Wagenings College van B en W presenteert Kadernota 2019

Persbericht

 

Gemeente Wageningen

 


 

Wageningen, 29 mei 2019,

 

Wagenings College van B en W presenteert Kadernota 2019

Wageningen houdt vast aan sociaal en groen beleid

 

Op 28 mei heeft het college van B&W de concept-Kadernota 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de hoofdpunten van het beleid en worden de financiële kaders voor het komende jaar gegeven. Wethouder Dennis Gudden van Financiën: “Als gemeente hebben we meer taken, maar we krijgen steeds minder geld van het Rijk. Daarom moeten we keuzes maken. Dat doen we door vast te houden onze doelen uit het coalitieakkoord. Kwetsbare inwoners willen we de komende jaren zoveel mogelijk ontzien. Ook blijven we werken aan een beter klimaat. Verder willen we de sociale en culturele voorzieningen in de stad overeind houden.” 

 

Sterk en Sociaal

Wethouder Gudden benadrukt dat zorg voor elkaar enorm belangrijk is. “We staan voor een sterke en sociale stad waarin we naar elkaar omkijken. Onze sociale en culturele voorzieningen vormen het kloppend hart van onze stad. Die willen we niet afbreken. Ook blijven we ons inzetten voor een klimaat-neutraal Wageningen in 2030.”

 

Balans

Daarnaast houdt Wageningen ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo stelt het college voor om geld vrij te maken voor de uitvoering van snelle fietsroute tussen Ede en Wageningen. Wethouder Gudden: “We zoeken een nieuwe balans in de begroting zodat hij toekomstbestending is. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ik geloof dat we met de Kadernota goed op weg zijn.”

 

Den Haag

Een aandachtspunt blijven de financiën uit Den Haag. Het geld dat Wageningen van het Rijk ontvangt voor het uitvoeren van jeugdhulp, is al jaren onvoldoende. Alleen met extra geld kan Wageningen de groei opvangen van het aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp nodig heeft. Daarom blijft het college van B&W in Den Haag aandringen op meer geld voor deze taken.

 

Gemeenteraad

Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 16 juli een besluit over de Kadernota. Voorafgaand daaraan vindt op 18 juni een Rondetafelgesprek plaats en op 2 juli de Algemene Beschouwingen. De concept-Kadernota is vanaf 30 mei te vinden op www.wageningen.nl.

 

- einde persbericht -


Noot voor de redactie

Meer informatie:

Gemeente Wageningen, Communicatie, Corine van Koppenhagen-Zegelaar, telefoon 0317 49 25 13.

U kunt de Kadernota 2019 inzien op de gemeentelijke webpagina met begrotingsstukken: http://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Begrotingsstukken.