Bezwaar maken belastingen

Bent u het niet eens met een besluit? Stuur dan een bezwaarschrift. In een bezwaarschrift zet u het volgende :

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven
  • de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft opgesteld en een vertaling voor een goede afhandeling nodig is, moet u zelf voor een vertaling zorgen.

Als u bezwaar maakt kunt u dat ook door iemand anders laten doen, iemand die u heeft gemachtigd om dit voor u te doen. Dit kan een advocaat zijn, maar dat hoeft niet. Ook kunt u zelf namens iemand anders een bezwaarschrift indienen. U moet dan wel een machtiging van deze perso(o)n(en) meesturen als u het bezwaarschrift indient.

Termijnen

De afdoeningstermijn van uw bezwaarschrift hangt af van de datum wanneer het WOZ bezwaar is ingediend:

  • Is het WOZ bezwaar ingediend op 1 januari t/m 19 november, dan moet uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar een uitspraak aan u verzonden zijn. 
  • Is het WOZ bezwaar ingediend van 20 november t/m 31 december, dan moet binnen een periode van 6 weken een uitspraak verzonden zijn. 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om de afdoeningstermijn van een bezwaarschrift éénmaal met een periode van zes weken te verlengen. Als dit gebeurt krijgt u daarvan schriftelijk bericht. 

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing op uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan. 

Let op: het indienen van bezwaar betekent niet dat het gemeentelijke besluit wordt opgeschort. Het besluit is gewoon rechtsgeldig.

Wetten

De wetten die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7, de Gemeentewet en de algemene Wet inzake Rijksbelastingen.  In hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht is alles geregeld over het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank. Al deze regelgeving vindt u op www.overheid.nl.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Een bezwaarschrift kan zowel door een burger (particulier) als door een bedrijf of instelling (stichting e.d.) worden ingediend. Voor het indienen van een bezwaarschrift is het nodig dat u belanghebbende bent. De belanghebbende is de persoon aan wie de belastingaanslag is gericht.

Redenen van bezwaar

U moet in uw bezwaarschrift aangeven waarom u bezwaar maakt. U kunt ook bezwaar maken zonder dat u de redenen van bezwaar aangeeft, dit heet een pro-forma bezwaarschrift. U moet de redenen echter dan wel aanvullen. U krijgt van de gemeente dan een brief waarin een termijn wordt aangegeven waarbinnen u de redenen van bezwaar moet hebben aangevuld.

Op tijd indienen

Het bezwaarschrift moet op tijd zijn ingediend, dat wil zeggen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Als u niet aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan kan dit er toe leiden dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard, dat wil zeggen dat het niet in behandeling wordt genomen en het dus niet meer inhoudelijk wordt beoordeeld.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos. Als u zelf kosten maakt bij het indienen van een bezwaarschrift dan kunt u deze tot een bepaalde hoogte terugkrijgen. Dit geldt alleen als u in de bezwarenprocedure gelijk krijgt en de gemeente verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld met het vaststellen van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt.