Alcohol schenken in horecabedrijven

De gemeente verstrekt drank- en horecavergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt. 

Drank en horecavergunning, voor wie? 

 • Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • Slijterijen

Alcohol schenken in het kader van activiteiten van: 

 • Recreatieve aard
 • Sportieve aard 
 • Sociaal- culturele aard
 • Educatieve aard 
 • Levensbeschouwelijke aard
 • Godsdienstige aard 

U moet een vergunning aanvragen als:

 • U een zaak wilt starten of overnemen
 • Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt
 • De inrichting bouwtechnisch wijzigt
 • De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag. Als u die kosten wilt weten kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@wageningen.nl.

Aanvragen

Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren voor een drank- en horecavergunning:

Geldigheid

De geldingsduur van de vergunning is onbeperkt, tenzij er wijzigingen optreden. De vergunning is locatie- en naamsgebonden. U kunt deze dan ook niet doorgeven aan iemand anders.

Eisen aan het pand

Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt moet voldoen aan inrichtingseisen. Er zijn inrichtingseisen ten aanzien van: hoogte, oppervlakte, ventilatie, de aanwezigheid van toiletten. Soms heeft u ook andere vergunningen nodig als u een drank- en horecavergunning aanvraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning op het gebied van:

 • Monumenten
 • Bouwen en slopen
 • Milieu.

Paracommerciële instellingen

De Drank- en Horecawet maakt voor paracommerciële instellingen een onderscheid in de voorwaarden. Hiervoor geldt dat tijdens de uren dat de instelling alcohol schenkt:

 • dan wel een op de vergunning genoemde leidinggevende aanwezig is
 • dan wel een vrijwilliger aanwezig is die bardienst draait

Deze vrijwilliger hoeft geen bewijsstuk van een Verklaring Sociale Hygiëne te hebben. Wel is het noodzakelijk dat de vrijwilliger een cursus ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ heeft gevolgd. Voor het verkrijgen van een vergunning dient u een compleet ingevuld aanvraagformulier in te dienen. 

Benodigde documenten

         Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
         Voor de aanvrager en alle overige leidinggevenden een ingevuld en ondertekend formulier Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting.
         Plattegrond en/of bouwtekening van het pand waarin het bedrijf gevestigd is. Op de plattegrond zijn onder meer de indeling van de inrichting en de oppervlakte van de verblijfsruimten (inclusief terras plattegrond) aangegeven (schaal 1:100).
         Gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie in de inrichting. Brief van de installateur met de gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie, een ventilatierapport en een tekening waar de mechanische ventilatie in het pand loopt.
         Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van aanvrager.
         Kopie paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen van alle overige leidinggevenden (leeftijd minimaal 21 jaar). 
         Kopie verklaring sociale hygiëne
         Kopie van geldige arbeidsovereenkomsten (voorzien van handtekeningen).
         Kopie huur-, pacht- of koopovereenkomst of eigendomsakte van het perceel.
         Bibobaanvraagformulier (uitwerking na de informatie over de dhw vereisten).

BIBOB formulier
De hieronder aangegeven stukken moet u aanleveren, tenzij de vraag niet op u van toepassing is. (U huurt bijvoorbeeld het pand. Dan is het derde vakje niet van toepassing) voor u. Zonodig kan door ons om aanvullende gegevens worden gevraagd.
Veel van deze gegevens kunt u via uw accountant krijgen.
         Ingevuld en ondertekend bibobaanvraagformulier
         Toestemming van de eigenaar van het pand indien er sprake is van onderverhuur
         Kopie van de eindafrekening van de notaris bij aankoop van het pand
         Kopie met betrekking tot het exploiteren van het pand (bijvoorbeeld indeplaatsstelling, koopovereenkomst, goodwill, inventaris)
         Voeg uw werkgevers en loon/salarisstrook toe als u de afgelopen drie jaar in loondienst werkte
         Indien u de afgelopen drie jaar niet in loondienst werkte, moet u aangeven hoe u in uw levensonderhoud voorzag
         Hoe wordt de onderneming gefinancierd, geldlening/krediet, bank/particulier
         Geef een overzicht van de instelling(en)/particulier(en) van wie u het geld geleend heeft en welk bedrag
         Per instelling (bank) een ondertekende en gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris
         Per particuliere financier (bijvoorbeeld familie) een onderhands contract met de financier (origineel laten zien)
         Kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen op uw rekening zijn gestort
         Kopieën idbewijs van de personen die een bedrag hebben geleend
         Kopie van het ondernemersplan
         Kopie van de beginbalans
         Kopie van een tussenbalans of de kwartaalcijfers
         Kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming
         Bij schenking een door een notaris gewaarmerkte boedelverdeling of schenkingsakte of gelijkwaardig document
         Bewijsstukken ten aanzien van de financiering van de inrichting (bijvoorbeeld financieringscontract met een brouwerij)
         Belastingaangifte afgelopen jaar
         Verklaring omtrent betalingsgedrag van de belastingdienst
         Sofinummers/bsnnummers

Het kan zijn dat wij meer rinformatie nodig hebben tijdens de behandeling van de aanvraag op grond van de wet Bibob. In dat geval benaderen wij u daarvoor.

Paracommerciële instellingen

Op de aanvraag van een paracommerciële instelling zijn twee leidinggevenden voldoende. Verder dient u aan te leveren:

 • een vastgesteld bestuursreglement
 • een overzicht van barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd

Procedure

Wanneer u een vergunning heeft aangevraagd, ontvangt u hier een bevestiging van. Voor het behandelen van de aanvraag staat een wettelijke of redelijke termijn van drie maanden. Binnen deze termijn beoordeelt de behandelaar uw aanvraag en wint informatie in bij adviesinstanties. Daarop neemt de gemeente een beslissing. 

Bij een positief besluit stuurt de behandelaar u de drank- en horecavergunning toe. Indien de behandelaar het voornemen heeft  om uw aanvraag te weigeren, nodigt hij of zij u uit voor een zienswijze-gesprek. Hierna volgt alsnog een besluit op uw aanvraag.

Contact

Gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, gemeente@wageningen.nl