Verslag profielschetsvergadering gemeenteraad Wageningen

Bijzondere raadsvergadering

Woordelijk verslag van de politieke avond, d.d. 24 november 2020

Locatie : Raadszaal, stadhuis Wageningen, Markt 22,

Voorzitter : Geert van Rumund

Griffier : Ellen Speet

Aanwezig : Erik Jan Bijleveld (GroenLinks), Marisabel Pardo (GroenLinks), Merel Tieland (GroenLinks), Guido van Vulpen (GroenLinks), Rosanne Groot (GroenLinks), Wim Haver (GroenLinks), Klaas de Weerd (Stadspartij), Marike van der Leeden (Stadspartij), Wilko Karel (Stadspartij), Lara Minnaard (Stadspartij), Laura Kaper (D66), Micha Snijder (D66), Jan-Willem Lammers (D66), Machteld Vos de Wael (D66), Esther Koenders (VVD), Bart Rozemeijer (VVD), Jan Willem Kamerman (PvdA), Petra van Amersfoort (PvdA), Mark Reijerman (Connect Wageningen), Romy Stijsiger (Connect Wageningen), Monique Heger (ChristenUnie), Jan Dijkstra (CDA) en Moomin Ait-Imchi (SP).

Anne Janssen, Peter de Haan en Maud Hulshof (college)

Gast : De heer J. Berends (commissaris van de Koning, provincie Gelderland) mevrouw M. de Lange (medewerker kabinet, provincie Gelderland)

Afwezig : Rien Bor (Stadspartij), Paul Toxopeus (D66) en Leo Bosland (college)

1. Opening

Burgemeester Van Rumund:

Dames en heren, van de griffier heb ik te horen gekregen dat iedereen die er had kunnen zijn, er is. Hartelijk welkom bij deze bijzondere vergadering van de raad van de gemeente Wageningen. We beginnen deze bijeenkomst zoals gebruikelijk met een kort moment van stilte.

Dank u wel, ik wens u een hele vruchtbare raadsvergadering toe. Het is een bijzondere vergadering waar ik heel in het bijzonder onze commissaris van de Koning, de heer John Berends welkom wil heten en de chef kabinet, of is het medewerker, maar mevrouw Marieke de Lange die zich net gepromoveerd voelde tot chef, en dat is altijd een heel mooi moment.

Ik heb een bericht van verhindering van de heer Bor. Hij heeft aangegeven dat hij tot de risicogroep behoort als het gaat om Corona. Dat betekent dat hij als voorzitter van de vertrouwenscommissie hier vanavond niet is, maar hij wordt heel goed voorbereid, vervangen door mevrouw Tieland. Ook om verkoudheidsredenen is de heer Toxopeus afwezig en wethouder Bosland heeft zich afgemeld voor vanavond.

Er staat een katheder maar die is slechts in gebruik te nemen door diegenen die niet aan deze tafel zitten. Het is een raadsvergadering dus als u het woord wilt voeren dan kan dat natuurlijk altijd. Dan is voor u de katheder, degenen die aan tafel zitten doen het gewoon vanaf de zitplaats.

We hebben zoals de vorige keren ook met Henk van de Beek weer een Corona-watcher. Hij ziet er op toe dat wij ons zo goed mogelijk aan de regels houden. Ik moet zelfs zeggen dat ik het heel erg fijn vind om gewoon weer even in dit gezelschap te verkeren en niet alleen naar een schermpje te hoeven kijken, ondanks het feit dat ik sinds kort een computerbril heb.

Dat is de opening.

2. Vaststelling van de agenda

De vaststelling van de agenda is eigenlijk geen punt want we weten heel goed waar we vandaag voor aanwezig zijn, dat is agendapunt 3, de profielschets van de burgemeester.

 

3. Profielschets burgemeester

Er zal eerst door de plaatsvervangend voorzitter van de vertrouwenscommissie in oprichting, mevrouw Tieland een toelichting gegeven worden op de conceptprofielschets en de werkwijze van de commissie. Daarna overhandigt zij de conceptprofielschets aan de commissaris. Daarna krijgt de commissaris het woord en hij zal ingaan op wat de bedoeling is van zijn aanwezigheid vanavond en het verloop schetsen van de verdere procedure, van het verdere proces, om te komen tot een nieuwe burgemeester van Wageningen. Daarna zal hij u, als raadsleden, gaan bevragen over de profielschets waardoor deze verder wordt ingekleurd door de verschillende fracties als daar behoefte aan is. Tot slot gaan we over tot besluitvorming van de profielschets.

Er wordt van dit gebeuren een woordelijk verslag gemaakt en dat verslag is net als de profielschets zelf beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in deze vacature.

Mevrouw Tieland, mag ik u het woord geven.

Mevrouw Tieland:

Hartelijk dank voorzitter. Goedenavond allen en in het bijzonder de heer Berends. Het is lange tijd geleden dat we elkaar in deze setting hebben getroffen en het voelt enigszins onwennig moet ik zeggen. Zeker als plaatsvervangend voorzitter, nu de voorzitter van de vertrouwenscommissie zelf niet aanwezig is. Zoals net benoemd is de heer Bor afwezig om zijn eigen gezondheid te beschermen en die van zijn vrouw. Ook deze gemeenteraad heeft besloten om in deze tijd niet fysiek met elkaar te vergaderen vanwege de eigen gezondheid en het verkeerde signaal naar de stad. Het is spijtig dat ik het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie vanavond moet overnemen, aan de andere kant ben ik ook erg vereerd.

Voor het verloop van het verdere proces wil ik dan ook de commissaris van de Koning vragen om mee te denken over hoe we gehoor kunnen geven aan de wens van de raad om niet fysiek bij elkaar te komen in deze Coronaperiode.

Nu zal ik een paar woorden wijden aan het proces en de werkwijze van de commissie. Daarna zal ik een korte toelichting geven op de profielschets. De vertrouwenscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van alle partijen uit de gemeenteraad van Wageningen. Hierbij is natuurlijk de griffie ondersteunend en heeft wethouder De Haan een adviserende rol vanuit het college. We zijn afgelopen maart voor het eerst bij elkaar gekomen ter voorbereiding op de profielschets van de nieuwe burgemeester. We hebben gesproken over het proces, de consultatie van derden en over de participatie van de stad. Vooral dit laatste was voor ons belangrijk waarbij inwoners de kans hebben gekregen om mee te denken, hun wensen kenbaar te maken en indirect ook mee te werken aan deze profielschets.

Het is niet voor niets dat er in de profielschets quotes van inwoners terugkomen, net als de uitkomsten van de digitale enquête. Tevens was er tijdens deze eerste bijeenkomst een gedeeld gevoel dat we dit proces echt heel zorgvuldig willen doorlopen en ook echt heel erg goed willen doen. We willen recht doen aan de inbreng van de stad, van de verschillende fracties en aan de belangrijke positie van het ambt van burgemeester van onze mooie stad Wageningen. Er is besloten om de schrijfsessies van de profielschets te laten begeleiden door bureau Necker van Naem. De voorliggende profielschets is tevens voorgelegd aan het college met de mogelijkheid wensen en bedenkingen mee te geven. Deze waren er niet. Wat er nu ligt zou ik eigenlijk willen duiden als een gezamenlijk proces waarbij er recht is gedaan aan een ieders inbreng. Het is een evenwichtig profiel waarbij we hopen dat alle geschikte kandidaten zich aangemoedigd voelen om te solliciteren. Het profiel is het eindresultaat van een goede samenwerking tussen stad en bestuur. Het is ook een beginpunt, het begin van de zoektocht naar de geschikte persoon voor Wageningen om dit ambt te vervullen. En gezien de staat van dienst van onze huidige burgemeester staan we voor een uitdagende klus.

En nu verder over de inhoud van het profiel. Wageningen is een eigenzinnige gemeente, zeg ik met enige trots. Een stad qua omvang en karakter, qua ligging en diversiteit, er is eigenlijk geen stad die te vergelijken is met Wageningen. De Wageningse bevolking is een diverse mix van families die hier al generaties wonen en mensen die door studie of door werk naar Wageningen toe zijn gekomen. Allen hebben Wageningen in hun hart gesloten. Het is een levendige stad en onze diversiteit is een verrijking. We staan landelijk bekend als stad der bevrijding. Los van de Nationale Herdenking is vrijheid voor Wageningen een zeer belangrijk goed. Internationaal staat Wageningen bekend als The city of life sciences en voor anderen staan we juist weer bekend om de cultuurhistorische waarde van de stad of om ons schitterende buitengebied. De ligging van Wageningen tussen de twee bergen, met de geliefde binnenstad, met de uiterwaarden, het Binnenveld en de uitlopers van de Veluwe is uniek.

We zoeken een persoon die luistert naar wat er speelt in de stad, die invoelend is en zich de taal van alle inwoners gemakkelijk eigen maakt. Een persoon die een duurzame relatie met de stad aangaat en echt ontzettend veel zin heeft om de armen uit de mouwen te steken voor een nog mooier Wageningen. Naar buiten toe geeft deze persoon de stad ook een stevig profiel, regionaal, nationaal, internationaal. Een persoon die op een constructieve manier luid en duidelijk uitdraagt wat wij als vooruitstrevende gemeente te bieden hebben.

Ik wil dan ook heel graag afsluiten met een passende quote die ook is opgenomen in de profielschets: “De nieuwe burgemeester van Wageningen is empathisch, betrokken en verbindend maar ook besluitvaardig”. Ik wil iedereen bedanken voor de inbreng, zeker ook de mensen thuis, en voor het werk dat is verzet om tot deze profielschets te komen. Wij als gemeenteraad bieden met trots de profielschets aan, aan de commissaris van de Koning, de heer Berends.

[Overhandiging profielschets]

De heer Berends:

Dank u wel. We zitten in ongewisse tijden en ik hoorde zo-even van mevrouw Tieland dat dit de eerste keer is dat u fysiek bij elkaar komt. In ieder geval in deze context. Maar het is voor vele, zo niet alle gemeenten in ons land, zeker voor het democratisch bestel, zoeken naar enerzijds de continuering van hetgeen wat we zo belangrijk vinden, democratisch met elkaar de vergaderingen voeren en aan de andere kant ook, met inachtneming van alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Op de manier zoals u dat nu doet, met respect zeg ik dat, is het helemaal correct, met anderhalve meter, staan en lopen met mondkapje om en zo. Ik kan u zeggen dat ik vanochtend de eer had om bij onze Koning te zijn op paleis Noordeinde en daar was het allemaal ook keurig netjes zoals we het horen te doen met elkaar. En dan toch ook de stappen te zetten die nodig zijn, ook in dit hele belangrijke proces, de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Ik deel het compliment dat u aan de zittend burgemeester geeft, dat het best wel een taak zal zijn om meneer van Rumund 3.0 of 4.0 te vinden. We zullen ons best in ieder geval gaan doen.

Voordat ik op de profielschets sec in ga, ga ik iets aangeven over de procedure en u (mevrouw Tieland) refereerde daar bij uw eerste twee zinnen al direct aan. Dit proces Coronaproof met elkaar doorlopen.

Laat ik daar mee beginnen. Menigeen zal gaan solliciteren, dat durf ik nu al wel te zeggen, ik heb nog geen voorinformatie, dat begrijpt u. Als de vacature uitgaat zal menigeen gaan solliciteren en dan is het wel zo dat ik de sollicitanten in principe fysiek ontvang. Het is zelfs mogelijk om dat digitaal te doen maar in principe is het voorschrift om dat fysiek te doen. Dat gebeurt allemaal keurig op afstand. Het is een prominente functie waar we het over hebben en dan is het altijd prettig om iemand recht in de ogen te kunnen kijken en daar ook een gevoel bij te krijgen. U weet nu ook als geen ander hoe lastig het is om dat digitaal te doen. Ik heb gesprekken gehad met vertrouwenscommissies die niet allemaal fysiek waren en combinaties van digitaal en fysiek. Daar is met ons over te praten en dat zal allemaal via het kabinet van mij gaan lopen. Via de griffier zult u met ons contact hebben over waar u zich ook het beste bij voelt. Er zijn dus meerdere mogelijkheden. Uiteindelijk zult u fysiek met de kandidaat mogelijk ook het gesprek willen voeren. Dat even over hoe we in deze ongewisse tijden toch Coronaproof met elkaar dit traject kunnen doorlopen. In nauw contact met elkaar.

Na vandaag zal in ieder geval aankomende vrijdag de vacature uitgaan. Dat betekent dat deze gepubliceerd wordt vanuit BZK. Dat zal in verschillende media plaatsvinden als VNG-magazine en Binnenlands Bestuur. Kortom, dat zal spoorslags gebeuren en daarna zullen we de vacature drie weken openstellen. Er wordt dus binnen drie weken gereageerd. Er kan wel eens iets gebeuren maar dit is de termijn die wij altijd aanhouden en die termijn is vaak ook lang genoeg om de juiste kandidaten binnen te krijgen. Diegenen die willen, houden dat wel in de gaten, neemt u dat maar van mij aan.

Deze uitzending zal bij Statenlive terug te zien zijn en kandidaten kijken eigenlijk altijd wel naar deze uitzending omdat ze bijzonder geïnteresseerd zijn in wat ik u straks ga vragen. Kandidaten geven daarmee sowieso al blijk van interesse, ze horen wat het hoogste orgaan op de vragen die ik u zal gaan stellen zal gaan antwoorden. De sollicitatiebrief zal aan Zijne Majesteit de Koning worden gericht, geadresseerd aan mij, de commissaris in de provincie Gelderland, via kabinet@gelderland.nl.

Het is belangrijk om te vermelden dat er justitiële inlichtingen worden opgevraagd van de kandidaten. Ten tweede, ondergetekende zal ook, als er buiten deze provincie gesolliciteerd wordt door kandidaten, inlichtingen krijgen van de provincie waar de betreffende kandidaat vandaan komt. De commissarissen van de Koning in dit land hebben daar nauw contact over, wat dat betreft is ons land ook klein. U weet van de woonplaatsvereiste die uiteindelijk geldt voor de burgemeester. Als de vertrouwenscommissie bij mij op bezoek komt wordt de lijst van alle sollicitanten en bevindingen doorgenomen met de gehele vertrouwenscommissie. Dus u krijgt alle sollicitanten te zien. Ik maak daar dan een selectie uit, ik kan nog niet zeggen hoeveel precies. De ervaring leert dat dat er om en nabij de 8 tot 10 kunnen zijn. Vanuit mijn specifieke rol in deze zal ik primair uitgaan van geschikte, benoembare kandidaten. Daarbij houd ik rekening met de profielschets, dat is de couleur locale. Uiteindelijk leg ik de lijst met kandidaten aan u voor en dan spreken wij daar met elkaar over, als vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters en het is aan u te bepalen of u daar al dan niet adviseurs, de griffier, de gemeentesecretaris of een wethouder aan toevoegt. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, het is aan u om te bepalen, maar in ieder geval de fractievoorzitters en de griffier.

Als u uiteindelijk zo ver bent met het voorstellen van de kandidaten worden er twee kandidaten in een besloten raadsvergadering aan de raad voorgesteld, een nummer 1 en een nummer 2. De nummer 1 is ook de nummer 1. Kandidaat nummer 1 zal vervolgens verder worden gescreend door de AIVD maar ook door de Belastingdienst. Er vindt dus een fiscaal onderzoek plaats. De mogelijkheid voor het laten uitvoeren van een assessment is aanwezig en dit zal ook in de vacaturetekst komen te staan van BZK. Het is geheel aan de vertrouwenscommissie of u daar gebruik van wilt maken. Het laatste wat ik benoem, ik vind het bijzonder en zal het niet meer meemaken, maar voor allen die bij de benoemingsprocedure zijn betrokken geldt een geheimhoudingsplicht van 75 jaar. Dat geeft aan hoe belangrijk het vertrouwen is in dit soort procedures. Ik waak er ook op dat dit allemaal vertrouwelijk behandeld wordt. Zo hebben we dat georganiseerd in dit land en zo doen we dat ook, totdat er een lek ontstaat.

Tot zover in procedurele zin. Ik kijk nog even naar mijn medewerker van het kabinet met betrekking tot de vervolgprocedure, ik noem het de termijnen die er aan komen en daarna maak ik de stap naar het profiel toe.

Mevrouw De Lange:

Qua termijn is al iets gezegd, vrijdag 27 november gaan we open en de sluitingstermijn is vrijdag 18 december. Dan gaan we aan de slag met de kandidaten zoals de commissaris al benoemd heeft. De sollicitatiegesprekken zullen in februari en maart plaatsvinden. In maart komt de vertrouwenscommissie de kandidaten ophalen bij de commissaris en half april zullen jullie in de aanbevelingsraad de kandidaten voorstellen. De verwachting is dat de kandidaat in juli geïnstalleerd zal worden. Dat is de procedure voor zover we die nu hebben uitgestippeld, in de hoop dat Corona ons hierin zal steunen.

De heer Berends:

Met betrekking tot datgene dat ons allemaal overkomen is, dat laat zich nooit regisseren. Dan is er altijd weer contact tussen griffier en mijn kabinet om er voor te zorgen dat we zo zorgvuldig mogelijk, en in een gewenst tempo, de procedure kunnen afwikkelen.

Nu naar de inhoud, heel belangrijk. Dank voor uw nadere toelichting, mevrouw Tieland. Ik heb vooraf een preview gehad, dus ik heb het al even kunnen lezen. Complimenten allereerst voor de manier waarop u dit proces hebt ingestoken als raad. U gaat straks als raad ook goedkeuring geven en u heeft verschillende geledingen de mogelijkheid gegeven om zienswijzen op de profielschets te formuleren. Een van de allerbelangrijkste is uw eigen bevolking. U heeft uw eigen bevolking gevraagd welke type burgemeester zij graag zouden zien. U noemt begrippen als empathisch, betrokken, verbindend en besluitvaardig. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt en dat wenst u dus ook. Het is altijd de vraag of je dat in gelijke zwaarte kunt realiseren, maar mogelijk kan een assessment uitwijzen of het potentieel in de kandidaat zit, als de kandidaat iets zou missen. Daarom is een assessment helemaal niet verkeerd. Het is goed dat u de verbinding heeft gezocht met uw eigen omgeving, uw eigen inwoners, om te kijken wat voor type burgemeester u wilt hebben. Het woord verbinding viel mij gelijk op toen ik het las. Het loopt eigenlijk als rode draad door de profielschets heen. Ik denk dat u daar ook volledig gelijk in heeft. Een burgemeester is natuurlijk in die zin een solitaire positie, er is er maar een van in een gemeente, maar tegelijkertijd moet hij met iedereen, niet altijd overweg kunnen want hij moet ook soms de meester zijn, maar bovenal ook die beroemde vaderrol. In stevige tijden waarin we nu leven met elkaar is die verbinding realiseren van essentieel belang. U heeft daar in de actualiteit een prachtig voorbeeld van.

U geeft ook aan in uw profiel dat u van uw burgemeester een trekkersrol verwacht en een zekere visionaire rol verwacht en daar heb ik straks nog een vraag over. De burgemeester moet ook in regionaal verband, in de Foodvalley, positie weten te maken, dus uw belangen goed weten neer te zetten. Wat me verder opvalt is Wageningen University, city of life sciences, duidelijk internationaal, u (mevrouw Tieland) gaf dat ook aan namens de raad. U bent een internationale stad. Ik vind trouwens de ondertitel: ‘Een wereldstad in zakformaat’ prachtig. Hij pakt alles. De wereldstad gezien de diversiteit, de reikwijdte waarin u zit en de contacten die u legt. Ik heb dat met de burgemeester bij de opening vorig jaar bij Unilever gezien, u heeft prachtig goud in handen en tegelijkertijd ook de kleinschaligheid wat de verbinding aangeeft tussen mensen. Dat werd net ook al door u verwoord. Daarom heb ik ook geen enkele zorg dat hier niet mensen op solliciteren die hier heel graag zouden willen komen. De vraag is of u dat dan ook vindt. U bent met recht trots op uw stad. Dat straalt de profielschets en de manier waarop u dat zojuist formuleerde uit. Dat in algemene zin, ik wilde het toch even kwijt.

Dan heb ik een paar vragen. Het is aan u om te bepalen, maar ik wil graag een kort statement per fractie. In uw profiel zijn niet specifieke uitdagingen geformuleerd, of opgaves of ambities waar de gemeente op dit moment mee te maken heeft. Ik denk wel dat die er zijn. Kunt u daar iets over vertellen en verwacht u een specifieke rol van de burgemeester bij de invulling daarvan? Ten tweede, u vraagt om een burgemeester die een visie heeft op wat de universiteit betekent voor de werkgelegenheid en voorzieningen en bovendien ideeën heeft over hoe de stad een vruchtbare en prettige omgeving kan zijn en blijven voor universiteit en inwoners. Wat ik van belang vind is of de nieuwe burgemeester ook de ruimte krijgt om zijn of haar visie en ideeën uit te dragen. Zo ja, hoe ziet u dat voor u? Dat zegt ook iets over hoe een college acteert. Zijn er portefeuillehouders die daar ook op acteren en wat verwacht u daarin van uw burgemeester? U als hoogste orgaan van de gemeente mag daar wat van vinden.

Burgemeester Van Rumund:

Mag ik zo brutaal zijn u te onderbreken, twee vragen is al heel veel en we kunnen straks die andere vragen doen.

De heer Berends:

Ik heb er nog twee zo meteen.

Burgemeester Van Rumund:

Dan zou ik als eerste de heer Dijkstra het woord willen geven op die twee vragen. Twee is denk ik goed te behappen.

De heer Dijkstra (CDA):

Voorzitter, dank u wel. Ik heb er niet heel lang over na kunnen denken dus dan krijg je vaak toch de eerste ingeving. U vraagt, zijn er ook specifieke actualiteiten waar de burgemeester mee aan de slag mag. We kunnen wel een punt noemen. We zoeken als stad, als gemeenteraad met het college samen naar de financiële toekomst. We noemen het de Nieuwe Toekomst, maar die is ook deels financieel gedreven, omdat we toch een aantal uitdagingen zien die op ons afkomen, terwijl ons financiële draagvlak beperkt is. Dat betekent dat we ook vooral gaan kijken naar of we ook van buiten af mensen kunnen interesseren om in Wageningen te investeren. Dat kunnen bijvoorbeeld samenwerkingspartijen zijn. Ik denk dat een burgemeester daar een belangrijke rol in zou kunnen spelen. Dat staat ook in het profiel rondom het werk in de regio, maar ook in het bestuurlijk netwerk kan een burgemeester een rol spelen boven de partijen. Daar zou hij qua actualiteit in kunnen helpen. Vooral ook rond de COVID-periode merk je dat een burgemeester een heel belangrijke rol heeft. Vooral ook een verbindende rol om te zorgen voor draagvlak in de stad. In het begin werd naar de studenten gekeken als een groep die erg voor de verspreiding zorgde en als ik zie hoe onze burgemeester daar goed op gereageerd heeft, blijkt dat het belangrijk is om te verbinden en niet te polariseren. Dat zijn twee actualiteiten waar ik als eerste aan denk. Hoeveel ruimte geef je een burgemeester in het eigen profiel? Ook daarin zou ik zoeken naar de verbindende rol, de overstijgende rol. Boven het college en ook op zoek naar de verbinding in de regio met andere overheidspartijen. Als hij dan een eigen portefeuille heeft dan krijg je toch vaak een soort politieke lading en ik zou zeggen, laat dat maar even zitten. Ik zou het beperken tot het zoeken van verbinding en de relatie naar buiten toe leggen.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Kaper van D66.

Mevrouw Kaper (D66):

Wat voorligt, is de situatie maar ik hoop dat we in de tijd dat de burgemeester aantreedt daar al een behoorlijke hobbel in hebben genomen. Dan nog blijft de uitdaging om te zorgen dat er een goede balans komt tussen verdienkracht en ondersteuning. Het is met name belangrijk dat de verdienkracht gezien wordt en dat de kansen die Wageningen heeft, worden verzilverd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de nieuwe burgemeester iemand is die visie heeft, een open geest heeft en de kansen ziet. Het is dan de vraag of hij zelf in de positie is om daar mee aan de haal te gaan. Hij kan ook mogelijk maken dat er ideeën in de wereld komen waar mensen op kunnen gaan acteren. Als je iemand hebt die dat ziet en daar open voor staat kun je zorgen dat dat, misschien niet helemaal door zichzelf, maar wel in de organisatie en in de stad kan gebeuren, in samenwerking met de partijen. Ook al is Wageningen een kleine stad, het is wel een stad met potentie en dat moet de nieuwe burgemeester voor de bril hebben.

Burgemeester Van Rumund:

De heer Ait-Imchi.

De heer Ait-Imchi (SP):

Dank u wel. Ik wil niet teveel in herhaling vallen, ik sta achter wat de heer Dijkstra zei. Naast de verbinding is de samenwerking met de omringende gemeenten en partijen belangrijk. In Wageningen gebeurt zoveel en dan is het belangrijk dat er contacten zijn met bijvoorbeeld buurgemeenten maar ook met externe bedrijven voor het werven van bepaalde financiën voor de begroting. Ook studentenhuisvesting hoeft niet lokaal te zijn maar kan met lokale omringende gemeenten en andere partijen worden georganiseerd. Het is dan belangrijk dat een burgemeester vanuit zichzelf die contacten legt.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Minnaard van de Stadspartij.

Mevrouw Minnaard (Stadspartij):

Ik denk dat de ondertitel, de wereld in zakformaat, ook juist het probleem is. We hebben soms grote ambities waar we graag achteraan willen jagen en waar we in voorop willen lopen. Maar we zijn ook een klein stadje, en dat zeg ik met alle liefde en respect die er in die twee woorden past, dat voor zichzelf moet kunnen zorgen. Die twee punten zijn af en toe met elkaar in strijd. Ik denk dat de nieuwe burgemeester dat zou moeten kunnen uitbalanceren. Ik vind het heel typerend hoe u zegt: dat de stad vruchtbaarder en prettiger is voor de universiteit en de inwoners. Dat zouden geen twee woorden moeten zijn. Dat spanningsveld zal blijven bestaan. Ik ben ervan overtuigd dat als we de burgemeester vinden die we zoeken, dat dan een burgemeester is die op dat moment in zijn of haar kracht staat, en daarmee gebruik kan maken van de kracht die er in de stad en in de universiteit is. Dat we gebruik kunnen maken van de potentie die er is, ik denk dat dat de visie en ambitie zou moeten zijn die een burgemeester uit zou moeten stralen. Dat komt deels vanuit zijn eigen inzicht en ervaring maar vooral ook uit het herkennen, erkennen en gebruiken van wat er hier in de gemeente al is. Wat ons betreft is dat een van de belangrijkste elementen met betrekking tot wat die ruimte voor de burgemeester dan is. Ik denk dat die op dat moment namelijk vanzelfsprekend is.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mag ik de heer Rozemeijer van de VVD het woord geven?

De heer Rozemeijer (VVD):

Dank u voorzitter. Het is al eerder genoemd, de Nieuwe Toekomst is actueel. Dit zeker met betrekking tot hoe het gaat met de financiën binnen deze gemeente. De ambities en financiën moeten toekomstbestendig gemaakt worden. De rol van de burgemeester binnen het college om dat mogelijk te maken, samen met de raad is in deze erg belangrijk. Een andere mogelijke actualiteit is dat wij dit jaar helaas niet op de juiste manier 4 en 5 mei en 75 jaar bevrijding hebben kunnen vieren. Er wordt nagedacht over een nieuwe toekomst voor 4 en 5 mei en daar zie ik een belangrijke rol voor de burgemeester in. Hij of zij, dat kan natuurlijk ook, moet daar wel de ruimte in krijgen. De burgemeester is toch het gezicht van de gemeente, moet overstijgend boven het college staan en moet kunnen uitdragen hoe deze gemeente denkt over de onderwerpen waar ik het net over had.

Burgemeester Van Rumund:

Mevrouw Stijsiger van Connect Wageningen.

Mevrouw Stijsiger (Connect Wageningen):

Dank u wel. Ik ga wel in clichés vervallen, ik denk dat de burgemeester echt een verbinder moet zijn. U vraagt naar actualiteiten, maar wij willen graag een duurzame relatie met de burgemeester, want die zit hier langer dan wij hier meestal zitten. Er is een grote groep nieuwkomers in deze stad. Ik vind dat het belangrijk is dat de burgemeester tussen alle groepen in Wageningen een verbindende factor is. Wij zijn in de gemeenteraad 2,5 jaar geleden begonnen met veel nieuwe mensen. Wij werken nu mooi en goed samen en dat is ook te danken aan de burgemeester die daar een rol in speelt. Dat wil ik even genoemd hebben.

Burgemeester Van Rumund:

Mevrouw Heger, ChristenUnie.

Mevrouw Heger (ChristenUnie):

Dank u wel meneer de voorzitter. Uw eerste vraag was: wat is de actualiteit waar de burgemeester nog meer over na moet denken. Een van de dingen waar wij afgelopen week met de fractie van de ChristenUnie over nadachten, is wat voor ons een belangrijk thema is na deze verkiezingen. Dat is groei. We zijn bezig met de visie voor de bebouwde kom. Hoe ver willen we groeien, wat willen we groeien, willen we inbreiden, uitbreiden en hoe dan? Als we willen uitbreiden is er dan nog plek, als we willen inbreiden, is er dan ergens nog een plekje waar je niet 20 hoog hoeft te bouwen maar het op de schaal van Wageningen kunt houden? Die wereldstad in zakformaat is iets dat we willen behouden met de charme van het groen en de kleinheid. Dit zijn vragen waar we de komende tijd met elkaar over nadenken. Duurzaamheid en de energietransitie zijn ook belangrijke opgaven waar we met elkaar over moeten nadenken. Dit is ook een taak waar de burgemeester een rol in kan spelen, omdat daar allerlei dilemma’s bij naar voren komen over hoe we dat gaan doen en in welk tempo. U vroeg ook naar de rol van de burgemeester. Dit wordt de vierde of vijfde keer dat er een nieuwe burgemeester komt in de tijd dat ik actief ben binnen deze raad. Met betrekking tot de visie op de burgemeester heb ik opgeschreven: not his show, but our show. We hebben verschillende soorten burgemeesters gehad in mijn tijd en we willen graag dat het college dingen met ons doet en niet voor de troepen uitloopt. We willen ze wel ruimte geven maar ze moeten wel samen met ons opgaan. Ik denk dat de burgemeester er nu in slaagt om ook minderheden in deze raad, maar ook in de stad, een gezicht te geven.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Meneer Kamerman van de PvdA.

De heer Kamerman (PvdA)

Bedankt voorzitter. We hebben vrij eensgezind de profielschets gemaakt en ik geloof dat ook nu wel duidelijk wordt dat we het in veel dingen met elkaar eens zijn. Wageningen is een eigenzinnige stad, dat is ook al genoemd. Dat koesteren we. Het is een eigenzinnige progressieve stad zou ik zelfs zeggen. Tegelijkertijd zijn we bezig met de Nieuwe Toekomst en denken we na over de begroting. Maar eigenlijk gaat het over meer. Die wereldstad in zakformaat heeft ook uitdagingen die veel gemeenten van deze grootte overstijgen. We gaan dus ook op zoek naar een nieuwe manier om de stad te organiseren en te bedienen als gemeente. Dat gaat nog wel even duren. Daar hebben we een burgemeester voor nodig die, naar mijn idee, ook de tijdgeest aanvoelt en weet hoe hij moet gaan koersen op de wind die waait. Daarbij heb je verbindende eigenschappen nodig, maar ook het visionaire en het voelen van de tijdgeest. Dat is wat mij betreft een specifieke uitdaging voor de stad, waarbij de partners die we hebben, en dat zijn er best veel, nog meer betrokken moeten worden bij het bestuur van de stad. Vanzelfsprekend krijgt wat mij betreft de burgemeester in zijn of haar rol ruimte om samen met het team dat hij vormt een specifieke plek in te vullen. Ik denk ook dat burgemeesters soms gemakkelijker op plekken binnenkomen dan anderen. Het zou gek zijn als je dat niet zou gebruiken als stad. Het gaat erom dat we met z’n allen het beste voor de stad gaan organiseren.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Tot slot, mevrouw Tieland.

Mevrouw Tieland (GroenLinks):

Hartelijk dank. Er is al ontzettend veel gezegd en ik wil daar alleen maar op aanvullen. Ik denk dat als we praten over specifieke uitdagingen, er heel veel taken vanuit het Rijk richting gemeenten zijn gekomen. Met betrekking tot de Coronacrisis en de klimaatcrisis gaat het niet om wat er inhoudelijk op de dossiers gebeurt want daarvoor hebben we hele goede wethouders en een ambtelijke organisatie. Maar er ontstaat vanuit een crisis veel maatschappelijke onrust. Daar ligt een uitgelezen rol voor de burgemeester. Dat zit hem in de verbinding leggen, het luisteren, maar ook het invoelen en het empathisch vermogen hebben om te weten wat dat nou daadwerkelijk betekent achter de voordeur. Er speelt met een crisis natuurlijk ontzettend veel en anderzijds maakt dat een crisis de bevoegdheden van een overheid soms op spanning staan. Je wilt je er niet te veel mee bemoeien en je wilt het ook niet vastleggen in wet- en regelgeving. De burgemeester heeft de rol om de democratische legitimiteit te alle tijde te blijven waarborgen. Daarnaast, in aanvulling op de heer Kamerman, iemand die jong van geest is, die snapt wat er allemaal speelt en op een innovatieve manier ingangen weet te vinden en dat ook weet te gebruiken, samen met het team dat hij vormt met de rest van de ambtelijke organisatie inclusief het college. Uw vraag was: krijgt de burgemeester eigenlijk wel de ruimte? Ik denk van wel, maar ik denk dat iemand die solliciteert zich wel moet realiseren hoeveel kennis en kunde op allerlei terreinen hier in de stad is. Wij als raad kunnen heel veel ruimte geven, maar dat wil niet automatisch zeggen dat de stad ook die ruimte geeft. Dat is een mooi speelveld, en in aanvulling op mevrouw Stijsiger, continuïteit. De raad is in verandering, een ambtelijke organisatie is onderhevig aan verandering en voor de burgemeester zie ik de rol om de verbindingen tussen verschillende periodes te slaan, ook met de ambtelijke organisatie. De burgemeester moet ook de diversiteit binnen de ambtelijke organisatie waarborgen zodat er ook vanuit de ambtelijke organisatie een link is met de samenleving.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel.

De heer Ait-Imchi:

Zou ik wat mogen aanvullen? Ik hoor veel ambtelijke aspecten maar ik wil het ook hebben over de openbare orde. Er zijn af en toe relatief rechts-extremistische groeperingen actief en er is vandalisme vanuit jongeren omdat ze niet veel te doen hebben. Het is belangrijk dat de burgemeester daar grip op heeft en de durf heeft om actief op te treden en dat dat vanuit zichzelf komt en niet van signalen die achteraf komen.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Commissaris, dit was de oogst van twee vragen.

De heer Berends:

Dank u wel voor de wat diepere reflectie op grond van hetgeen er in uw profiel staat. Dit geeft, niets afdoend aan de profielschets die er ligt, nog veel meer kleuring aan wat voor type burgemeester u wilt en in welke positie u de nieuwe burgemeester ziet. Laat ik er twee dingen over zeggen want ik wil niets afdoen aan hetgeen u zojuist allemaal heeft gezegd. Daarom is het ook goed dat dit opgenomen wordt want, nogmaals, de sollicitanten zullen dit zeker ter harte nemen. Twee dingen vielen mij op. Het eerste is, de Nieuwe Toekomst van uw gemeente. De doorontwikkeling, ruimtelijk, fysiek maar volgens mij ook sociaal, lees daarvoor de verschillende groeperingen die in uw stad wonen en werken. Maar ook de financiële positie daarin. Kortom, het is een totaalpakket op inhoudelijk gebied waar u het over heeft. En dan kom ik op de bestuursstijl van de nieuwe burgemeester en waarschijnlijk ook van uw huidige denk ik. De bestuursstijl van de nieuwe burgemeester is niet een specifieke portefeuille. Dat zou zo maar kunnen, maar ik hoor juist dat de burgemeester er niet alleen boven moet staan, maar ook er naast of dat hij soms moet stutten. U vraagt een echte team player die de verbinding weet te maken in de kracht die in uw gemeenschap is, in de buitenwereld, maar ook de kracht in de organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. U vraagt veel, maar u heeft ook wat te bieden.

Nog twee korte vragen. Kunt u in één woord zeggen wat u het allerbelangrijkste vindt wat de nieuwe burgemeester als eigenschap moet hebben. Omdat u er niets over gezegd heeft vraag ik u expliciet naar het volgende. In de profielschets worden geen uitspraken gedaan over man of vrouw, politieke voorkeur of religieuze oriëntatie. Dat is in het tijdsgewricht waar we leven ook heel gebruikelijk. Ik ga er dan ook vanuit dat u hier voor het vervolg van de procedure ook geen keuze op gaat baseren. Ik voel ook de ruimte om niet alleen in politiek bestuurlijke zin, maar ook buiten de politiek te kijken. Ik ben benieuwd.

Burgemeester Van Rumund:

Dan wil ik als eerste de heer Kamerman van de PvdA het woord geven.

De heer Kamerman (PvdA):

Het eerste woord dat bij mij opkomt is verbinder, en dan echt voor alle niveaus. Met betrekking tot de tweede vraag moet het wat mij betreft echt iemand zijn van deze tijd. Wat hij verder allemaal doet of vindt maakt minder uit. Een mens van deze tijd die ook respect heeft voor mensen die anders zijn dan hij of zij is.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Stijsiger, Connect Wageningen.

Mevrouw Stijsiger (Connect Wageningen)

Laat ik nou net verbinder bedacht hebben. Dan houd ik het op veelzijdig. Wageningen is een stad die veel te bieden heeft en veel facetten heeft. Ik vind het een goed idee om ook buiten de politiek te zoeken omdat Wageningen zoveel verschillende kanten heeft. Ik sta er dus voor open.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Tieland, GroenLinks.

Mevrouw Tieland (GroenLinks):

Ik denk dat ik ga voor invoelend, in de breedste zin van het woord. Dat gaat ook over de finesse waar gevoeligheden liggen in bijvoorbeeld de regio, maar ook het menselijk contact en weten wat er speelt met inwoners. Wat betreft de tweede vraag, we weten dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op dit ambt en ik hoop dan ook dat alle kandidaten die voldoen aan het profiel zich vrij voelen om te solliciteren. Iemand die jong van geest is zou wel passend zijn, zonder daar een leeftijd aan te hangen.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. De heer Dijkstra van het CDA.

De heer Dijkstra (CDA):

Dank u wel voorzitter. Bij mij kwam het woord integriteit als eerste boven. Dat vind ik belangrijk. Wat mij betreft gaan we op zoek naar de beste kandidaat voor Wageningen en die mag ook zeker van buiten de politiek komen.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel, de heer Ait-Imchi, SP.

De heer Ait-Imchi (SP):

Ik had eerst het woord verbindend en kwam toen met integer. Dus het wordt een integere verbinder. Ik denk dat we met betrekking tot vraag 2 bewust geen keus hebben gemaakt voor man of vrouw of religieuze achtergrond. Ik denk dat het wellicht een toevoeging is als er ook buiten de politiek wordt gekeken en dat het dan mooi is als je een breed scala aan politieke zowel als niet politieke kandidaten hebt.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Minnaard van de Stadspartij.

Mevrouw Minnaard (Stadspartij):

Dank u voorzitter. In tegenstelling tot alle hoge eisen zouden wij voor het woord gewoon gaan. Om maar in te haken op uw tweede vraag, we zijn ook gewoon maar mensen die het gezellig hebben met elkaar, die toffe dingen doen, zowel bestuurlijk als allerlei andere dingen die we doen op het gebied van onderzoek, vrijheid en andere zaken. Daarvoor moet er een goed mens staan en ik denk dat er daarom geen keuze hoeft te worden gemaakt op welke achtergrond dan ook. Het is misschien wel goed om te zeggen dat we niet op zoek zijn naar iemand die per se politiek gedreven is. Het is duidelijk naar voren gekomen dat wij op zoek zijn naar een burgervader en ik denk dat het woord gewoon daar op aansluit. Iemand buiten de politiek is bijzonder welkom hier, iedereen is welkom hier.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Heger van de ChristenUnie.

Mevrouw Heger (ChristenUnie):

Eigenlijk vind ik het woord kameleon wel passend. Iemand die zich in het publiek kan mengen, die zich op verschillende gebieden senang voelt. Een kameleon gaat ook niet als een speer, maar gaat rustig maar gedegen vooruit. En, een kameleon kan ook zijn eigen kleur hebben. Dat vind ik wel passen. Op uw tweede vraag heb ik niet direct een voorkeur, maar ik denk wel dat iemand ervaring moet hebben en politieke sensitiviteit. We hebben iemand nodig die de politiek snapt en weet hoe het bestuurlijke speelveld eruit ziet. Dat vind ik wel een belangrijke eigenschap.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. De heer Rozemeijer.

De heer Rozemeijer (VVD):

Dank u voorzitter. Het zal u niet verbazen dat bijna iedereen verbindend opgeschreven heeft. Maar ik heb ook besluitvaardig opgeschreven. Als de burgemeester besluitvaardig is, hoop ik dat hij dat ook kan overbrengen op deze raad, want dat heeft deze raad wel eens nodig. Laat ik duidelijk zeggen dat ik ook onderdeel ben van deze raad. We zoeken de beste kandidaat en die kan van binnen of buiten de politiek komen.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Mevrouw Kaper van D66.

Mevrouw Kaper (D66):

Er zijn veel woorden genoemd waar ik mij goed in kan vinden en ik wil het woord oorspronkelijk daar aan toevoegen. Dat heeft voor een deel ook te maken met het niet in gebaande paden denken en het op een nieuwe manier naar dingen kunnen kijken. Daar zit ook de open geest in. Het lijkt alsof we het heel erg eens zijn geweest en dat was ook zo. Ik wil een klein beetje uit de school klappen. Een aantal mensen heeft gezegd: hoe leuk zou het zijn als we de hele profielschets in de zij-vorm zouden opschrijven? Het gaat uiteindelijk om de beste kandidaat maar het zou ons niet tegenvallen als het een vrouw zou zijn. Een jaar geleden hadden wij een collegesamenstelling waar de mannen in de minderheid waren en ik zou het niet verkeerd vinden als het weer die kant op gaat. Het is geen must maar ik zou het voor Wageningen wel passend vinden.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Ik heb iedereen het woord kunnen geven. Commissaris aan u het woord.

De heer Berends:

Dank u wel. Ik heb geen vragen meer. Ik denk dat u een nadere inkleuring heeft gegeven van uw profiel. Weet dat door hetgeen wat u zojuist heeft uitgesproken ik ook zo het gesprek voer met de kandidaten. Dan weten ze alvast dat ik dit wat u allemaal zegt vaak als start neem en dat is natuurlijk ook gelieerd aan het profiel. U laat zien wat voor een type u zoekt en wat u verwacht van de nieuwe burgemeester. Dat komt in dit soort gesprekken wel naar boven toe. Het lijkt eensgezind maar dat geloof ik niet altijd bij u. Ik geloof dat u ook het debat op het scherpst van de snede durft te voeren, al doet u dat uiteindelijk uit collegialiteit voor de stad. Ik denk dat het voor de burgemeester een prachtige uitdaging gaat worden. Dat heeft ook met die wereldstad in zakformaat te maken. Dat is wel uniek, ik ken zo een stad van deze omvang niet met zo een omgeving.

Tot slot, wij gaan aan de slag, als u het profiel tenminste goedkeurt. Dat moet nog even gebeuren. We lijken allemaal heel eensgezind maar straks komt er nog een amendement of zo. Dan moet de profielschets toch nog gewijzigd worden. Nee, maar we hebben er zin in. U heeft de tijdsplanning gehoord van mevrouw De Lange en we gaan met voortvarendheid aan de gang en we houden nauw contact met de griffier om ervoor te zorgen dat we op het juiste moment bij elkaar kunnen komen. Dank u wel meneer de voorzitter.

Burgemeester Van Rumund:

Dank u wel. Dan komen we bij de besluitvorming over de profielschets. Is er behoefte om daar een stemverklaring over uit te spreken? Als dat niet het geval is vraag ik of er behoefte is aan stemming? Dat blijkt ook niet het geval.

Daarmee is de profielschets vastgesteld.

4. Verordening op de vertrouwenscommissie

Burgemeester Van Rumund:

We moeten ook de verordening op de vertrouwenscommissie vaststellen. En tevens worden met dat voorstel de leden en adviseurs van de vertrouwenscommissie benoemd. Ook hier de vraag of er behoefte is hier een stemverklaring over uit te spreken? Als dat niet het geval is volgt de vraag of er behoefte is om hier over te stemmen? Ook niet, dan is deze verordening vastgesteld.

5. Sluiting

Dan zijn we bij de sluiting gekomen van deze vergadering. Ik wil de commissaris bedanken voor zijn inbreng. Ik hoop dat het een mooie en waardevolle procedure gaat worden. Ik ga het van de zijlijn allemaal vernemen op enig moment. Maar ik heb er alle vertrouwen in want ik vond dit een mooie, goede en illustratieve raadsvergadering voor wat Wageningen zou verdienen. Mevrouw De Lange, u ook hartelijk dank en ik sluit deze vergadering en wens u een goede avond.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur.