaar maaien. Hierbij wordt het maaisel afgevoerd om de grond minder voedselrijk te maken waardoor er meer soorten bloemen en kruiden kunnen groeien. Op de vaak wat grotere terreinen gaan we nog een stapje verder en gaan we over op zgn. ‘sinus beheer’. Bij dit insectvriendelijk beheer wordt er elke keer gemaaid in verschillende patronen. Telkens blijft er ongeveer 40% van het oppervlakte staan. Door elke keer een wisselend patroon te maaien ontstaat er veel variatie in het grasland. De stukken die overgeslagen worden blijven in de winter staan en worden in het voorjaar pas weer gemaaid.

Jaarlijks wordt er gekeken welke dieren en planten voorkomen in de graslanden. Afhankelijk van deze inventarisaties wordt het maaiwerk aangepast. Zo kan op voedselarme gronden soms het beheer naar 1x per jaar maaien wat weer andere soorten geeft dan bij 2x maaien. Soortenarm grasland kan afhankelijk van het gebruik natuurvriendelijk gemaaid worden. Natuurlijk blijft hierbij opgaan dat er ook ruimte moet zijn voor recreatie. Voetbalveldjes, speeltuintjes e.d. zullen in de meeste gevallen gazon blijven. De randen van dergelijke terreinen kunnen vaak wel natuurvriendelijk beheerd worden en daarmee hoger gras en kruiden krijgen.

Waarom maaien?

Het komt soms vreemd over om te maaien voor de natuur want hiermee maai je bloemen en kruiden weg die in bloei staan. Toch is dit nodig juist voor de natuur. In de natuur zijn er grazers zoals runderen en herten die dit doen. Wij doen dit als het ware na met ons maaibeheer. Als we niets doen zou er overal bos ontstaan. Hoewel er niet aan te ontkomen is dat er bloemen in bloei gemaaid worden is dit voor het bermbeheer als geheel niet erg. Veel bloemen en planten komen er na weer op en kunnen opnieuw bloeien. Ook laten wij delen overstaan en laten wij maaisel kort liggen zodat er voldoende zaden overblijven.  

Geduld

In de bebouwde kom worden graslanden nu veelal als gazon onderhouden. Voor de natuur heeft het echter zeer weinig waarde. Door meer ecologisch maaibeheer toe te passen, krijgt de natuur betere kansen. Het ziet er echter anders uit en dat kan even wennen zijn. De nieuwe manier van maaien kan in uw ogen een wat slordig en onverzorgd beeld geven. Ook omdat soms bewust delen niet gemaaid worden om zo dieren een schuil- en broedplaats te geven. Het duurt een aantal jaar voordat deze manier van maaien een mooi resultaat laat zien. Naarmate de grond verschraalt ontstaan graslanden met meer soorten kruiden, grassen en bloemen. Afhankelijk van de grondsoort kan het wel 3 tot 15 jaar duren voordat er een soortenrijk grasland ontstaat.

Bermen in beeld

Om u een goed overzicht te geven van welk beheer wij waar toepassen kun u onderstaande viewer raadplegen. U ziet hier in hoofdlijnen ons beheer. Dit bestaat uit functionele bermen en ecologische bermen. Functionele bermen zijn bermen waar natuurwaarde beperkt is of beperkt haalbaar. Veel al gaat het om smallere stroken of om bermen met een nog beperkte soortenrijkdom. Hier is het beheer gewoonlijk 2x per jaar maaien en afvoeren (wat veelal ten goede komt voor de ontwikkeling van de soortenrijkdom). Bij de ecologische bermen is veel natuurwaarde. Hier gaan we in het onderhoud een stap verder door delen over te laten staan.

Regelmatig gestelde vragen

  •  Hoe wordt schade voorkomen aan de grond?

Rijsporen door machines moet voorkomen worden. Dit wordt o.a. gedaan door de juiste bandenspanning, juiste inzet van machines en niet maaien bij te nat weer.

  • Wanneer wordt er gemaaid?

Dit is afhankelijk van bloeitijden van planten, soorten samenstelling en van de functie van de grond. Een speelterrein wordt vaker gemaaid dan een berm of een natuurterrein. Hierdoor is geen exact maaitijdstip te noemen. Bij het maaien is niet te voorkomen dat een aantal planten in bloei gemaaid worden.

  • Hoe wordt overlast voorkomen?

Er wordt op reguliere werktijden gemaaid. Enige geluidhinder bv. met bosmaaien is echter niet te voorkomen.

  • Wordt er rekening gehouden met verkeersveiligheid?

Er zijn een aantal locaties waar het zicht voor het verkeer goed moet zijn. Op deze locaties maaien we eerder en/of vaker. Ook maaien we o.a. langs de meeste drukke wegen en bij fietspaden een meter langs de weg zodat grassen niet over de weg heen hangen.

  • Na het maaien zijn de grassen en kruiden niet kort gemaaid. Waarom is dit?

Er wordt op 10cm hoogte gemaaid. Zo sparen we de rozetten (van waar uit de blaadjes en bloemen komen) van de planten zodat deze sneller herstellen. In sommige gebieden laten we ook een deel van de planten staan zodat dieren in de winter een schuilplek hebben. Deze stukken worden in het voorjaar weer gemaaid.   

Maaien bij Lombardi