Wageningen Klimaatneutraal

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarvoor gelden de volgende doelstellingen en uitgangspunten.

Doelstellingen (t.o.v. 2008) voor gas en elektriciteit

•50% energiebesparing
•25% opwekking duurzame energie
            16 % dakgebonden zonne-energie
              6 %  niet dakgebonden zonne-energie
              3 %  overig

•25 % inkoop duurzame energie

Doelstellingen uitstoot voertuigbrandstoffen
60 %  uitstootreductie in 2030
100 % uitstootreductie in 2050

Uitgangspunten
• Actorenbenadering. We gaan uit van Wageningen als een sociale eenheid (verzameling actoren) en niet als een geografische eenheid (het grondgebied). Als alle Wageningse huishoudens en bedrijven gemiddeld klimaatneutraal zijn, is Wageningen klimaatneutraal. Dus ook autokilometers buiten Wageningen tellen mee, maar ook de windmolens van de WUR is Lelystad.
• Indirecte emissies. Dat is de klimaatimpact van de producten en diensten die we kopen (o.a. voeding, bouwmaterialen). We werken eraan om deze te verminderen, maar rekenen deze niet mee. Dat zou ook praktisch onmogelijk zijn.

Klimaatplan 2017-2021

De Routekaart wordt uitgewerkt in 4-jaarlijkse klimaatplannen. Het huidige Klimaatplan 2017-2021 is opgesteld samen met stakeholders is de stad. Bedrijven, instellingen en organisaties kunnen zich aansluiten als klimaatpartner. Bekijk hier het klimaatplan en de huidige klimaatpartners. De lopende projecten vindt u hier.

Klimaatakkoord en regionale energie strategie

In Nederland hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Hierin staat dat we in 2020 voor 35 TWh aan duurzame energie (zonneparken en windmolens) moeten opwekken. Dit komt ongeveer overeen met 4000 windmolens en 10.000 hectare zonneveld. Maar waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar? Dat is een grote opgave. Die houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werkt de Regio Foodvalley (waaronder Wageningen valt) net als 29e andere energieregio's in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. We maken de RES samen met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden. Kijk voor meer informatie op de website van de RES FoodValley.