Inkoop en aanbestedingen

De gemeente heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgelegd in het document Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Dit beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Het beschrijft op transparante wijze hoe de gemeente Wageningen de doelstellingen op inkoop- en aanbestedingsgebied verwezenlijkt en op welke manier zij inkooptaken uitvoert.

Groslijsten

De gemeente Wageningen gaat met ingang van 01 juli 2021 werken met groslijsten, hier kunt u lezen wat dit inhoud en hoe het werkt.

Groslijstsystematiek bij het werken en diensten
De groslijstsystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen en in die zin een aanvulling op het vigerende inkoopbeleid.

Met betrekking tot de uitvoering van de groslijstsystematiek werken wij samen met de ondersteunende organisatie Qfact (voorheen EMVI-prestatiemeting)

De systematiek groslijsten is vanaf 01 juli 2021 voorlopig alleen van toepassing op overheidsopdrachten zoals hieronder in het overzicht is aangegeven. Uitbreidingen met nieuwe Groslijsten zullen tijdig bekend worden gemaakt, waarna aanmeldingen mogelijk zijn. Op het moment van schrijven zijn de volgende lijsten opengesteld voor aanmelding:

Riolering:

 • vrij verval ( aanleg en onderhoud)
 • technische installaties voor drukriool ( aanleg en onderhoud)
 • relinen van bestaand riool
 • reinigen en inspecteren

Cementgebonden (element-)verharding

 • reconstructie, aanleg en onderhoud (element-) verharding, ook zijnde gebakken materiaal

Asfalt

 • reconstructie, aanleg en onderhoud

Groen Heesters

 • reconstructie, aanleg en onderhoud

Groen Bomen

 • aanleg en onderhoud, incl. verwijderen.

Civieltechnische kunstwerken en kleine waterbouwkundige constructies

 • Aanleg en onderhoud incl. reiniging

Onderhoud Watergangen,

 • Maaien, baggeren en kroos ruimen

Speelvoorzieningen

 • Aanleg, keuring en onderhoud incl. reiniging

Sportvelden

 • Aanleg en onderhoud, incl. reconstructie

Verkeersregelinstallaties, incl. aanverwante verkeerstechnische installaties in de openbare ruimte

 • Aanleg, onderhoud en reconstructie

Ingenieursdiensten (met onderstaande interessegebieden):

- Civiel, incl. bestekvoorbereiding, tekenen

- Verkeerskundig

- Riolering en waterhuishouding

- Landmeetkundig

- Geotechnisch

- Geohydrologisch

- Milieutechnisch, incl geluidsmeting

- Ecologisch

- Bouwkundige vooropnames

-Onderzoek naar Ontplofbare oorlogsresten

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanmelden voor een groslijst via https://app.emviprestatiemeting.nl/. Indien een ondernemer zich bij Losser aanmeldt, is deze automatisch voor alle vier gemeente aangemeld. 
Een ondernemer kan zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst dient de ondernemer te voldoen aan de gestelde eisen en daarvoor de benodigde bewijsstukken te overleggen, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) die via de volgende UEA link is te downloaden. De ondernemer, die zich heeft aangemeld voor een groslijst, dient zelf zijn gegevens actueel te houden.

In het document Notitie selectiemethode voor onderhands aanbesteden van werken en ingenieursdiensten vindt u nadere informatie over de toegepaste systematiek en gestelde eisen.

Bij vragen over het proces, aanmelden en registreren kunt u mailen naar helpdesk@emviprestatiemeting.nl, tijdens kantooruren worden normaal gesproken de vragen binnen 2 uur opgepakt.

Zorgaanbieder

Bent u zorgaanbieder op het gebied van WMO en/of Jeugdzorg dan kunt u zich aanmelden voor een contract via de regionale organisatie Regio Centraal Gelderland . Voor de periode 2017-2020 is de zorg met betrekking tot het sociaal domein aanbesteed via het regionaal samenwerkingsverband Regio Centraal Gelderland. Hier doet  Wageningen ook aan mee. Regio Centraal Gelderland heeft de inkoop digitaal ondergebracht via het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S). U kunt uzelf dan inschrijven op één of meerdere zorgproducten die onder bepaalde percelen vallen. Daarnaast kunt u per gemeente aangeven of u betreffende zorg wilt leveren. Meer informatie vindt u op de pagina Inkoop zorg van het Startpunt Wageningen.