Zonneparken

Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We willen dan ook graag meewerken aan initiatieven voor de opwek van duurzame energie.

Nu al ontwikkelen

Gezien de grote urgentie van het klimaatprobleem kan de ontwikkeling van zonneparken niet stilliggen. Het is van belang dat er nu al zonneparken ontwikkeld worden. Het college van B&W heeft daarom voorlopige criteria en randvoorwaarden vastgesteld voor mogelijke locaties. De criteria en randvoorwaarden zijn voorlopig totdat de gemeente definitief weet voor hoeveel zonneparken en windmolens ze aan de lat staat. Dit is bekend, zodra de regionale opgave voor de regio FoodValley is verdeeld over de gemeenten. Deze opgave voor de regio krijgt een verplichtend karakter in het kader van het landelijk Klimaatakkoord.

Landelijk klimaatakkoord

De klimaatneutrale ambitie houdt onder meer in dat alle gebruikte energie vanaf die datum duurzaam opgewekt wordt. Met alleen het plaatsen van zonnepanelen op alle geschikte daken van woningen en bedrijven wordt dit doel niet bereikt. Om volledig klimaatneutraal te worden, is onder andere de aanleg van zogenaamde zonneparken nodig, volgens onze huidige berekening 36 hectare. Het is waarschijnlijk dat er als gevolg van het landelijke klimaatakkoord ook windmolens nodig zijn en dat dit benodigde oppervlak aan zonneparken nog groter wordt. De gemeente wil dan samen met inwoners en organisaties in de stad bekijken hoe en waar deze windmolens en zonneparken het best geplaatst kunnen worden.

Waar mogen zonneparken komen?

Voor de beoordeling waar in Wageningen zonneparken mogen komen, sluit het college van B&W voorlopig aan bij de omgevingsvisie van de provincie Gelderland.

 

Uitzondering: i.h.k.v. het project ‘Versterking Grebbedijk’ zijn zonneparken mogelijk (rood gebied)

 

Voorlopige criteria en randvoorwaarden

Om de meest kwetsbare gebieden te beschermen en ervoor te zorgen dat er bij zonneparken veel aandacht wordt besteed aan landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en omwonenden, zijn de volgende voorlopige criteria en randvoorwaarden vastgesteld:
• Versterking van landschappelijke kwaliteit
• Versterking van de biodiversiteit
• Maximaal draagvlak door:
• Communicatieplan/goed betrekken omwonenden bij planvorming
• Tegemoet komen aan redelijke wensen omwonenden
• Redelijke financiële tegemoetkoming, tegemoetkoming in natura en/of mogelijkheid tot financiële participatie
• Revenuen van het park komen deels ten goede aan de lokale gemeenschap
Het college neemt een principebesluit. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om in te stemmen met een plan.


Zonnepark Haarweg

Het eerste zonnepark van Wageningen is gepland aan de Haarwegen is een initiatief van grondeigenaar WUR en ontwikkelaar LCEnergy. Het Bestemmingsplan is op 10 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Als het zonnepark gerealiseerd wordt kunnen omwonenden, maar ook andere Wageningers, financieel participeren in het zonnepark. Momenteel loopt er een procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het zonnepark.

Wilt u meer weten over dit plan? Ga dan naar de website Ruimtelijkeplannen.nl.