Jaarstukken 2019 vastgesteld: werken aan ambities en eerste resultaat besparingen zichtbaar

Het college van B&W in Wageningen heeft de jaarstukken 2019 met daarin de resultaten over 2019 vastgesteld. De gemeente sluit het jaar af met een kleiner financieel tekort dan verwacht, maar het tekort blijft. Wethouder Financiën, Maud Hulshof: “We hebben in 2019 scherpe en ingrijpende keuzes moeten maken om onze financiën weer in balans te krijgen. Ik zie dat de gemaakte ombuigingskeuzes, waarbinnen we geld anders en beter uitgeven met behoud van dat wat onze stad uniek maakt, een eerste effect lijken te hebben. Maar we zijn er nog niet. Ook brengt de huidige coronacrisis waarin we ons bevinden veel (financiële) onzekerheid met zich mee.”

Net zoals veel andere gemeenten komt Wageningen geld tekort als gevolg van dalende inkomsten van het Rijk en stijgende kosten in het sociaal domein. Het verwachte begrotingstekort voor Wageningen in 2019 was 2,4 miljoen. Het college van B&W stelt de raad voor het daadwerkelijk gerealiseerde tekort van 2 miljoen te dekken uit de algemene reserves. De gemeenteraad bespreekt de Jaarstukken 2019 op 15 of 16 juni én op 29 of 30 juni en stelt deze naar verwachting vast op 13 of 14 juli 2020.

Sociale stad
Wageningen koos er in 2019 voor om binnen het sociaal domein te (blijven) investeren in preventie, maatwerk en een integrale aanpak. Dit vanwege de bestuurlijke overtuiging dat alleen op deze manier duurdere zorg op een later tijdstip kan worden voorkomen. In het kader hiervan is het afgelopen jaar de meetlat ‘Kwaliteit van Leven’ inclusief bijbehorend toetsingskader ontwikkeld. Hiermee worden alle maatregelen in het sociaal domein getoetst op bijdrage aan kwaliteit van leven in relatie tot meer financiële balans binnen de begroting. Een ander belangrijk resultaat binnen het sociaal domein is de afronding eind 2019 van het project ‘Vertrouwen Werkt’. Binnen dit unieke landelijke voorbeeldproject onderzocht de gemeente of een aanpak gebaseerd op vertrouwen en meer ruimte beter werkt om mensen uit de bijstand mee te laten doen. Uit begin mei 2020 gepresenteerde resultaten blijkt dat de Wageningse  positieve aanpak inderdaad werkt. Tot slot zijn in 2019 belangrijke stappen gezet om sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen te verkleinen via voedsel.

Duurzame stad
Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De Wageningse Benedenbuurt is  een landelijke aardgasvrije voorbeeldwijk. In 2019 werkte de gemeente samen met buurtbewoners en de Woningstichting aan een scenario waarin toekomstige warmte-koude opslag de buurt verwarmt. De verwachting is dat de Benedenbuurt in 2021 kan starten met het aanleggen van het warmtenet. Ook duurzame mobiliteit levert een bijdrage aan een duurzame stad. Wageningen ondertekende in het kader hiervan het afgelopen jaar samen met 26 andere regionale partijen (overheden, bedrijfsleven en onderwijs) een mobiliteitsconvenant. Via dit convenant levert Wageningen samen met de regio een bijdrage aan het stimuleren van duurzaam vervoer.

Creatieve, ondernemende en democratische stad
Samen met de initiatiefnemers van ‘popupop’, bestaande podiumlocaties en onafhankelijke organisatoren is in 2019 een businesscase uitgewerkt om meer pop naar Wageningen te halen. Ook kreeg in 2019 het Plan voor de Binnenstad weer verder vorm. Samen met ondernemers, creatievelingen, onderwijs en burgerinitiatieven is gewerkt aan een aantrekkelijke binnenstad. Daarnaast zijn er in regioverband flinke stappen gezet in de ontwikkeling van een vernieuwde Strategische Agenda. Binnen deze agenda trekken overheden samen met het bedrijfsleven en het onderwijsleven op om invulling te geven aan de gezamenlijke regiodoelen. Tot slot werkte Wageningen in 2019 aan democratische vernieuwing. Tijdens denktankbijeenkomsten met raadsleden, ambtenaren en inwoners is een aantal experimenten bedacht, die in 2020 verder uitgewerkt worden.