Duurzame energie

Windenergie

De gemeente Wageningen kiest vooralsnog niet voor plaatsing van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Wageningen wil klimaatneutraal zijn in 2030 en met windmolens kunnen grote stappen worden gezet om deze ambitie te realiseren. De gemeenteraad heeft daarom op 21 mei 2012 - bij de behandeling van de Routekaart naar klimaatneutraal - uitgesproken om te streven naar realisatie van windenergie in Wageningen. Vervolgens is gezocht naar geschikte locaties. De locatie die uit dat keuzeproces naar voren kwam, de locatie in de uiterwaarden nabij het havenkanaal, bleek niet acceptabel voor Rijkswaterstaat en viel daarom af.

 

Na het wegvallen van de  geschikte windmolenlocatie heeft herijking van het klimaatbeleid plaatsgevonden. Hierbij is onderzocht of Wageningen ook klimaatneutraal zou kunnen worden zonder windmolens in Wageningen. Uit het onderzoek bleek, dat dit inderdaad mogelijk is als zeer sterk wordt ingezet op zonne-energie, zowel zonne-energie op daken alsook grote zonneparken. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad op 28 september 2015 besloten het streven naar realisatie van windenergie in Wageningen los te laten en in plaats daarvan gekozen voor hogere doelstellingen op gebied van zonne-energie.

 

Bodemenergie

De gemeente heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van bodemwarmte. De conclusies is, dat voor Wageningen vooral de ondergrond tot een diepte van 175 meter geschikt is voor warmte en koude opslag. Binnen Wageningen wordt de bodem al langer gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen, zoals de gebouwen van de Wageningen Universiteit (WUR) en het NIOO op campus de Born. Ook bij woningbouw wordt bodemwarmte toegepast. Voor de nieuwbouwwijk Kortenoord is geen gasleiding aangelegd, maar wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte voor verwarming van de woningen via lage temperatuur verwarming. Ook wordt bodemwarmte gebruikt voor de warmwatervoorziening.

Biomassa

Met de regio zijn de mogelijkheden voor biomassa onderzocht. Hieruit is een aantal initiatieven gerealiseerd zoals de biomassacentrale in Ede waaraan de gemeente Wageningen snoeihout levert. Verpleeghuis Oranje Nassau's Oord heeft een houtgestookte ketel aangeschaft dit gevoed wordt door snoeihout uit hun eigen bos. Van GFT dat de gemeente inzamelt wordt ook duurzame energie gemaakt. Het GFT wordt namelijk vergist bij Twence in Enschede en hierdoor ontstaat biogas en compost. Het biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van woningen. De compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Het apart houden van GFT levert dus veel op.

 

Zonne-energie

Zonatlas

Met één klik zien of uw dak geschikt is voor zonne-energie? Hier heeft Wageningen een slimme tool voor: de digitale zonatlas. Op deze interactieve website kunt u met één muisklik zien of uw Wageningse dak geschikt is voor zonne-energie.

De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen de gemeente de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie.  Inwoners en bedrijven kunnen heel eenvoudig zien wat de hoeveelheid zonnestraling op hun dak is, wat de zonne-energieopbrengst in kWh is, wat de geschatte kosten hier van zijn en wat de terugverdientijd is. Men hoeft zelf geen gegevens in te vullen, alle benodigde gegevens zijn reeds door de zonatlas in kaart gebracht. De zonatlas is bovendien interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen, een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling en de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie wordt een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking gegeven.

Vergunning en leges zonne-energie

Zonnepanelen en zonnecollectoren op daken kunt u in het algemeen zonder vergunning en dus zonder bijkomende gemeentelijke kosten (leges) plaatsen. Wel vergunningsplichtige zonne-energiesystemen zijn onder andere zonneparken en kleine veldsystemen. Vergunningplichtig zijn ook zonnepanelen op monumenten en zonnepanelen aan gevels. De gemeentelijke legesverordening is per 1 januari 2016 op dit punt aangepast om zonne-energie te stimuleren. 

Vergunningplichtige kleine systemen op eigen terrein en voor eigen gebruik tot een maximum van 15 kWp zijn geheel legesvrij. Dit is bij ongeveer 50 à 60 panelen. Voor overige vergunningsplichtige zonne-energiesystemen is 50% vrijstelling van de kosten tot een maximum van €10.000. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer uitstel van betaling tot de aanvang van de bouw. Als het systeem uiteindelijk niet wordt geplaatst, als bijvoorbeeld de vergunning of de financiering niet rondkomt, hoeven de initiatiefnemers de kosten niet te betalen.

De vergunningsplicht blijft wel bestaan, inclusief de benodigde toetsing door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de verplichting tot het uitvoeren van eventuele benodigde onderzoeken in het kader van de vergunningaanvraag.

 

Uitgelicht