Onderzoek bijstand Wageningen levert hogere uitstroom naar werk

Vandaag heeft het college van b en w de minister geïnformeerd over de eindresultaten van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. De resultaten laten zien dat er meer inwoners uitstromen naar werk bij een aanpak gebaseerd op vertrouwen en meer ruimte voor de inwoners om eigen keuzes te maken.

Daarnaast neemt parttime werk toe bij positieve financiële stimulering. Ook werkt de aanpak goed op welbevinden, op ervaren gezondheid en op de dienstverlening die inwoners ervaren. Wethouder Maud Hulshof: “We hadden er als gemeente alle vertrouwen in dat een andere en positieve benadering van mensen in de bijstand goed zou werken. Dan is het natuurlijk belangrijk dat nu ook bevestigd te zien.  We kunnen met deze aanpak mensen echt beter helpen.”

Meer mensen aan het werk

In oktober 2017 is de gemeente gestart met het onderzoek Vertrouwen Werkt. Het project is op 31 december 2019 afgesloten. In totaal deden 410 mensen in de bijstand mee aan Vertrouwen Werkt in Wageningen. De uitstroom naar werk is in Vertrouwen Werkt fors hoger dan bij de mensen die niet aan het onderzoek hebben mee gedaan. Vooral bij de mensen die meer begeleiding kregen (de groep ‘extra begeleiding’) en de mensen die meer vrijheid kregen om zelf hun eigen actie te bepalen (de groep ‘zelf in actie’). De uitstroom naar werk in de groep ‘zelf in actie’ en in de groep ‘extra begeleiding’ is ongeveer 2,5 keer zo hoog als in de groep niet-deelnemers. Circa 25% van de deelnemers uit beide groepen stroomde uit richting werk. Bij de groep niet-deelnemers was deze uitstroom naar werk ongeveer 10%. Ook in de groep ‘verdienen loont' is de uitstroom aan het einde van het onderzoek goed toegenomen. En het welbevinden, ervaren gezondheid en sociaal vertrouwen van deelnemers nam tijdens het onderzoek toe.

Toename parttime werk

Ook is gekeken naar het aantal mensen dat parttime werk verricht. Het aantal mensen dat tijdens de bijstand eigen inkomsten wist te verwerven, heeft zich in de onderzoeksgroep ‘verdienen loont’ zeer goed ontwikkeld. De financiële prikkel voor het bijverdienen blijkt in deze groep goed te werken. Dat is positief voor deze deelnemers, omdat ze meer geld overhouden. Door deze werkervaring nemen de kansen op meer werk ook verder toe. Parttime werk sluit ook goed aan op de vragen vanuit de regionale en lokale arbeidsmarkt. En de gemeente heeft hier voordeel van omdat minder bijstand hoeft te worden betaald. Ook bij de andere groepen is een stijging te zien van het aantal mensen dat parttime werk verricht, maar minder hoog dan in de groep die daarvoor ook een financiële beloning krijgt.

Vervolg

Met deze ‘Wageningse methode’ wil het college graag verder. Daarom is er een training voor het team klantmanagers gestart om de nieuwe werkwijze verder te verankeren. Ook is het project Parttime Werk in voorbereiding. Hiermee wil de gemeente met een premieregeling voor parttime werk mensen in de bijstand stimuleren om de stap naar parttime werk te zetten. Dit wordt gericht op mensen die door persoonlijke omstandigheden of beperkingen wel de mogelijkheden hebben te werken, maar (nog) niet volledig uit de bijstand kunnen uitstromen. De gemeente ziet parttime werk als een belangrijke kans om mensen via werk weer deel te laten nemen, wat een positieve waarde voor mensen heeft. Hiermee gaat de gemeente aan de slag als er weer direct contact met mensen in de bijstand mogelijk is.

De wethouders van de verschillende gemeenten die ook onderzoek hebben gedaan naar een andere aanpak in bijstand, hebben in mei overleg met de staatssecretaris van SZW Tamara van Ark over de uitkomsten. De staatssecretaris heeft aangekondigd op 1 juni de uitkomsten van de onderzoeken en haar bevindingen daarover te willen delen in een brief aan de 2e Kamer. Wageningen hoopt dat de resultaten van het onderzoek eraan bijdragen dat er in de toekomst meer ruimte komt voor vertrouwen richting cliënten en minder nadruk op controle en handhaving. Verder pleit Wageningen voor het oplossen van knelpunten voor mensen die parttime werk verrichten in de bijstand en voor een landelijke regeling waarbij parttime werken voor mensen ook loont.

Meer informatie op www.wageningen.nl/vertrouwenwerkt