Planontwikkeling fase 1 van De Dreijen van start

Wageningen University wil samen met Kuin Vastgoed bv en Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv een globale visie voor het totale gebied van De Dreijen opstellen met een stedenbouwkundige uitwerking voor de locatie op De Dreijen gelegen tussen de Ritzema Bosweg, de Arboretumlaan, de Dreijenlaan en de Vijverweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 september jl. besloten om de gemeenteraad te vragen hieraan medewerking te verlenen.

Wethouder Han ter Maat: 'Ik ben blij met dit initiatief omdat we zo op deze mooie plek in onze stad woningen kunnen toevoegen, waar behoefte aan is woningen voor senioren, voor starters en voor kenniswerkers en jonge tweeverdieners. Dat hebben we de eigenaar en ontwikkelaars ook laten weten en zij hebben met de planvorming daar ook invulling aan gegeven.  Hierdoor kan de planontwikkeling van De Dreijen op dit deelgebied starten'.

De gemeenteraad heeft in 2015 de eerder vastgestelde kaders voor de planontwikkeling van De Dreijen ingetrokken. Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven, dat bij het opstellen van nieuwe uitgangspunten in de toekomst de buurt en andere belanghebbenden uitdrukkelijk betrokken moeten worden. Wageningen University heeft samen met twee ontwikkelaars het initiatief genomen om de verdere planontwikkeling van De Dreijen op te pakken. De voorgestelde uitgangspunten voor de planontwikkeling zijn in hoofdlijnen reeds opgenomen in onder andere de structuurvisie, de woonvisie, het groenbeleidsplan en het duurzaam bouwen beleid. Wageningen University en de ontwikkelaars betrekken de buurt en andere belanghebbenden nauw bij het opstellen van de globale visie en de stedenbouwkundige uitwerking. De gemeenteraad spreekt naar verwachting in november of december over dit onderwerp.