Programmabegroting 2018 – 2021 vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben de concept Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2017 en de Meicirculaire 2017 en bevat een vertaling van de uitvoering van het coalitieakkoord ’Anders denken, samen doen’. De ambities daaruit worden uitgevoerd binnen een begroting die meerjarig sluitend is.

Met het vaststellen van de Programmabegroting start het college met de laatste fase van de uitvoering van het coalitieakkoord. 'Wij vinden het van groot belang om onze collegeperiode af te ronden met een begroting die voor alle jaren sluitend is en dat is ook gelukt', aldus wethouder financiën Dennis Gudden. 'Wel hebben we als gemeente te maken met de nodige risico’s binnen het sociaal domein, om ons beleid uit te voeren binnen de bezuinigingen die het Rijk ons heeft opgelegd'.

Trots

Burgemeester en wethouders kijken met trots naar deze periode waarin zij werken aan innovaties in zorg en welzijn, het experimenteren met een andere aanpak van bijstand, een vitale en mooie binnenstad, de versterking van de lokale en regionale economie, en een duurzame toekomst voor Wageningen.

Ambities

Gudden: 'De komende maanden focussen we ons vooral op de uitvoering van het beleid “Samen Wageningen, het project ‘Vertrouwen werkt'” over een andere aanpak van de bijstand, en een goede overgang van mensen van de Permar naar onze gemeente. Ook het verbeteren van de binnenstad  blijft onverminderd hoog op onze agenda staan, net als de ontwikkeling van de campus en onze doelstellingen voor Wageningen Klimaat Neutraal 2030.”

Behandeling

Op 9 oktober vindt een rondetafelgesprek plaats over de begroting. Na het opiniegesprek op 23 oktober zal de raad op 6 november een besluit nemen over de begroting.

-