Kap- en snoeiwerk aan gemeentelijke bomen in Wageningen

Gemeente Wageningen heeft 23.141 bomen in beheer en onderhoud. Naast inspecties en snoeiwerk van deze bomen is het kappen van bomen op zeker moment noodzakelijk. Gemeente Wageningen is terughoudend met kap en probeert bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Op het moment dat bomen een veiligheidsrisico geven is echter een zwaardere snoeiingreep of kap niet te voorkomen. 

Veiligheidsinspecties bomen

Jaarlijks worden er inspecties gedaan aan gemeentelijke bomen om te bepalen of ze gezond zijn en/of snoei nodig hebben. Hier uit is in 2020 naar voren gekomen dat er ongeveer 1069 bomen zijn die een veiligheidsrisico vormen. Dat kan bijvoorbeeld een boom zijn die dood is maar bijvoorbeeld ook een boom zijn die een zware dode tak heeft maar verder nog een aantal jaren gezond en veilig kan blijven staan. Omdat het om ofwel kap ofwel een zwaardere snoeimaatregel gaat is een omgevingsvergunning (kapvergunning) noodzakelijk. 

1069 bomen lijkt veel maar dit valt mee kijkende naar het totale bomenaantal en is in feite onderdeel van het dagelijks beheer en onderhoud dat bij bomen komt kijken. Er is wel enige achterstand en ook spelen ziektes zoals essentaksterfte en de droogte periodes van de afgelopen jaren een zekere rol. 

Het gaat niet om de kap van 1069 bomen maar een gedeeltelijke kap en een gedeelte snoeimaatregelen waarbij we inschatten dat ongeveer een derde middels snoeimaatregelen behouden kan blijven.

Welke bomen worden gekapt en wanneer kan een boom behouden blijven

Op dit moment is niet exact aan te geven welke boom gekapt moet en welke behouden kan blijven. Veel bomen hebben een verminderde conditie waarbij soms het boombeeld snel kan verslechteren. Ook de huidige droogte speelt mee. Op het moment van uitvoering wordt bepaald welke boom veilig behouden kan blijven en welke niet meer levensvatbaar of veilig behouden kan blijven. 
In de omgevingsvergunningsaanvraag worden vakinhoudelijke gegevens toegevoegd waarmee wel een inschatting gemaakt kan worden. Een boom met een gebrek maar een levensverwachting van 5 jaar of meer zal eerder behouden kunnen blijven dan een boom met slechte conditie en veel gebreken. Omdat het om vrij technische informatie gaat geven wij u indien u dit wilt graag nadere uitleg.  

Aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente gaat de omgevingsvergunning aanvragen voor deze bomen omdat een veilige buitenruimte belangrijk is. 
Hoewel het dus om een omgevingsvergunning gaat is de intentie om daar waar veilig de bomen gehandhaafd kunnen worden dit gedaan wordt. Daar waar bomen gekapt worden proberen we zo veel mogelijk op de locatie of in de nabije omgeving nieuwe bomen te planten. 

Om welke bomen gaat het

De aanvraag zal per wijk gedaan worden zodat u goed na kan gaan om welke bomen het in uw omgeving gaat (de begrenzingen van de wijken zijn in de viewer aangegeven). Om voor u goed inzichtelijk te maken om welke bomen het gaat en u de basis informatie te geven over de bomen kunt u onderstaande viewer raadplegen. Als u op een boom klikt krijgt u aanvullende gegevens over de boom te zien. U kunt ook op adres zoeken zodat u meteen ziet om welke bomen in uw omgeving het gaat.  

Wanner gaan de snoei en kapmaatregelen plaatsvinden

Na het doorlopen van de omgevingsvergunning kunnen wij starten met het werk. Een exacte datum is hierdoor nog niet te geven omdat dit mede afhangt van eventuele bezwaren. Het voornemen is direct na het verlenen van de vergunning te starten met het werk onder voorbehoud van eventuele beperkingen door flora en faunawetgeving. Als er bijvoorbeeld dieren in de boom nestelen heeft dit vanzelfsprekend effect op de keuze van de maatregel en het tijdstip van uitvoering.