Leerplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nádat een kind 5 jaar is geworden. Dus als uw kind op 10 oktober 5 jaar wordt, dan is het leerplichtig vanaf de eerste schooldag in november. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden begeleid door het RMC.

Vrijstelling leerplicht

U - als gezaghebbende ouder(s) - kunt vrijstelling van leerplicht aanvragen:

 • als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland en staat ingeschreven in de gemeente Ede. Hiervoor heeft u een verklaring van het hoofd van de buitenlandse school waarin staat dat uw kind op de buitenlandse school is ingeschreven en deze regelmatig bezoekt. De verklaring mag in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld;
 • als uw kind vanwege lichamelijke of psychische klachten niet naar school kan gaan. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig en kan een onafhankelijke arts vragen om onderzoek te doen;
 • wanneer u bezwaar heeft tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt. Hiervoor moet u een schriftelijke verklaring afleggen bij de leerplicht ambtenaar.

U vraagt de vrijstelling van leerplicht voor het volgende leerjaar aan vóór 1 juli van het lopende leerjaar bij de leerplichtambtenaar.
Wanneer u een verlenging aan wilt vragen, dan doet u dat 8 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Extra verlof

Een kind mag niet buiten de schoolvakantie vrij nemen van school, tenzij daar een bijzondere reden voor is. Bijvoorbeeld:

 • religieuze feestdag.
 • huwelijk van uzelf of van naaste familieleden.
 • viering van een 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum of viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
 • begrafenis.

U moet hiervoor vrij vragen bij de directie van de school. Ook voor al uw andere vragen over verlof onder schooltijd kunt u terecht bij de schooldirectie. 

Zonder goede reden afwezig?

Als een kind zonder goede reden afwezig is van school, dan meldt de directie van de school dit bij de leerplichtambtenaar. Als het nodig is schakelt de leerplichtambtenaar jeugdhulp in. In een volgende stap kan hij/zij een (Halt) proces-verbaal opmaken als een kind niet naar school gaat.

Schorsing of verwijdering

De school kan een kind maximaal vijf schooldagen schorsen. De reden van de schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Wanneer het kind langer dan 1 dag geschorst wordt, moet de school dit schriftelijk melden bij de Inspectie van Onderwijs. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe u als ouder(s) bezwaar maakt tegen het besluit.

Wanneer uw kind in het voortgezet onderwijs geschorst is, mag het geen lessen volgen. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft van school. De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd met de leerling bespreekt.

Verwijderen van school
Een leerling kan niet zomaar van school worden verwijderd. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Voordat een school een leerling verwijdert moet de school, de ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht horen.
 • Het moet duidelijk zijn waarom het kind van school verwijderd wordt.
 • De school is verplicht om de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar in te lichten over het besluit tot verwijdering.
 • Tot slot moet duidelijk zijn op welke wijze ouders bezwaar kunnen maken tegen de verwijdering van hun zoon of dochter.

Een leerplichtig kind mag pas definitief van school verwijderd worden als het bevoegd gezag een andere school voor het kind gevonden heeft.

Voortijdig schoolverlaters (RMC)

Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en de school verlaat zonder een startkwalificatie word je beschouwd als een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie heb je als je een diploma hebt van:

 • HAVO of VWO
 • MBO Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), niveau 2 of 3 of 4;
 • MBO Beroepsopleidende leerweg (BOL), niveau 2 of 3 of 4

Wat is RMC?
RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten. Samen met gemeenten, scholen en andere partners probeert het RMC het voortijdig schoolverlaten in de regio terug te dringen. Zij werken samen op het terrein van onderwijs, arbeidstoeleiding en hulpverlening.

Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of een ander traject. Het RMC in de Vallei regio werkt voor de gemeenten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Meer informatie?
Ben je tussen 18 en 23 jaar en wil je informatie, advies of begeleiding van het RMC? Stuur dan een e-mail naar info@leerlingenvallei.nl met je contactgegevens of bel de regionale leerplicht- en RMC administratie op (0318) 53 89 40. Een consulent van het RMC neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op.

Contact met de leerplichtambtenaar

U kunt de leerplichtambtenaar bereiken via de centrale leerplicht- en RMC administratie via info@leerlingenvallei.nl of (0318) 53 89 40. Voor u eigen leerplichtambtenaar kunt u contact opnemen met dhr. H Sweers via telefoonnummer (0317) 49 28 09.

Klacht of conflict?

Heeft u een klacht over of een conflict met de school van uw kind? Neem dan eerst contact op met school zelf, bijvoorbeeld de mentor, studieloopbaanadviseur of de directeur.

Elke school heeft een klachtencommissie; daar kunt u uw klacht melden. Op de website of in de schoolgids van de school vindt u hierover meer informatie.

Komt u er met school niet uit of heeft u advies nodig, neem dan contact op met onze leerplichtambtenaar. Hij of zij kan een bemiddelende rol vervullen.

Landelijke meldpunten voor het melden van klachten over school zijn:

 • De Onderwijsinspectie
 • De Ombudslijn MBO
 • De site van de rijksoverheid
 • Steunpunt Passend Onderwijs
 • Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Externe Links