Burgemeester en wethouders willen Mansholtlaan 4 verkopen

Burgemeester en wethouders (B&W) hebben samen met Plant-e een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van de locatie Mansholtlaan 4. Dit perceel inclusief kantoorpand ligt aan de zuidkant van het gebied Born Oost tussen de Mansholtlaan en Grintweg.

Het doel van de intentieovereenkomst is om samen te onderzoeken of we tot een goed en haalbaar plan kunnen komen. Als de uitkomst hiervan voor beide partijen positief is, wordt dit vastgelegd in een nota van Uitgangspunten en een koopovereenkomst. De overeenkomst wordt gelijktijdig met het vaststellen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Born Oost voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij een positief besluit wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt het perceel overgedragen en kan Plant-e starten met de nieuwbouw. Naar verwachting zal dat medio 2019 kunnen plaatvinden.

De gemeente werkt op dit moment samen met WUR en landschapsarchitectenbureau Loos & Van Vliet aan het opstellen van ‘Uitgangspunten’ voor de ontwikkeling van het gebied Born Oost tot een hoogwaardig bedrijventerrein voor kennisintensieve bedrijven met bedrijfsactiviteiten behorend tot het kennisecosysteem. Het perceel Mansholtlaan 4 wordt hierin meegenomen.

Wethouder Economie Dennis Gudden: 'Het kantoorpand is eigendom van de gemeente en tijdelijk in beheer gegeven. Plant-e werkt al enkele jaren vanuit deze locatie en wil het pand met het bijbehorende terrein graag aankopen. Het innovatieve bedrijf wil er een nieuw kantoorpand bouwen met de daarbij behorende voorzieningen, zoals laboratoria en werkplaatsen. De verwachting is dat in de eerstkomende jaren naast Plant-e ook andere innovatieve bedrijven vanuit hier gaan werken. Wij zijn er trots op dat zo'n innovatief bedrijf is ontstaan vanuit het Wageningse innovatieve ecosysteem. Het is ook een mooi voorbeeld voor startups die ontstaan vanuit de kennis van onder andere de WUR'.